Finanse samorządu terytorialnego-wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 8085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse samorządu terytorialnego-wykłady - strona 1 Finanse samorządu terytorialnego-wykłady - strona 2 Finanse samorządu terytorialnego-wykłady - strona 3

Fragment notatki:

10.2007r.
Literatura:
„Budżet władz lokalnych” S. Owsiak; Warszawa 2002
„Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce w latach 1996-2000” Dagmara Hajdys; Wyd. UŁ Łódź 2003
„Finanse samorządu terytorialnego” Maria Kosek-Wojnar, Krzysztof Surówka; Wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Kraków 2002
„Finanse samorządu terytorialnego” Leszek Patrzałek; Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu; Wrocław 2004
„Finanse lokalne w Polsce” Krystyna Piotrowska-Marczak; WN PWN Warszawa 1997
„Finanse lokalne w dobie akcesji” Eugeniusz Ruśkowski; Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2004
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.Nr203 poz.1966
Plan wykładu:
Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce.
Geneza samorządu terytorialnego:
Historyczne uwarunkowania samorządu terytorialnego
Ogólnie
W Polsce.
Prawno - systemowe (ustrojowe) uwarunkowania samorządu terytorialnego.
Finanse samorządu w systemie finansów publicznych.
Podstawy finansów samorządowych:
Finanse lokalne
Finanse regionalne
Specyfika Polska.
Podstawowe elementy gospodarki finansowej gmin, powiatów i województw.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Wydatki jednostek samorządowych.
Planowanie i procedura budżetowa.
Budżet klasyczny a budżet zadaniowy.
Działalność gospodarcza i inwestycyjna samorządu terytorialnego.
Perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce.
Budżet miasta i powiatu na przykładzie miasta Łodzi.
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w wybranych krajach.
Wykład 2: 9.10.2007r.
Samorząd terytorialny w Polsce jest trójszczeblowy: gminy, powiaty, województwa.
Samorząd lokalny: gminy i powiaty.
Samorząd regionalny: województwa.
Między tymi szczeblami mogą zachodzić lub nie różne relacje. Szczeble niższe mogą być podporządkowane wyższym. W Polsce tego nie ma. Państwo może przekazać szczeblom wyższym pewne uprawnienia względem niższych szczebli.
Poszczególne szczeble samorządu terytorialnego są od siebie niezależne (podlegają władzy państwowej), nie są wobec siebie całkowicie autonomiczne. Liczba gmin, powiatów i województw jest stała w określonym czasie. Gmin jest około 2500, powiatów 380, a województw 16.
Najbardziej rozbudowana jest polityka regionalna, dąży się do tego, aby sąsiadujące regiony miały zbliżony poziom rozwoju.
Samorząd terytorialny w Polsce został reaktywowany w 1990 roku podczas obrad Okrągłego Stołu po 40 -tu latach nieobecności. Było to ważnym aktem życia społecznego, politycznego itp. Jest to ważny element demokratyzacji państwa.

(…)

… Gminy, czy burmistrza.
Poziom zadłużenia JST nie powinien przekraczać 55 % (czy 60 %).
Dochody podatkowe - posiadają je tylko gminy (podatki i opłaty gminne).
Podatki stanowiące dochód gminy, ale poboru nie dokonuje aparat skarbowy gminy.
Podatek od spadków i darowizn,
Podatek od czynności cywilno-prawnych,
Karta podatkowa.
Pozostałe podatki stanowiące dochód gminy są pobierane przez aparat skarbowy…
… od środków transportowych - nie obejmuje pojazdów osobowych. Max. stawkę określa Minister Finansów. Gminy mogą stawki te obniżać. Podatek ten nie stanowi znaczącego dochodu.
Karta podatkowa - ryczałtowa forma podatku dochodowego, odprowadzana na rachunek właściwej gminy przez aparat państwowy (pobierane przez aparat państwowy).
Gminy mają możliwość wpływania na dochody z tyt. karty podatkowej. Ważnym źródłem dochodów jest podatek od czynności cywilno-prawnych (stanowi ok. 2-4 % dochodów gminy). Pobierany jest przez aparat skarbowy państwa i odprowadzany na rachunek gminy podobnie jak podatek od spadków i darowizn. Zastosowano tu skalę progresywną.
Dochody z opłat:
- opłata targowa - Minister Finansów określa maksymalną stawkę,
- opłata miejscowa - pobierana przez aparat skarbowy gminy,
- opłata…
… lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonywania administracji państwowej, wyposażony w finansowe środki umożliwiające wykonanie tych zadań. Z tego faktu wynika niezależność samorządu terytorialnego. Z faktu samodzielnego wykonania administracji państwowej wynika możliwość stosowania władztwa administracyjnego oraz podległości nadzorowi państwa, ale w granicach określonych ustawami.
Samorząd…
…, wspieranie osób niepełnosprawnych,
-geodezja, kartografia i…,
-adm. Architektoniczno- budowlana,
-gospodarka nieruchomościami, ład przestrzenny, gospodarka wodna,
-transport zbiorowy i drogi publiczne,
- kultura fizyczna i turystyka,
-obronność,
-porządek publiczny,
-przeciw działanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy,
-rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, -utrzymanie powiatowych…
…:
- subwencje ogólne
Źródło finansowania zadań, bez wskazania konkretnych zadań. Są one bezzwrotne. Subwencja nie jest związana z finansowaniem konkretnych zadań.
System subwencji ma zmienić podział nierównych szans rozwojowych. Jest on niezbędny, ale może nastąpić niewłaściwy ich podział.
Metody podziału subwencji:
- metoda uznaniowa - zgodna z regułą dziel i rządź. Zależy od woli decydentów.
- metoda…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz