Definicje do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje do egzaminu - strona 1 Definicje do egzaminu - strona 2 Definicje do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

AGREGACJA - łączenie danych dotyczących szczebla mikro. co pozwala uzyskać informacje o kształtowaniu się zjawiska na szczeblu makroekonomicznym. - jednostki naturalne - wartościowo ( ceny bieżące, ceny stałe) AMORTYZACJA - jest miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem fizycznego lub ekonomicznego zużycia. 
BARIERY WZROSTU GOSPODARCZEGO: - niemożność akumulacji środków pieniężnych - bariera zatrudnienia (zasoby ludzkie) - bariera instytucjonalna (nierówny podział ziemi, podział kastowy itp.) Wskaźnik rozwoju społecznego HDI
- jest miarą syntetyczna opartą na średniej wskaźników obejmujących CELE GOSPODARKI RYNKOWEJ - stosowny wzrost gospodarczy - pełne zatrudnienie - stabilizacja cen - równowaga handlu zagranicznego - wyrównany podział dochodów
CIĄGNIONA PRZEZ POPYT - zderzają się zbyt duże wydatki i zbyt mała ilość dóbr. Płace i ceny rosną. Inflacja CYKL KLASYCZNY (deformacja) uległ w przeciągu XX wieku istotnym zmianom. Duży wpływ na przebieg cyklu miała początkowo (do II wojny światowej) monopolizacja gospodarki przy słabym oddziaływaniu państwa na gospodarkę. Następnie po II wojnie światowej największy wpływ na dalsze zmiany cyklu miały następujące czynniki: Polityka interwencjonizmu gospodarczego, czyli czynnego oddziaływania państwa na gospodarkę,
Integracja gospodarcza (zwłaszcza w Europie), Rewolucja naukowo-techniczna, Instytucjonalizacja postępu technicznego. Instytucjonalizacja oznacza wzrost udziału państwa w ponoszeniu wydatków na postęp techniczny, zwłaszcza przejęcie przez państwo finansowania tzw. badań podstawowych tzn. badań w dziedzinie nauk, które łączą się z największym ryzykiem. 
CYKL WSPÓŁCZESNY w krajach wysoko rozwiniętych można określić jako cykl zdeformowany i spłaszczony (w porównaniu z cyklem klasycznym). Fazy cyklu współczesnego Cechą charakterystyczną współczesnego cyklu jest skrócenie i spłycenie recesji tzn. fazy spadku produkcji oraz relatywne wydłużenie okresu ekspansji. Faza depresji, to znaczy stagnacji produkcji na niskim poziomie w okresie kryzysu występuje rzadko. Z kolei między poprawą koniunktury: ożywieniem i rozkwitem trudno przeprowadzić linie graniczne. Dlatego często w cyklu współczesnym wyróżnia się tylko dwie fazy cyklu: - ekspansję - zwyżkową fazę, - recesję - zniżkową fazę. Długość cyklu Cykl współczesny uległ znacznemu skróceniu. Trwa przeciętnie 3-4 lata w czasie, których, gospodarka przechodzi kolejno przez fazy ekspansji i recesji. Amplituda wahań Występuje zmniejszona amplituda wahań wokół linii trendu. Cykl o zmniejszonej amplitudzie wahań określa się jako cykl spłaszczony. Rząd prowadząc politykę gospodarczą dąż y do tego, aby przedłużyć fazę ekspansji oraz skracać i spłycać fazę recesji. Współcześnie w krajach wysoko rozwiniętych recesja często nie oznacza tradycyjnie (tak jak w cyklu klasycznym) ujemnego tempa wzrostu PKB, (czyli spadku PKB) a przejawia się jedynie zmniejszeniem tempa wzrostu. Dlatego też wahania produkcji w cyklu współczesnym są znacznie płytsze niż w cyklu klasycznym a cechą charakterystyczną cyklu współczesne- go jest zmniejszona amplituda wahań.

(…)

… całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług. Oblicza się go przez odjęcie amortyzacji (zużycia) od produktu narodowego brutto (PNB) w cenach czynników produkcji; d.n. jest to więc ilość pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na wydatki na dobra i usługi, po odliczeniu pieniędzy niezbędnych do sfinansowania amortyzacji i utrzymania istniejących zasobów kapitału na dotychczasowym poziomie.
DOBRA FINALNE…
…. Wahania sezonowe - obejmują zmiany w działalności gospodarczej dokonujące się na przestrzeni roku kalendarzowego. Są one wynikiem działania np. czynników w przyrodniczych, zwyczajów itd. Wahania przypadkowe są zmianami w działalności gospodarczej powodowanymi bliżej nieokreślonymi przyczynami, mającymi charakter losowy. Wahania cykliczne - powtarzające się ze względna regularnością zmiany aktywności…
… przez typową rodzinę. 3) Deflator Produktu Narodowego Brutto (deflator PNB) Jest to najobszerniejszy miernik inflacji, który nie mierzy wpływu inflacji tylko na jakąś grupę, np. konsumentów lub producentów, ale obejmuje największą ilość cen. Wzrost gospodarczy jest to stałe zwiększanie zdolności danego kraju do produkcji towarów i usług pożądanych przez ludzi. Ilościowe zmiany w siłach wytwórczych, produkcji…
…),
produkt narodowy brutto(PNB): całkowita wartość wyrobów i usług wytworzonych przez obywateli danego kraju w ciągu jednego roku, PNB uwzględnia również dochody krajowych firm uzyskane za granicą, nie uwzględnia dochodów obcych firm działających w kraju,
dochód narodowy(DN): stanowi nowo wytworzoną wartość produktu krajowego w ciągu roku przez wszystkie podmioty gospodarki narodowej, skorygowaną o saldo…
… krocząca - wzrost cen sięga kilkunastu % w skali rocznej (taki ruch cen daje się przewidzieć i - - uwzględnić w podejmowanych decyzjach) - inflacja galopująca - wzrost cen od kilkudziesięciu do 100% w skali rocznej - hiperinflacja - wzrost cen o więcej niż 50% w skali miesiąca działa ona już destrukcyjnie na gospodarkę i destabilizuje stosunki społeczno-polityczne, osłabi wiarygodność finansową…
…. Rodzaje PNB: a) nominalny - liczony w cenach bieżących; b) realny - liczony w cenach stałych (miara całkowitego dochodu gosp. nar.) PNB nominalny rośnie szybciej niż PNB realny ze względu na inflację cenową. 
PCHANA PRZEZ KOSZTY - występuje gdy koszty produkcji rosną a nie występuje nadwyżkowy popyt. 
PŁATNOŚCI TRANSFEROWE - są to świadczenia społeczne. Są to np. emerytury, zasiłki , subwencje dla firm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz