Dochody JST-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody JST-opracowanie - strona 1 Dochody JST-opracowanie - strona 2 Dochody JST-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Dochody JST Dochody własne - są to dochody publiczne, przymusowe, bezzwrotne, ogólne świadczenia pieniężne pobierane od podmiotów zamieszkałych lub mający siedzibę na terenie danej JST, uiszczane w celu pokrycia jej wydatków.
Zalicza się do nich: Daniny publiczne (podatki, opłaty)
Inne świadczenia pieniężne o charakterze publicznoprawnym (grzywny, kary)
Dochody własne - należące w całości Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Dochody zwyczajne Dochody nadzwyczajne Dochody wewnętrzne - ustalane i pobierane przez organy gminy (podatki, opłaty) Dochody zewnętrzne - otrzymywane od wojewody lub ministra finansów (dotacje, subwencje) Subwencje - na finansowanie zadań własnych Dotacje - zarówno zadań własnych jak i zleconych Źródłami dochodów własnych gminy są w szczególności : wpływy z podatków ( od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) wpływy z opłat ( skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów, eksploatacyjnej); dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych ;
dochody z majątku gminy ; spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy ;
dochody z kar pieniężnych i grzywien 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę , o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy , o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ; Ustalanie stawek podatków i wysokości opłat lokalnych oraz udzielanie ulg i zwolnień Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. RP podejmuje uchwały w sprawach dotyczących: podatku od nieruchomości


(…)

… przez pewien czas podatnikiem omawianego podatku. Stan ten trwa do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie właściciela. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek trans. został zarejestrowany. Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe od 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe używane z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie…
… technicznej, a wartością jaką uzyskała po dokonaniu tych procesów.
Mienie gmin, powiatów i województw samorządowych
Mienie komunalne - własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Mieniem powiatu - własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
Mieniem województwa…
… samorządu terytorialnego od innych rodzajów mienia, jest przynależność do komunalnej osoby prawnej.
Gminne osoby prawne muszą posiadać przyznaną w sposób wyraźny przez przepisy prawa osobowość prawą. Tylko te jednostki org. mogą być kwalifikowane jako komunalne, których cały kapitał ma charakter mienia komunalnego, ponieważ tylko wtedy gmina w sposób wyłączny ma możliwość decydowania o losach takiej jednostki organizacyjnej, a w razie likwidacji całe pozostałe po niej mienie wchodzi do majątku gminy.
Pochodzenie mienia gminnego
Nabycie mienia komunalnego następuje:
na podstawie ustawy przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic.
w wyniku przekazania przez administrację rządową w wyniku własnej działalności gospodarczej
Przejęcie mienia
Mienie ogólnonarodowe należące do:
Rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego
Przedsiębiorstw państwowych, dla których organy określone w pkt. 1 pełnią funkcję organu założycielskiego
Zakładów i innych jednostek org. W sytuacji, gdy gmina nabywała mienie z mocy prawa, wojewoda wydawał decyzję administracyjną o charakterze deklaratoryjnym, w pozostałych przypadkach nabycie mienia następowało…
… rzeczy i innych praw majątkowych tytułem zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisy.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Pobór tego podatku w znacznej mierze odbywa się metodą tzw. samoobliczenia, co oznacza, że na podatniku ciąży obowiązek prawidłowego obliczenia i terminowego zapłacenia podatku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz