DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU UE - strona 1

Fragment notatki:

DOCHODY BUDŻETU UE DOCHODY WŁASNE - cła rolne - pobierane przy imporcie produktów rolnych z państw 3cich - składki cukrowe - pobierane od producentów cukrów i glukozy na finansowanie ich eksportu czy utrzymanie zapasów - inne cła - pobierane przy imporcie innych produktów z państw 3cichna podstawie wspólnej taryfy celnej DOCHODY Z TYTUŁU VAT - dochody z tytułu VAT - czyli dochody od określonych towarów i usług obciążonych tym podatkiem. Stawka podatkowa jest jednolita, a odsetek od podstawy opodatkowania VAT przekazywany do budżetu UE wynosi 95% DOCHODY ZWIĄZANE Z DOCHODEM NARODOWYM BRUTTO - wpłaty państw członkowskich - ustalane na podstawie dochodu narodowego brutto poszczególnych państw członkowskich. Dochody uzyskane w ten sposób mają charakter uzupełniający dla innych sposobów uzyskiwania dochodów. Wpłaty te są ustalane corocznie i mają na celu zrównoważenie budżetu UE. Wpłata do UE = wydatki - (dochody własne + dochody z vat). Wpłata poszczególnych państw = Stawka % X DNB danego państwa. WYDATKI BUDŻETU UE WYDATK OBLIGATORYJNE - wynikają z zobowiązań okreslonych w traktatach i aktach wydanych na ich podstawie WYDATKI NIEOBLIGATORYJNE - to pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na finansowanie rozwoju regionalnego Największe wydatki przeznaczane są na finansowanie zadań EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI i GWARANCJI ROLNEJ (jest on funduszem strukturalnym). Stanowi on integralną część budżetu, wjego ramach działają 2 sekcje: sekcja gwarancji (finansowanie interwencji na rynku rolnym) i sekcja orientacji (finansowanie przemian strukturalnych w rolnictwie). A) Warunkiem koneicznym do wykorzystywania środków jest utworzenie agencji płatniczej , która zajmuje się przyjmowaniem wniosków od bezpośrednich beneficjentów, którym tez te środki sa wypłacane. Agencje comiesięcznie informuja KE o wypłatach, a także informują Min ds. Rolnictwa o planowanych wydatkach, i dokonanych wydatkach. Tworzone są przez MF w drodze rozporządzenia.. B) polega na finansowaniu z funduszy strukturalnych i spójności określonych celów priorytetowych , inicjatyw wspólnotowych , przedsięwzięć inwestycyjnych . Cele priorytetowe. a) finansowanie regionów zapóźnionych w rozwoju (podstawą jest poziom PKB/1 mieszkańca danego regionu

(…)

… określonych celów priorytetowych, inicjatyw wspólnotowych, przedsięwzięć inwestycyjnych. Cele priorytetowe. a) finansowanie regionów zapóźnionych w rozwoju (podstawą jest poziom PKB/1 mieszkańca danego regionu < 75% średniego PKB UE) b) rekonwersja gospodarcza i społeczna regionów mających trudności strukturalne i gospodarcze c) modernizacja systemu oświaty i doskonalenia zawodowe Inicjatywy wspólnoty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz