Depresja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Depresja - strona 1 Depresja - strona 2 Depresja - strona 3

Fragment notatki:

Dokument dotyczy depresji, ma 14 stron i porusza zagadnienia takie jak: podział depresji, koncepcje unitarystyczne, klasyfikacje nozologiczne, melancholia czynna, melancholia bierna, Weitbrecht, objawy depresji, 10 najbardziej charakterystycznych objawów depresji. Notatka zawiera również informacje dotyczące zagadnień takich jak: rozpoznawanie depresji, depresje typowe, depresja maskowana, depresja sezonowa, depresje u dzieci i młodzieży, Bowlby, Cytryn, McKnew, Poznański, Zrull, Burton, leczenie depresji, psychoterapia, klasyczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwdepresyjne nowej generacji.

Depresja
Spis treści:
Wstęp
Depresja jako zjawisko chorobowe jest, obok laku, najczęstszym zjawiskiem, którym zajmuje się psychiatria. Objawy depresyjne występuje we wszystkich typach zaburzeń psychicz­nych i są w istocie najczęstszym zaburzeniem psychicznym.
Depresja jest źródłem cierpienia wielu milionów ludzi na świecie i szereg danych wskazuje, że depresje stanowią najważniejszą i najczęstszą przyczyną samobójstw. Depresje są więc nie tylko podstawowym problemem psy­chiatrii klinicznej, lecz również bardzo ważnym zagadnieniem społecznym, zaś profilaktyka samobójstw to w dużym zakresie zapobieganie depresjom i skuteczne ich leczenie.
Zrozumiały jest więc obserwowany w ostatnich latach wybitny wzrost zainteresowania depresjami oraz burzliwy rozwój wielodyscyplinarnych badań odnośnie do ich przyczyny, patogenezy i leczenia. Literatura poświęcone depresjom liczy obecnie wiele tysięcy pozycji, przy czym większość prac opublikowanych — to dorobek lat ostatnich. Słowo „melancholia" i bardziej współczesny termin „depresja" były i są uży­wane dla nazwania grupy zaburzeń psychicznych, których głównym objawem jest obniżenie podstawowego nastroju, ale również dla określenia wszelkich krótkotrwałych stanów złego samopoczucia, zniechęcenia, przygnębienia, apa­tii, braku wewnętrznego spokoju i ładu. Terminy te odnoszono też do wrodzonego usposobienia, którego istotną cechą jest pesymistyczny pogląd na siebie i otaczający świat. Oba pojęcia szeroko rozpowszechnione w licznych kręgach kulturowych od dawna weszły do słowników języka codziennego. W różnych epokach przypisywano im zróżnicowane znaczenie, która wiązała się z tradycją i poglądami obowiązującymi w da­nym okresie historycznym. Pierwszą osobą, która szerzej zajęła się problemem melancholii był Hipokra­tes. Wyodrębnił w swojej typologii między innymi temperament melancholiczny, który wiązał z nadmiarem „czarnej żółci" (melanos — czarny, cholos — żółć). Termin „melancholia" odniósł do chorobowych zabu­rzeń nastroju. Dzisiaj depresja w znaczeniu medycznym oznacza chorobowe obniżenie nastroju trwające długi czas (tygodnie, miesiące), któremu towarzyszy najczęściej dezorganizacja aktywności złożonej człowieka, przeżywanie własnej niewydolności życiowej oraz często poczucie choroby. Pacjent cierpi z powodu smutku, ubytku energii, zmniejszenia aktywności. Zakres zainteresowań i koncentracja uwagi są obniżone, często pojawia się zmęczenie nawet po małym wysiłku, towarzyszy temu często niemożność przeżywania przyjemności. Elementami stałymi w depresji są zaburzenia snu i apetytu. Obniżeniu ulega samoocena, często towarzyszy temu nieuzasadnione i irracjonalne poczucie winy i przekonanie o swojej małej wartości. Obniżenie nastroju jest niezależne od zdarzeń bieżących i nie ulega większym zmianom w kolejnych dniach.


(…)

… ani też nie dostrze­gają potrzeby leczenia. Sądzą, że bardziej niż szpital potrzebne im jest więzie­nie, gdzie mogliby odbyć karę za przestępstwa, których dopuścili się i odpo­kutować za grzechy i winy.
Objawy depresji.
    Symptomami poważnego zaburzenia depresyjnego są odczucia beznadziejności, bezradności, braku wartości, winy, pesymizmu i smutku. Uczucia te utrzymują się cały dzień, niemal codziennie. Innymi oznakami…
… depresja nie stanowi jednostki chorobowej, co znalazło odzwierciedlenie w klasyfikacji ICD 10, w której to depresja, niezależnie od przyczyny może być kwalifikowana jako: epizod depresyjny - odnosi się wyłącznie do pojedynczego (pierwszego) epizodu depresyjnego; epizod depresyjny w przebiegu nawracających zaburzeń depresyjnych; epizod depresyjny w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych…
… i zapamiętywaniu, wrażenie niesprawności intelektualnej
9. poczucie beznadziejności, niska samoocena,
10. dolegliwości bólowe (bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej, nerwobóle)
Rozpoznawanie depresji.
Warunkiem prawidłowego rozpoznania depresji jest traktowanie jej jako zespołu chorobowego, a nie jako objawu innej choroby lub wyrazu trudności o charakterze psychospołecznym. Jest to szczególnie ważne…
… też powinowactwo do innych receptorów, np. muskarynowych, adrenergicznych czy histaminowych). 2. Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu monoamin
3. Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO): selektywne, odwracalne (RIMA) (typu A): moklobemid [aurorix] nieselektywne: fenelzyna, tranylcypromina (w Polsce nie używane) 4. Inne: neuroleptyki. Niektóre lek tej grupy wykazują słaby efekt przeciwdepresyjny, np. pochodne…
… na trzy duże grupy:
grupę stanów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (psychoza maniakalno depresyjna). Przyczyny tej grupy depresji nie są dostatecznie poznane, wiązane z hipotetycznym czynnikiem endogennym.
grupę depresji występujących w przebiegu różnych schorzeń somatycznych, związanych ze stosowaniem leków i innych substancji, w przebiegu zatruć, uzależnień, w chorobach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz