Determinanty kursu walutowego w długim okresie-zadania - (długookresowy) model kursu walutowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Determinanty kursu walutowego w długim okresie-zadania - (długookresowy) model kursu walutowego - strona 1 Determinanty kursu walutowego w długim okresie-zadania - (długookresowy) model kursu walutowego - strona 2 Determinanty kursu walutowego w długim okresie-zadania - (długookresowy) model kursu walutowego - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
WNE UW, 2007/08
Temat 4: Determinanty kursu walutowego w długim okresie
Zadanie 1
Posługując się monetarystycznym (długookresowym) modelem kursu walutowego, opartym o parytet siły nabywczej, określ jak zmieni się kurs walutowy w długim okresie pod wpływem następujących czynników:
(a) wzrost dochodu zagranicy (Y ∗ ↑)
(b) wzrost krajowej stopy procentowej (i ↑)
(c) wzrost krajowej podaży pieniądza (Ms ↑)

(d) wzrost zagranicznej podaży pieniądza (Ms ↑)
Porównaj wyniki uzyskane w punkcie (b) w tym zadaniu i w zadaniu dotyczącym wpływu
stopy procentowej na kurs zgodnie z parytetem stóp procentowych. Jak możesz wyjaśnić tę
różnicę?
Zadanie 2
Wykorzystując prosty model monetarystyczny bilansu płatniczego w warunkach stałych kursów
walutowych odpowiedz na poniższe pytania.
(a) Jaki będzie skutek zwiększenia emisji kredytu krajowego dla bilansu płatniczego i struktury bazy monetarnej?
(b) Czy dewaluacja waluty krajowej jest skutecznym narzędziem poprawy bilansu płatniczego?
Zadanie 3
Posługując się modelem parytetu stóp procentowych i modelem rynku pieniężnego, powiedz, jak
zmieni się bieżący kurs walutowy w krótkim i w długim okresie (przy nieelastycznych cenach
w krótkim okresie i przy w pełni elastycznych – w długim) pod wpływem obniżenia przez bank
centralny krajowej podaży pieniądza, przy założeniu, że:
(a) inwestorzy postrzegają zmianę w podaży pieniądza jako przejściową
(b) przy założeniu, że postrzegają ją jako zmianę trwałą
Odpowiedź przedstaw graficznie na schemacie rynku walutowego i pieniężnego. Pokaz także,
jak zmieniać się nominalna podaż pieniądza, poziom cen, stopa procentowa oraz kurs walutowy
w czasie (posługując się diagramami fazowymi).
Zadanie 4E
Rozważamy uproszczony model przestrzelenia kursu walutowego Dornbuscha. Załóżmy, że popyt
na pieniądz dany jest przez: md = −ai + by, gdzie i jest krajową nominalną stopą procentową, y
jest krajowym potencjalnym dochodem (przy pełnym zatrudnieniu), zaś a, b – pół-elastyczność
i elastyczność popytu na pieniądz. Wszystkie zmienne pisane małymi literami (z wyjątkiem
elastyczności i stopy procentowej) wyrażone są w logarytmach.
Równowaga na rynku pieniądza zachodzi, gdy: m − p = md , gdzie m jest egzogeniczną
nominalną podażą pieniądza, zaś p to poziom cen. Zakładamy doskonałą mobilność kapitału
oraz parytet stóp procentowych: i = i∗ + E(e). E(e) oznacza tu oczekiwaną stopę aprecjacji
˙
˙
˙
E
˙
waluty zagranicznej. Uwaga: ponieważ e = ln E, to E = e. Model Dornbuscha zakłada także
1
doskonałe przewidywania (perfect foresight), co oznacza, że oczekiwana i rzeczywista zmiana
kursu jest taka sama: e = E(e).
˙
˙
Kurs walutowy w modelu jest zmienną, która swobodnie dostosowuje się do zaburzeń, podczas gdy ceny są lepkie, tzn. zakładamy, że są sztywne w krótkim okresie i powoli dostosowują
się do długookresowej równowagi. Dostosowanie cen w odpowiedzi na nadwyżkowy popyt zagregowany opisuje równanie: p = α(yd − ys ), gdzie α 0 jest miarą szybkości

(…)

… w długim okresie jest
ustalona: ys = y.
(a) Zapisz układ równań różniczkowych opisujących zachowanie się e oraz p.
˙
˙
(b) Narysuj pole wektorowe dla tego układu równań różniczkowych.
(c) Oblicz punkt równowagi i zaznacz go na wykresie.
(d) Określ stabilność położenia równowagi.
(e) Przy pomocy wykresu odpowiedz, co stanie się z poziomem kursu walutowego oraz poziomem cen w wyniku egzogenicznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz