Diagnostyka część 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3955
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnostyka część 1 - strona 1 Diagnostyka część 1 - strona 2 Diagnostyka część 1 - strona 3

Fragment notatki:…Uczniowi niepełnosprawnemu każda szkoła zapewnia:
- Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
- Dodatkowe zajęcia edukacyjne
- Zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami
Rozwojowymi…

…Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny zawiera:
- Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
ucznia;
- Rodzaj i zakres zintegrowanych działań o charakterze rewalidacyjnym;
- Formy i metody pracy z uczniem;
-Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiar godzin;
- Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;
- Działania wspierające rodziców, uczniów oraz zakres współdziałania z poradniami,
placówkami….

…Biopsychiczne przyczyny braków w nauce
- Uzdolnienia
- Poziom rozwoju umysłowego
- Cechy charakteru, temperament
- Zaburzenia w układzie nerwowym
- Choroby somatyczne
- Defekty narządów zmysłowych
- Zaburzenia i braki w funkcjonowaniu procesów poznawczych…

…Pedagogiczna typologia rodzin (Stanisława Kawula):
- Wzorowe – stwarzają najlepsze warunki wychowawcze
- Normalne – przeciętna rodzina w środowisku
- Jeszcze wydolne wychowawczo – niedomagania wychowawcze, rodzina czyni wysiłki by
swoja sytuacje poprawić
-Niewydolne wychowawczo – niepowodzenia życiowe poszczególnych członków rodziny, o
trudnej sytuacji ekonomicznej
- Patologiczne – brak więzi, brak stałych postaw ekonomicznych, znacznie odbiegają od
rodziny normalnej, członkowie rodziny lub całe rodziny pozostają w konflikcie z prawem….

Diagnostyka psychopedagogiczna – Dr A. Pawlak metody diagnostyczne 
 
 ORGANIZACJA  KSZTAŁCENIA  SPECJALNEGO  Z  USTAWY  O  SYSTEMIE  OŚWIATY ZAPEWNIA W SZCZEGÓLNOŚCI: 
  Możliwość  pobierania  nauki  we  wszystkich  typach  szkół  przez  dzieci  i  młodzież 
niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi potrzebami  
  Opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi  
 Kształcenie  specjalne  może  być  organizowane  we  wszystkich  typach  szkół:  podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych: 
  Ogólnodostępnych    Ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi    Ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi    Integracyjnych    Specjalnych 
 Do  kształcenia  specjalnego  uprawnione  są  dzieci  na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia specjalnego  wydanego  przez  wniosek  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  przez  publiczną  poradnię psychologiczno pedagogiczną.  Kształcenie Specjalne – jest organizowane także dla dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi i zaburzeniami  psychicznymi  przebywających  na  leczeniu  w  zakładach  opieki  zdrowotnej.   KTO ZAJMUJE SIĘ ORGANIZACJĄ  
  Starosta  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka  posiadającego  orzeczenie  o 
potrzebie  kształcenia  specjalnego  na  wniosek  rodziców,  zapewnia  mu  odpowiednia  formę kształcenia; 
  Jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu ma miejsce zamieszkania dziecka.   KSZTAŁCENIE  SPECJALNE  ORGANIZUJE  SIĘ  DLA  –  dla  Dzieci  i  Młodzieży Niepełnosprawnej: 
  Niesłyszących    Słabosłyszących    Niewidomych   Słabowidzących    Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją    Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim    Z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym    Z autyzmem, w tym zespołem Aspergera    Z zaburzeniami sprzężonymi    Dla  dzieci  i  młodzieży  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem 
społecznym   KSZTAŁCENIE SPECJALNE DLA DZIEC

(…)

… Aspergera
 Z zaburzeniami sprzężonymi
 Dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym
KSZTAŁCENIE SPECJALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 Z chorobami przewlekłymi
 Z zaburzeniami psychicznymi
 Z zaburzeniami zachowania
 Zagrożone uzależnieniem
1
© Copyright by Greg 2012
UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 Określona…
… zespołu klasowego, grupy rówieśniczej, zespołu zainteresowań,
stowarzyszeń szkolnych;
Rola członka społeczności szkolnej – członka zbiorowości szkolnej, społeczność uczniów,
pedagogów, innych pracowników.
5
© Copyright by Greg 2012
OBSZARY:OBSZAR ROLI UCZNIA – dojrzałość szkolna dziecka, osiągnięcia i niepowodzenia szkolne,
zainteresowania i uzdolnienia, specyficzne trudności dydaktyczne, relacje…
… dla uczniów niepełnosprawnych.
UCZNIOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU KAŻDA SZKOŁA ZAPEWNIA:
 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
 Dodatkowe zajęcia edukacyjne
 Zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami
rozwojowymi
W tym szczególności
 Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 Odpowiednie warunki do nauki, środki dydaktyczne
 Realizacja programu…
… pedagoga szkolnego, współpraca z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną i innymi instytucjami, funkcjonowanie świetlicy;
Środowisko nauczycieli – stan i rodzaj wykształcenia, doświadczenie pedagogiczne,
doskonalenie zawodowe i specjalizacje, metody i środki dydaktyczne i wychowawcze, kultura
językowa, cechy relacji z dziećmi, postawy wychowawcze, postawy wobec problemów i
zjawisk społecznych, system…
…) na temat szkoły, nauczycieli, uczniów
Charakter osiągnięć szkolnych
POWODZENIA I NIEPOWODZENIA SZKOLNE
Zagadnienia przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci są przedmiotem badań pedagogów,
psychologów, socjologów i polityków oświatowych a także nauczycieli i rodziców
Niepowodzeniami zajmowali sięKonopnicka
Kupisiewicz
R. Radlińska
6
© Copyright by Greg 2012

W. Okoń
Osiągnięcie przez uczniów…
… (akomodacja)
Inercję (bierność, obojętność)
Opozycję (odrzucenie, sprzeczność interesów, konflikty)
4. Zasada relatywności wpływu warunków środowiska rodzinnego
 Zasada ta oznacza, że występowanie w rodzinach podatnych lub tych samych
warunków i cech nie oznacza identyczności wpływów wychowawczych tych
rodzin;
 Faktyczne znaczenie cech i warunków rodziny polega na niepowtarzalnym ich
układzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz