Definicje z zarządzania 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje z zarządzania 1 - strona 1 Definicje z zarządzania 1 - strona 2 Definicje z zarządzania 1 - strona 3

Fragment notatki:


Badania rynku (market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia się w nich wszystkie elementy rynku, podaż, popyt, cenę.
Controlling - to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania, decyzji oraz na zasilaniu tych procesów w informacje. Jest systemem ewidencji księgowej z rozbudowanymi funkcjami wyników przedsiębiorstwa.
Czynności - to działania służące realizacji zadań, obejmuje je proces. Należy zauważyć, że: czynności-proces-zadania logistyczne to pojęcia ze sobą bezpośrednio związane, co jest widoczne zawłaszcza przy interpretacji systemu logistycznego, a relacje między nimi są następujące: Zadanie - wynika z celów; następuje z reguł, w wyniku kilku procesów. Zadania (funkcje) logistyki w sensie ogólnym: 1) planowanie, 2)sterowanie i wydawanie dyspozycji, 3)realizacja. Proces - (Blaik) czynności służące realizacji zadań; zintegrowane układy czynności służące realizacji zadań.
Dystrybucja fizyczna (Blaik) - odnosi się jedynie do materialnej (fizycznej) strony dystrybucji rozumianej jako faza wymiany towarowej (zbyt, sprzedaż w przedsiębiorstwach produkcyjnych).
Efekty logistyczno-marketingowe - (Rutkowaski) z jednej strony zadowolenie klientów przedsiębiorstwa osiągane - obok skoordynowanych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji - przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca, natomiast z drugiej strony osiągnięcie przez przedsiębiorstwo akceptowalnego poziomu zysku w długim okresie determinowanego obniżką globalnych kosztów logistycznych osiąganą przy założeniu zachowania określanego poziomu obsługi klienta.
Efektywność - ekonomiczna efektywność dotyczy stosunku między wartością poniesionych nakładów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom. Powyższe wąskie pojęcie efektywności ekonomicznej posiada ścisły związek i sprzężenia z efektywnością techniczno-ekonom., która przedstawia stosunek między ilością poniesionych nakładów zużytych materiałów a ilością produkowanych dóbr (towarów). W szerszym ujęciu pojęcie efektywności oznacza najlepsze rezultaty w produkcji czy dystrybucji towarów i usług po najniższych kosztach. Termin ekonomiczność używany jest w sensie skuteczności osiągania zamierzonych celów. Działanie skuteczne, tj. realizowanie zamierzonych celów, może być osiągnięte przy nadmiernych lub też przy racjonalnych nakładach, wysiłkach.
Efektywność ekonomiczna - (Blaik) miara zrealizowania zasady racjonalnego gospodarowania. Jest to pojęcie stosunkowe odzwierciedlające relacje między całkowitym nakładem a efektami. Efektywność obejmuje produktywność (jako wydajność) zaangażowan6ych czynników wytwórczych oraz ocenę uzyskanego efektu od strony celowości działania.


(…)

…-marketingowe - (Blaik) wyraz sprzężenia i integracji dwóch koncepcji, tj. z jednej strony - logistyki jako koncepcji zarządzania przekrojowo (w sensie „wiążącym”) zorientowanej na przepływy, a z drugiej strony - marketingu jako zorientowanej rynkowo koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (zarządzania marketingowego).
Zarządzanie łańcuchem dostaw - (Blaik) koncepcja planowania, sterowania i kontroli za pomocą…
… struktur log. w przeds. oraz określenie odp. strategii logistyczno-marketingowych
Dystrybucja - zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia. Celem jej jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Funkcja logistyki polega na koordynacji działalności dostawców…
… przedmiotami zaopatrzenia są: materiały, dobra inwestycyjne, usługi, siła robocza, środki finansowe, prawa.
Zarządzanie logistyczne - (Blaik) logiczny ciąg działań składających się na proces kreowania całościowej koncepcji przedsięwzięć logistycznych w przedsiębiorstwie i w układzie jego partnerów rynkowych oraz proces realizacji (w szerokim znaczeniu) tej koncepcji w odpowiednio ukształtowanych formach…
… w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Poziom skuteczności i oddziaływania logistyki zależy od stopnia zintegrowania z marketingiem w przedsiębiorstwie. Logistyka i marketing stykają się na wielu poziomach. Sferę tych styków w przedsiębiorstwie stanowi logistyka dystrybucji i logistyka zaopatrzenia, które tworzą wspólnie logistykę marketingową.
LOGISTYKA MARKETINGOWA…
… swiadczenia usług. Działania i przeds. na rzecz realizacji tych funkcji znajdujących wyraz w nakładach.
KONCEPCJA JAKOŚCI(TIME CENT) - Pernamentna cecha ulepszania systemów produktów w przeds.Swiadomość o roli kompleksowej jakości.
KONCEPCJA LEAN MANAGEMENT - zintegrowane zarządzanie zorientowane na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno- rynkowych w całym łańcuchu tworzenia wartości. Celem jest stale…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz