Doktryny Polityczno - prawne - Mezopotapmia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny Polityczno - prawne - Mezopotapmia - strona 1 Doktryny Polityczno - prawne - Mezopotapmia - strona 2 Doktryny Polityczno - prawne - Mezopotapmia - strona 3

Fragment notatki:

Prowadzący: mgr Andrzej Madeja, uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Notatka ma ok. 27 stron.
1. Podstawowe pojęcia: doktryny polityczno-prawne; polityka; władza; wpływ; prawo; prawo natury; prawo pozytywne. 

...Doktryny polityczno prawne– sfera ludzkiej aktywności intelektualnej, ludzka refleksja dotycząca prawa i polityki, jest to również dyscyplina naukowa której przedmiotem zainteresowania jest owa aktywność intelektualna.
Aktywność intelektualna jest subiektywnym poglądem kogoś, jakiejś postaci, subiektywnym punktem widzenia, deskryptywny (jak jest?) i normatywny (jak być powinno?) punkt widzenia.
Problemy rozważane przez różnych ludzi wyrastały z konkretnej potrzeby chwili, są one uwikłane w miejscu i czasie. Owi ludzie mówili o tym co widzą i jak to powinno wyglądać pod presję chwili np. zaprowadzenie pokoju po wojnach religijnych. Będziemy się zajmowali poglądami które ukształtowały rzeczywistość a nie tymi które były „prawdziwe”.
Polityka-sposób na zdobycie i utrzymanie władzy lub dyscyplina nauk społecznych która zajmuje się relacjami władzy i wpływu zachodzącymi miedzy wielkimi grupami społecznymi
Władza jest stosunkiem społecznym łączącym dwa podmioty: władnący i podporządkowany, sformalizowany i uregulowany normami stosunek społeczny istniejący pomiędzy dwoma kategoriami podmiotów polegający na zdolności jednego z nich do określania zakresu podmiotowości drugiego....
Łączy wolność z własnością, nie można zobaczyć czy ktoś jest wolny ale można zobaczyć że ktoś jest bogaty, jeśli ktoś jest bogaty to jest wolny bo droga do wolności jest taka jak droga do bogactwa
był świadkiem rewolucji, widział bezkrwawą restaurację Stuartów, czasy się uspokoiły, punktem wyjścia będzie jednostka, nie tylko wszystko z jednostki jest wywodzone, wszystko można do jednostki zredukować, wszystko ma służyć jednostki nawet instytucje państwowe, jej dobro jest celem a wszystko jest środkiem.
Stan natury – był okresem względnej pomyślności, człowiek był wolny, posiadał własność, każdy musiał być strażnikiem tego co posiada, jeśli działa mu się krzywda musiał odpłacać tym którzy porządek naruszali, ...

Doktryny polityczno-prawne Ćwiczenia
-kolokwium opisowe, obecność, aktywność -kolokwium 21 grudnia 2010 roku.
Ćwiczenia I (5.10.2010, wtorek)
Podstawowe pojęcia: doktryny polityczno-prawne; polityka; władza; wpływ; prawo; prawo natury; prawo pozytywne. 
Doktryny polityczno prawne- sfera ludzkiej aktywności intelektualnej, ludzka refleksja dotycząca prawa i polityki, jest to również dyscyplina naukowa której przedmiotem zainteresowania jest owa aktywność intelektualna.
Aktywność intelektualna jest subiektywnym poglądem kogoś, jakiejś postaci, subiektywnym punktem widzenia, deskryptywny (jak jest?) i normatywny (jak być powinno?) punkt widzenia.
Problemy rozważane przez różnych ludzi wyrastały z konkretnej potrzeby chwili, są one uwikłane w miejscu i czasie. Owi ludzie mówili o tym co widzą i jak to powinno wyglądać pod presję chwili np. zaprowadzenie pokoju po wojnach religijnych. Będziemy się zajmowali poglądami które ukształtowały rzeczywistość a nie tymi które były „prawdziwe”.
Polityka-sposób na zdobycie i utrzymanie władzy lub dyscyplina nauk społecznych która zajmuje się relacjami władzy i wpływu zachodzącymi miedzy wielkimi grupami społecznymi
Władza jest stosunkiem społecznym łączącym dwa podmioty: władnący i podporządkowany, sformalizowany i uregulowany normami stosunek społeczny istniejący pomiędzy dwoma kategoriami

(…)

… są z natury bardziej skłonni do złego, upadli, element grzechu pierworodnego. Jego pojęcie było pragmatyczne, zakłada pełną równość ludzi i równość płci, każdy posiada przyrodzoną godność która jest wspólnym mianownikiem ludzi, krytyka niewolnictwa, ale fakt że niewolnictwo istnieje, jest karą ludzkości za grzechy, jest to bardzo częste uzasadnienie, często złe zjawiska określa karą za grzechy. Każe…

Enlil Pan miasta Nibru
Pozostali Bogowie
Namiestnik Enlila
Namiestnicy pozostałych Bogów
Namiestnik I
Namiestnik II
Namiestnik III
ĆWICZENIA III (19.10.2010, wtorek - nieobecna)
Grecja:
a)periodyzacja rozwoju myśli;
b)jońska filozofia przyrody:
- ogólne cechy;
- Heraklit z Efezu (wariabilizm, dialektyka, determinizm);
- pitagorejczycy;
- Demokryt z Abdery (materializm, relacja człowiek - polis, prawo…
… → podporządkowanie się prawu natury. Stoicyzm odzwierciedla zmiany i adoptowany przez Rzymian stoicyzm odrzucał niewolnictwo.
Wieki średnie - rewolucja w XVII wieku
Aureliusz Augustyn: teocentryzm; własność, niewolnictwo; respublica (definicja, geneza); władza; relacja władza świecka-Kościół; hierarchia prawa. 
ramy czasowe 476-1453; Średniowiecze jest wypadkową trzech elementów - tradycja rzymska; chrześcijaństwo…
… ujęcie władzy → z perspektywy jednostki wykonującej władzę!
Cechy średniowiecza:
teocentryzm - Bóg w centrum;
teokratyzm - uzasadnieniem władzy jest pochodzenie jej od Boga;
wspólnotowość - germański kolektywizm; anonimowość - człowiek jest częścią wspólnoty
korporacjonizm - duża liczba wspólnot: gildie, cechy, hanzy - punkt wyjścia do dzisiejszej samorządności;
sprawiedliwość - jest zsubiektywizowana…
… jest kwestia pobożności;
wola Boga - zewnętrzny autorytet jest źródłem władzy;
monarchizm - jeden jest przeznaczony do rządzenia; wynika to z teokratyzmu i teocentryzmu ( w pewnej analogii do starożytnej Mezopotamii);
prawo - norma jest bezosobowym władcą; odrywa się od normodawcy i jest ponad nim; po XII wieku prawo utożsamiano z Bogiem - Bóg był normą, regułą, sprawiedliwością; występowało ściśle powiązanie…
…. Zwycięstwo Mahometa doprowadziło do porządku religijnego. Mahomet doprowadził do powstania nowej religii a mianowicie ISLAM która głosi : - wiara w jednego boga Allaha ( monoteizm) - utrzymanie kultu świętego kamienia Kaab w Mekce. Mahomet dążył do powstania wspólnoty ludzi. Popierał ekspansję i wojnę która wynikała z Koranu ( świętej księgi). Walczył ze złem i przeciwnikami Allahah. Mahomet dążył do utrzymania równości społecznej, utrzymał tez własność prywatną
Arabowie - piąta fala semicka w Mezopotamii. Przed Mahometem Arabowie wyznawali wierzenia politeistyczne. Pierwszy okres działalności Mahometa - bycie kaznodzieją. Ucieczka do Medyny i wypowiedzenie wojny Mekkce - stworzenie nowej religii, która była syntezą tradycji i tego, co przekazał Mahometowi Allah. Islam = posłuszeństwo, oddanie Monoteizm
… oficjalnie chrześcijaństwo, więc dobrych było więcej niż złych ale zła nie ubywało. Po najeździe barbarzyńców próbuje wyjaśnić że nie jest to wina odejścia od wierzeń pogańskich. Synteza myśli antyku(myśl grecka i rzymska) i myśli chrześcijańskiej. Myśl antyczna - pogańska, racjonalna, chrześcijaństwo - Bóg który jest nieskończony, każe, mistycyzm, irracjonalizm. Jest poddany presji słabości imperium - żyje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz