Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności

note /search

Akt urodzenia - Urząd stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

Akt urodzenia Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. W takim wypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubry...

Akt zgonu - Choroby zakaźne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Akt zgonu Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu. Do zg...

Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się: 1) odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, 2) zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, 3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego. Odpis zupełny ...

Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1750

USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Problematyka ta wiąże się z rejestracją faktów dot. osób fizycznych tj.: z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Jest to sfera regulacji administra...

Szczególne wypadki rejestracji stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

Szczególne wypadki rejestracji stanu cywilnego Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec n...

Unieważnienie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego W akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian chyba, że ustawa stanowi inaczej. Można jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski. Jeżeli dwa akty stanu cywilnego stwierdzają to samo zdarzenie...

Rejestracja stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego. Urodzenie oraz zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia. Jeżeli dziecko urodziło się na polskim statku morskim lub powietrznym, takie zdarzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla ...

Zasady sporządzania aktów stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162

Zasady sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego Akt stanu cywilnego sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zdarzenia powodującego sporządzenie aktu, chyba, że ustawa dopuszcza możliwość sporządzenia aktu stanu cywilnego w innym terminie. Akty urodzenia, mał...

Zawieranie małżeństw i akt małżeństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

Zawieranie małżeństw i akt małżeństwa Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest ...

Dowód osobisty - Obywatelstwo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1645

Dowód osobisty Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie. Dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty:...