Dług publiczny - budżet

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dług publiczny - budżet - strona 1 Dług publiczny - budżet - strona 2 Dług publiczny - budżet - strona 3

Fragment notatki:

Dług publiczny Budżet jest zrównoważony, też gdy jest nadwyżka. Budżetu zrównoważonego nie traktuje się jako zasady budżetowej, bo nie udaje dziś się budżetów równoważyć. Trzeba, zaspakajać potrzeby państwa, mimo deficytu budżetu. Mówi się o umiejętności zarządzania deficytem zamiast zasady budżetu zrównoważonego.
Nie można utożsamiać zasobów państwa tylko z tym, co jest w budżecie (budżet, fundusze celowe). Wynik budżetu nie równa się wynikowi całego sektora. Sytuacja finansowa państwa = sytuacja całego sektora.
Nie wlicza się przepływów pomiędzy jednostkami tego samego sektora.
Pojawianie się deficytów = potrzeby pożyczkowe państwa = konieczność zadłużania się.
Państwo zadłuża się w sposób wewnętrzny i zewnętrzny. Zadłużenie: Wewnętrzne - u swoich obywateli, na własnym rynku; poprzez emitowanie papierów wartościowych kierowanych na rynek wewnętrzny; bony i papiery są krótkoterminowe o wyższym nominale - do przedsiębiorców, obligacje są długoterminowe o niższym nominale - do ludzi; Zewnętrzne - w obcych budżetach, w obcych bankach; poprzez umowy pożyczek i kredytów
Dewaluowanie się pieniądza, deprecjacja - obniżenie się wartości pieniądza; Różnie liczy się budżet, żeby zmienić jego wynik (różny sposób liczenia, chociaż jest jeden znany).
Pożyczki wewnętrzne są bardziej korzystne dla państwa. Państwo zaciąga czasem kolejne długi, żeby spłacić poprzednie (dług konsolidacyjny).
Pożyczanie przez państwo powoduje dług publiczny.
Dług publiczny dzielimy:
Państwowy
Samorządowy
Albo:
Państwowy Samorządowy
Ubezpieczeń społecznych
Dług publiczny = suma tych długów, nie wlicza się do niego zobowiązań pomiędzy jednostkami sektora
Zobowiązania wynikające z umów pożyczek, kredytów, wymagalnych zobowiązań wynikających z wyroków sądowych, decyzji administracyjnych.
Dług (suma zadłużenia państwa) ≠ deficytowi (deficyt = wynik ujemny).
Tam, gdzie pojawia się deficyt, państwo :
albo intensyfikuje źródła dochodowe (lepiej ściąga podatki), albo szukać kolejnych źródeł dochodu (podnoszenie podatków, nowe podatki, inne niż podatkowe źródła dochodu)
dopiero na końcu powinno być pożyczanie = tu pojawia się dług publiczny
Dług publiczny może spowodować zwiększenie deficytu, z powodu obsługi, realizacji długu.
[art. 72,73 uofp]
Deficyt stymuluje powstawanie długu, ale dług może powodować zwiększanie lub powstanie deficytu.
Są granice zadłużenia publicznego, określa je sama Konstytucja (duża ranga tego zjawiska). 216 ust.5 „ Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.”

(…)

… na kolejne lata, musi modelować stronę wydatkową (np. zamraża kolejne inwestycje). Przy postępowaniu ostrożnościowym nie można zadłużać się dalej.
FINANSE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
Kwestia dochodowa = źródła dochodów finansów publicznych
Środki traktowane zbiorczo i dla budżetu państwa i dla budżetów samorządowych
Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego = źródła ich dochodów, pozwala na wyodrębnienie z dochodów publicznych dochodów przypadających samorządowi (pozostałe dochody są więc dochodami budżetu państwa). Podział dochodów, które pracują na rzecz budżetu państwa a które na rzecz budżetów samorządowych. Art.3 ustawy o djst - dochodami j.s.t są :
dochody własne, subwencje ogólne dotacje celowe.
Dwie kategorie się wśród nich wyróżnia:
Dochody własne - uzależnione…
… mają gminy (bo wypełniają najwięcej zadań samorządu terytorialnego).
Subwencje ogólne i dotacje celowe - transfery na rzecz dochodów samorządowych z budżetu państwa, które mają charakter stały i obowiązkowy (przesunięcie wewnętrzne).
Subwencje ogólne - mają charakter obowiązkowy; stanowią formę wsparcia i pomocy z budżetu państwa na rzecz samorządów; należna każdemu typowi jednostek; wysokość subwencji uzależniona od potrzeb jednostki
Wyrównawcza, równoważąca
Dotacje celowe - co do zasady jest formą finansowania, zapłaty za zrealizowanie pewnych zadań innych niż własne zadania samorządu (za realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz usuwanie przyczyn zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa obywateli); mogą być czasem na realizację zadań własnych, ale w szczególnych przypadkach regulowanych…
… ustawą.
Inne źródła - środki pochodzące z budżetu UE, z budżetów zagranicznych niepodlegających zwrotowi; źródła fakultatywne o charakterze incydentalnym
Budżety samorządów są w połowie deficytowe w połowie zrównoważone (są równoważone dochodami własnymi). Finanse publiczne i prawo finansowe - wykład 3
4 marca 2011
4

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz