Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych. - strona 1 Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych. - strona 2 Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych. - strona 3

Fragment notatki:


Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych Zaliczyć tu można sytuacje kształtowane przez prawo dotyczące akt stanu cywilnego, ewidencji, dowodów osobistych, paszportów, imion i nazwisk.
Sytuacja prawna obywatela w zakresie stanu cywilnego Rejestracja cech określających stan cywilny osoby uwzględnia trzy kształtujące go zdarzenia, tj. urodzenie, zawarcie małżeństwa i zgon. Wpisy innych zdarzeń mogą nastąpić jedynie w sytuacji przewidzianej prawem. Rejestracja ta odbywa się w trybie ustalonym przez ustawę z dnia 29 września 1986r. Zgłoszenie zdarzeń objętych rejestracją jest obowiązkowe. Obowiązek zawiadomienia obciąża osoby fizyczne najbardziej związane z rejestrowanym zdarzeniem, a także określone podmioty państwowe czy społeczne. Prawo ustala kolejność dokonania obowiązku zgłoszenia przez poszczególne osoby. Niedokonanie zgłoszenia daje podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jeśli akt stanu cywilnego nie został z tego powodu sporządzony we właściwym czasie.
Akt stanu cywilnego stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim zarejestrowanych. Osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, a także jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, mogą żądać odpisów zupełnych i skróconych aktów, zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego; nadto osoba, która wykaże interes prawny i organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione jej cechami statutowymi i interesem społecznym mogą żądać odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku.
Niezgodność akt z prawdą może być udowodniona wyłącznie w drodze sądowej, w nieprocesowym postępowaniu o ich unieważnienie, sprostowanie lub ustalenie treści.
Sytuacja obywatela w zakresie obowiązku meldunkowego Obywatel obciążony jest obowiązkiem meldunkowym. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych obywatel polski podlega obowiązkowi zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, zameldowania o urodzeniu dziecka, zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego, zameldowania o zgonie. Obowiązek powstaje z mocy prawa. Zgłoszenie danych dotyczących urodzenia, zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska dokonane w właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Obowiązek zameldowania i wymeldowania z miejsca stałego pobytu czy czasowego pobytu musi być realizowany w określonych terminach. Obejmuje on także cudzoziemców. Niedopełnienie obowiązku podlega karze w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Nowelizacja ustawy z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadziła pewne istotne zmiany w stanie prawnym ukształtowanym ustawą z 1974 r. Do najważniejszych z nich należą:


(…)

… pobytów czasowych w celach turystycznych;
4) zgodnie z ratyfikowanym przez Polskę Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych skasowano ograniczenia w zameldowaniu na pobyt stały.
Obywatel jako podmiot obowiązku posiadania dokumentu tożsamości
Zgodnie z cytowaną ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, obywatele polscy mają obowiązek (i uprawnienie) do posiadania określonego ustawą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz