Zasoby samorządowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasoby samorządowe - wykład - strona 1 Zasoby samorządowe - wykład - strona 2 Zasoby samorządowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład X
6 maja 2013
Temat: Zasoby samorządowe
1.Gminny zasób nieruchomości
Nieruchomości, które są własnością gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz
nieruchomości, kórych użytkownikiem wieczystym jest gmina
2. Gmina pozyskuje nieruchomości do swojego zasobu:
- w drodze umowy, na własnośd lub użytkowanie wieczyste,
- w drodze zamiany lub darowizny, albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo
użytkowania wieczystgo
- w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- na skutek zrzeczenia się,
- które zostały nabyte w drodze oddziałów oraz scaleo i podziałów,
- na podstawie innych tytułów prawnych
3. Gminny zasób nieruchomości spełnia trzy role:
a) społeczną
b) gospodarczą
c) ekonomiczną
ad.A Społeczna - wynikająca z miejsca, które nieruchomości zajmują w życiu poszczególnych
członków społeczności lokalnej
ad. B Gospodarcza - związana z wykonywaniem zadao własnych gminy oraz realizacja procesów
gospodarczych
ad. C Ekonomiczna - w ramach której częśd gminnego zasobu nieruchomości stanowi źródło
dochodu oraz przedmiot inwestycji
4. Gospodarka nieruchomościami w gminie
Jest celowym procesem wypływającym z lokalnej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego,
skorelowanym z polityką przestrzenna gminy, nakierowanym na optymalne (efektywne
ekonomiczne racjonalne społecznie) wykorzystywanie zlokalizowanych na obszarze gminy w
procesie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty przez dostarczenie mieszkaocom lokalnych
dóbr publicznych
5. Do zadao własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, min sprawy
gospodarki nieruchomościami
- utrzymywanie ładu przestrzennego,
- gospodarka terenami,
- ochrona środowiska,
- ochrona środowiska,
- drogi, ulice, mosty komunalne i transport,
- zaopatrzenie w wodę, wodociągi,
- komunalne budownictwo mieszkaniowe,
- zaopatrzeni w energię eklektyczną i cieplna,
- utrzymywanie gminnych obiektów i urządzeo użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych
-utrzymywanie cmentarzy komunalnych,
- utrzymywanie targowisk i hal targowych,
- utrzymanie zieleni komunalnej i zadrzewienia
6. Przedmiotem gospodarki nieruchomościami są działania dotyczące dwóch wyodrębnionych
obszarów
a) nieruchomości stanowiące mienie gminy
b) nieruchomości stanowiące mienie innych podmiotów - prywatne, paostwowe, powiatowe i
Gospodarka nieruchomościami publicznymi Strona 1
b) nieruchomości stanowiące mienie innych podmiotów - prywatne, paostwowe, powiatowe i
samorządu województwa
Gminna gospodarka nieruchomościami
1) Cele wynikają z ustaw nakładających na gminę obowiązek wykonywania zadao publicznych w
różnych dziedzinach aktywności przy wykorzystaniu składników mienia gminnego
- zakres swobody gminy w wyznaczaniu celów jest tu ograniczony - musi wydzielid z zasobu
nieruchomości na cele administracyjne, niezbędne dla funkcjonowania gminy od strony technicznoorganizacyjnej, stanowiące bazę, zaplecze materialne funkcjonowania gminy oraz przeznaczeniem na
lokalne dobra użyteczności publicznej (np. zieleo miejska,

(…)

… dotyczących
nieruchomości, w tym poziomie finansowania zadao związanych z nieruchomością. Jako
uczestnik wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązana finansowad, wraz z innymi właścicielami
12.3 Funkcja zarządcy nieruchomości
- Jest to funkcja usługowa wykonywana przez wspólnotę albo gminy (jeśli budynek jest w całości
komunalny), polegająca na podejmowaniu decyzji i występowaniu w imieniu i na rzeczy…
… w drodze umowy, opiniowanie projektów
podziału, opłaty adiacenckie, instrumenty planistyczne polityka w zakresie podatków związanych z
posiadaniem nieruchomości
10. GN w kształtowaniu dochodów gmin (rys.)
11. Mienie komunalne, a gminny zasób nieruchomości
- mienie komunalne jest pojęciem szerszym od struny podmiotowej gdyż obejmuje mienie należące
zarówno do gminy, jak i do innych samorządowych osób prawnych
- jest pojęciem szerszym także od strony przedmiotowej, ponieważ oprócz nieruchomości obejmuje
też wszelkie nieruchomości, wierzytelności, środki finansowe i inne prawa majątkowe
- mienie komunalne zawiera w sobie gminny zasób nieruchomości
11.1. Zarzadzanie komunalnym zasobem nieruchomości
- gmina musi zarządzad komunalnym zasobem nieruchomości, czyli lokalami komunalnymi oraz tymi
budynkami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz