Wykład - Lokalne strategie mieszkaniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Lokalne strategie mieszkaniowe - strona 1 Wykład - Lokalne strategie mieszkaniowe - strona 2 Wykład - Lokalne strategie mieszkaniowe - strona 3

Fragment notatki:

Lokalne strategie mieszkaniowe dr Radosław Cyran
Wykład 2
Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W obszarze bezpośrednio związanym z gospodarką mieszkaniową zadania własne gminy obejmują następujące sprawy:
ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, ulic,
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
pomocy społecznej,
gminnego budownictwa mieszkaniowego.
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej określa:
do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy, należy udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym. udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w: noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i
innych miejscach do tego przeznaczonych.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego
tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. obowiązkiem Gminy jest zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób, np. może najmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je gospodarstwom domowym, spełniającym określone przez radę gminy kryteria dochodowe
Priorytety współczesnej polityki mieszkaniowej powinny być następujące:
uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z odpowiednim udziałem terenów z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe,
sprzedaż gruntów komunalnych pod budownictwo mieszkaniowe,
rozwój budownictwa na wynajem,
zwiększenie efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w formie własnościowej,
zapewnienie schronienia najuboższym,
racjonalna prywatyzacja zasobu publicznego,
ekonomizacja polityki czynszowej,
wypłata dodatków mieszkaniowych,
wspieranie remontów i termomodernizacji zasobu mieszkaniowego.
regulowanie stanów prawnych nieruchomości
Rozpatrując gminę w aspekcie racjonalnej gospodarki nieruchomościami aktywne działania powinny objąć następujące obszary: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz