Diagnostyka część 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4123
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnostyka część 3 - strona 1 Diagnostyka część 3 - strona 2 Diagnostyka część 3 - strona 3

Fragment notatki:...Oceny przygotowania dziecka do nauki w klasie I dokonuje się na podstawie: danych z kwestionariusza, analizy prac ucznia, kryteriów oceny, poczynionych obserwacji oraz informacji uzyskanych przez rodziców. Składa się z kwestionariusza diagnozy, arkuszy diagnozy oraz załączników. Dodatkowo potrzebne są: unety z papieru, piłki, kredki, klocki logiczne Dienesa, kartoniki z cyframi, fasolki). Części kwestionariusza przygotowane są w taki sposób, by najpierw można było zorganizować badanie indywidualne (ok.90 minut – części I-VII zad. 2a) a następnie w grupie (część VII od zad. 2b). W części VIII i IX znajdują się informacje od rodziców, oraz obserwacje nauczyciela naniesione bezpośrednio po badaniu, części X, XI (dotyczące rozwoju fizycznego i emocjonalno społecznego) oraz część XII uzupełnia się po kilku tygodniach.
2. TEST DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ (Barbara Wilgocka-Okoń)
Składa się z karty informacyjnej o dziecku (warunki domowe, zdrowie dziecka), kwestionariusza obserwacji dziecka i jego zachowania podczas badania, tabel i zadań do badania indywidualnego i zbiorowego...

...Pomaga dokonać pomiarów syndromu agresji, który obejmuje tendencje agresywne. Techniką tą można zbadać specyfikę zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży. Kwestionariusz mogą przeprowadzić nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie placówek opiekuńczych. Zestaw składa się z 56 określeń opisujących zachowania i przeżycia doznawane przez większość ludzi. Na każde ze stwierdzeń można odpowiedzieć „prawda”, „fałsz” lub „?”, gdy wypełniającemu trudno jest wybrać jednoznaczną odpowiedź. W kwestionariuszu nie ma podziału pytań ze względu na płeć.
Przykładowe pytania:
- Nienawidzę siebie, gdyż wiem, że jestem złym człowiekiem;
- Czasem odczuwam chęć zrobienia sobie czegoś złego;
- Zdarzyło mi się pierwszemu inicjować bójki.
Po wypełnieniu kwestionariusza, każdą odpowiedź można zakwalifikować do 11 kategorii
charakteryzujących syndrom agresji:
a) skłonność do działań odwetowych;
b) tendencje autodestrukcyjne;
c) zaburzenia kontroli agresji;
d) agresja przemieszczona;
e) nieuświadomione tendencje agresywne:
f) agresja pośrednia;
g) agresja instrumentalna;
h) wrogość wobec siebie;
i) agresja fizyczna wobec otoczenia;
j) wrogość wobec otoczenia;
k) agresja reaktywna.
Po zidentyfikowaniu poziomu agresji powinno się podjąć kroki pomagające osobom badanym kontrolować przejawy własnej agresywności, panować nad agresywnymi impulsami i hamować własną wrogą aktywność...1. KWESTIONARIUSZ DIAGNOZY DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ (Iwona Rokiecińska) 
Jest to narzędzie badawcze opracowane z myślą o nauczycielach klas pierwszych szkoły podstawowej, pracujących  w  klasach  „0”  lub  prowadzących  terapię  pedagogiczną.  Zebrane  w  nim  zadania umożliwiają zdiagnozowanie rozwoju dziecka w wybranych obszarach funkcjonowania: 
  podstawowe wiadomości dotyczące: dziecka (imię nazwisko, wiek, adres zamieszkania, kraj), 
jego rodziny (rodzice, rodzeństwo), czasu (dni tygodnia, miesiące, pory roku), kolorów. 
  lateralizacja oraz orientacja w schemacie ciała w przestrzeni i na płaszczyźnie; 
  umiejętności matematyczne; 
  umiejętność analizy i syntezy słuchowej; 
  czytanie; 
  pamięć i myślenie; 
  percepcja wzrokowa i sprawność manualna; 
  komunikowanie się; 
  zachowanie dziecka podczas badania; 
  rozwój fizyczny; 

(…)

… umysłowo w różnych stopniach upośledzenia,
mogą z niej korzystać także osoby z zaburzeniami emocjonalnymi, osoby nieprzystosowane
społecznie, osoby z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami sensorycznymi (ociemniali,
niedosłyszący), jak również osoby prawidłowo rozwijające się. Skala bada osoby od 3 do 69 roku
życia. Skala składa się z 2 niezależnych od siebie części.
Pierwsza część bada ogólne…
… przystosowawczym.
Wszechstronne poznanie osoby badanej.
Pozwala na wczesne poznanie zaburzeń zachowania.
Pozwala na zaprogramowanie procesu rewalidacyjnego dostosowanego do
profilu mierzonych kategorii zachowań.
6) Pozwala na ocenę efektów postępowania psychokorekcyjnego.
27
© Copyright by Greg 2012
13. SKALA SAMOOCENY TCSC (W. H. Fitts)
Składa się ze 100 twierdzeń, dzięki którym osoba badana jest w stanie…
… w nauce, stosunek do szkoły i nauczycieli, stopień
zaspokojenia potrzeb przez szkołę;
4) -ZA- Zachowanie Antyspołeczne - mierzy jego częstotliwość; tu w perspektywie zainteresowania
znajdują się m.in. problemy kłamstwa, agresji i przemocy(także autoagresji), ucieczek z domu
25
© Copyright by Greg 2012
i szkoły, alkoholizowania się itp.;
5) -BP- Kumulacja czynników biopsychicznych - mierzy stopień…
… zachowanie
zachowanie antyspołeczne.
buntownicze.
kradzież i kłamstwo.
zamykanie się w sobie.
stereotypie ruchowe i dziwaczne ruchy.
niewłaściwe formy zachowania się towarzyskiego.
niewłaściwe nawyki głosowe.
niewłaściwe i ekscentryczne nawyki.
zachowanie się autodestrukcyjne.
nadmierną pobudliwość ruchową.
odbiegające od normy zachowanie się seksualne.
zaburzenia o charakterze psychologicznym.
przyjmowanie…
… intensywności i częstotliwości występowania tych zachowań
lub cech jednostki, które uznawane są przez społeczeństwo za niekorzystne, szkodliwe, negatywne. W
związku z czym są one nie aprobowane lub potępiane. Celem stosowania SNS jest wstępny pomiar
nieprzystosowania jednostki w wieku 13-17 lat, oszacowanie skali zjawiska, intensywności
i częstotliwości zaburzonych zachowań. Skala rejestruje zachowania…
…. Koncepcja Kwestionariusza opiera się na założeniu, że na postawę
twórczą składają się sfery poznawcza i charakterologiczna. Autor kwestionariusza rozumie sferę
poznawczą znacznie szerzej niż ma to miejsce przy pomiarach ilorazu inteligencji i określa ją, jako
zachowanie heurystyczne, ponieważ zakres pomiaru znacznie wykracza poza myślenie
dywergencyjne. Cechy przeciwstawne – myślenie konwergencyjne…
… ich nagromadzenia, koncentruje
się na np. lęku, nieśmiałości, dysleksji, zaburzeniach psychosomatycznych, nadpobudliwości
psychoruchowej itp., które często bywają powiązane z zaburzeniem w zachowaniu
6) -SK- Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych - wiąże się m.in. z problemem
naznaczenia jednostki, zwraca uwagę na status społeczno-ekonomiczny rodziny, jej strukturę,
wzorce, także dewiacyjne; skalę…
… dotyczą następujących sfer: samoobsługa, proces uczenia się,
praca, przyjaźń i miłość, kontakty interpersonalne, uprawianie sportu, porozumiewanie się, lokomocja.
Do każdego pytania zaproponowane są odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna (z wyjątkiem
pytanie nr 16, gdzie obie odp. są poprawne).
20. KARTA MIERZENIA POSTĘPU USPOŁECZNIANIA SIĘ DZIECKA (K.M.B.
Bridges – w układzie J. Konopnickiego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz