Finanse i bankowość zrodla

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość zrodla - strona 1

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ GMINY
Po wprowadzeniu trójszczeblowego systemu władz lokalnych w Polsce od stycznia 1999r. działa w naszym kraju 2489 gmin. Realizują one określone w ustawach zadania dotyczące: oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, transportu, ochrony środowiska. Główne zadania samorządu gminy to odpowiedzialność za:
przedszkola i szkoły podstawowe i gimnazjalne
ochrona środowiska naturalnego
poradnie i przychodnie
biblioteki i muzea
utrzymanie dróg gminnych
budownictwo komunalne
przeciwdziałanie bezrobociu przez organizowanie robót publicznych
bezpieczeństwo mieszkańców
Realizację tych zadań zapewnia mienie komunalne będące w dyspozycji samorządu gminy oraz prowadzona samodzielnie gospodarka finansowa.
Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 roku, „mieniem komunalnym” jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw. Podobne regulacje prawne dotyczą mienia samorządu powiatowego i wojewódzkiego. W skład mienia komunalnego wchodzą m.in.:
rzeczowy majątek trwały (stanowiące zazwyczaj największą część mienia komunalnego), budynki i lokale, drogi i mosty, środki transportu
pozostały majątek trwały, np. udziały i akcje, papiery wartościowe, wierzytelności (pożyczki udzielone przez gminę)
majątek obrotowy, np. zapasy pewnych produktów (materiały budowlane, towary), należności z tytułu podatków, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu.
Samorząd gminy powierza dysponowanie mieniem komunalnym jednostką organizacyjnym, jakimi są jednostki i zakłady budżetowe. Należą do nich przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, komunikacyjne, oczyszczania miasta, zarządy dróg i mostów, zakłady gospodarki mieszkaniowej oraz placówki oświatowo-wychowawcze, placówki odnowy zdrowia i opieki społecznej, jak też placówki kultury.
Samorząd może dowolnie, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami, dysponować posiadanym majątkiem, wykorzystywać go jako źródło dochodów gminy.
Zgonie z ustawą o samorządzie terytorialnym, podstawą samodzielnej gospodarki finansowej stanowi budżet. Jest on rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki gminy. Na dochody gminy składają się m.in.:
Wpływy z podatków
Podatek od nieruchomości lub użytkowanie wieczyste gruntów, budynków
Podatek od środków transportu- dotyczy posiadaczy samochodów osobowych o wadze przekraczającej 3,5 T, ciągników siodłowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Wysokość tego podatku ustala rada gminy.


(…)

… oraz autobusów. Wysokość tego podatku ustala rada gminy.
Podatek od posiadania psa- w tym przypadku również w gestii gminy leży ustalenie jego wysokości i terminów płatności.
Podatek rolny i leśny, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, który jest opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.
Wpływy z opłat
Opłata targowa- pobierana od osób sprzedających na targowiskach,
Opłata miejscowa- pobierana od osób przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych, leczniczych w miejscowościach turystycznych, leczniczych, w miejscowościach o wyjątkowych walorach klimatycznych, krajobrazowych, jest to tzw. opłata klimatyczna.
Opłata administracyjne, może być wprowadzona przez radę gminy.
Udział w podatkach PIT i CIT stanowiących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz