Dowód osobisty - Obywatelstwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dowód osobisty - Obywatelstwo - strona 1 Dowód osobisty - Obywatelstwo - strona 2

Fragment notatki:

Dowód osobisty Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie. Dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
1) od ukończenia 18 roku życia,
2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
3) osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Dowód wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. 4) dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się z takim wnioskiem. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Zamieszcza się w nim:1) nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się,
4) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu,
5) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
6) nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego.
Dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis jego posiadacza.
Wymiana dowodu - posiadacz dowodu ma obowiązek wymienić go w razie:1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
3) upływu terminu ważności dowodu osobistego.Utrata dowodu osobistego:osoba, która utraciła dowód, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o jego utracie, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument, W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce, którego wydano już nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.
Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:
1) utraty obywatelstwa polskiego,


(…)

… cywilnego.Przepisy karne - karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub karze grzywny podlega ten, kto:1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2) zatrzymuje cudzy dowód osobisty,
3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
4) nie zawiadamia o znalezieniu dowodu osobistego,
5) nie zwraca znalezionego dowodu osobistego.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz