Prawo administracyjne - numer PESEL

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - numer PESEL - strona 1

Fragment notatki:

X PESEL otrzymuje na stałe każdy człowiek zamieszkały na stałe na terytorium polski.
Źródłem zasilania rejestru PESEL są organy gminy, które na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą ewidencję ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm.) Rejestr PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony jest od 1979 roku i zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Są to następujące dane: 1. numer PESEL 2. nazwisko i imiona aktualne 3. nazwisko rodowe 4. nazwiska i imiona poprzednie 5. imiona rodziców i nazwisko rodowe matki 6. datę i miejsce urodzenia 7. płeć 8. obywatelstwo 9. adres i datę zameldowania na pobyt stały 10. adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące wraz z określeniem czasokresu zameldowania 11. serię i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, karty stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP) oraz oznaczenie organu, który go wydał 12. datę zgonu 1. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej w formie czynności materialno-technicznej. Numer PESEL nadaje się: a) obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego, b) cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów: - zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy, - zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się, - decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, - karty pobytu, - karty pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokumentu pobytu c) obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. a) i b), d) obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu. Nadanie numeru PESEL następuje na wniosek: - właściwego organu gminy, w przypadku osób wymienionych w pkt. a i b, - płatnika składek ubezpieczeniowych, w przypadku osób wymienionych w pkt. c, - polskiego konsula, w przypadku osób wymienionych w pkt. d.
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
od ukończenia 18 roku życia, od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Od 1 maja 2004 r., na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód osobisty może być wydawany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz