Przyczyny niepowodzeń w szkole

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny niepowodzeń w szkole - strona 1

Fragment notatki:


Informacje zawarte mogą być dodatkową pomocą w zaczerpnięciu wiedzy z tego tematy. Notatka porusza kwestie takie jak: rodzaje przyczyn niepowodzeń w szkole, aspekty dydaktyczne społeczne, biopsychiczne.

Jest wiele przyczyn niepowodzeń szkolnych. Wielu uczniów charakteryzuje niska sprawność procesów myślowych (analizy, syntezy, uogólniania). Na tym tle powstają u nich poważne trudności w przyswajaniu materiału programowego. Nie wiążą oni z nauką swojej przyszłości i nie podejmują żadnego wysiłku, aby zmienić istniejący stan rzeczy. Inną grupę stanowią uczniowie, którzy chcą osiągnąć sukces, ale stosowane przez nich metody nieustannie wywołują konflikty zarówno z rówieśnikami, jak i nauczycielami. Uczniowie ci odpisują zadania, korzystają z podpowiedzi oraz organizują sobie sprawnie pomoc na sprawdzianach czy przy pisaniu prac klasowych. Unikają wszelkiej działalności, która zmusza ich do wnikania w treść postawionych przed nim zadań. Najwięcej trudności w codziennej pracy szkoły sprawiają uczniowie, którzy przejawiają negatywne zainteresowania i skłonności. Systematycznie łamią obowiązujące w szkole regulaminy, a ich zainteresowania są poza szkołą. Zarówno w szkole jak i poza nią mają zdecydowanie złą opinię. Przejawiają silne dążenie uczestniczenia w grupach nieformalnych. Jawnie prezentują swoje negatywne nastawienie do nauczycieli i szkoły. Uczniowie tacy nie są zainteresowani utrzymaniem kontaktów ze swoim zespołem klasowym, obojętna jest też im opinia szkolnych kolegów. Przyczyny niepowodzeń szkolnych są na ogół wielorakie i złożone. Może to być np. niechętny stosunek do nauki, lenistwo, złe zachowanie się w szkole itp. Są to czynniki w większości zależne od uczniów. Istnieją także czynniki, które nie są zależne od uczniów, takie jak np. długotrwała choroba; trudne warunki materialne uczniów; zła atmosfera wychowawcza w rodzinie lub przebywanie ucznia w złym środowisku; brak właściwej opieki i pomocy ze strony rodziców; przeciążenie obowiązkami domowymi; zakłócenia w ciągłości pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli; złe warunki lokalowe szkoły, brak niezbędnych pomocy naukowych; wadliwy plan zajęć lekcyjnych; słabe przygotowanie się nauczyciela do lekcji pod względem metodycznym i rzeczowym; wadliwa budowa lekcji; występowanie luk w wiadomościach uczniów powodujące opóźnienia w nauce w zakresie jednego, dwóch przedmiotów i ich wpływ na wyniki pracy ucznia z pozostałych przedmiotów nauczania. Można wyróżnić dwie grupy przyczyn: a) rozwojowe - brak zdolności wynikający z obniżonego poziomu rozwoju umysłowego, fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychoruchowego w zakresie analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno - ruchowego; b) pozarozwojowe - czyli pedagogiczne i środowiskowe - rozwój ucznia jest prawidłowy, ale napotyka on na trudności w nauce szkolnej, przyczyny pedagogiczne tkwią w treściach i organizacji pracy szkoły, środowiskowe to zaniedbania ze strony domu, brak opieki i zainteresowania rodziców postępami dziecka w nauce.Czesław Kupisiewicz w swej książce pt.: "Podstawy dydaktyki ogólnej" wymienia trzy rodzaje przyczyn niepowodzeń szkolnych: a) przyczyny społeczno - ekonomiczne, b) przyczyny biopsychiczne, c) przyczyny dydaktyczne.

(…)

… tego zagadnienia twierdzą, że na wyniki w szkole ma też wpływ temperament ucznia. Stwierdzili także, iż nadmierne obciążanie uczniów różnorodnymi obowiązkami i pracami jest niejednokrotnie przyczyną niepowodzeń szkolnych. Często również, zwłaszcza w obecnych czasach, przyczyną niepowodzeń szkolnych są zaburzenia nerwicowe. Istotną przyczynę niepowodzeń szkolnych stanowią zaburzenia i braki w funkcjonowaniu…
… analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno - ruchowego; b) pozarozwojowe - czyli pedagogiczne i środowiskowe - rozwój ucznia jest prawidłowy, ale napotyka on na trudności w nauce szkolnej, przyczyny pedagogiczne tkwią w treściach i organizacji pracy szkoły, środowiskowe to zaniedbania ze strony domu, brak opieki i zainteresowania rodziców postępami dziecka w nauce. Czesław Kupisiewicz w swej książce…
…. Wśród biopsychicznych przyczyn braku postępów w nauce badacze problemu wymieniają: poziom rozwoju umysłowego; cechy charakteru i temperament; zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego oraz choroby somatyczne; defekty narządów zmysłowych; zaburzenia i braki w funkcjonowaniu procesów poznawczych; zaburzenia w rozwoju dziecka. Czesław Kupisiewicz, mówiąc o biopsychicznych przyczynach niepowodzeń…
… i programy nauczania; przeciążenie uczniów nauką szkolną oraz nadmierne obciążenie uczniów obowiązkami domowymi itd. Wincenty Okoń jest zdania, że spośród czynników warunkujących powodzenia szkolne "pierwszym i niewątpliwie najważniejszym jest praca nauczyciela". Żadna z przyczyn wpływających na osiągnięcia uczniów w szkole nie występuje osobno, pojedynczo. Czynniki te kumulują się, nakładają się na siebie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz