Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny - strona 1 Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny - strona 2 Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny - strona 3

Fragment notatki:

Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny Koniunktura gospodarcza to inaczej stan gospodarki w danym okresie.
Przykładowa typologia wskaźników koniunktury gospodarczej wskaźniki pilotujące :
indeksy giełdowe, liczby i wartości akcji sprzedanych,
liczba zwolnień,
wskaźnik firm (nowo otwarte/upadające),
liczba wydanych pozwoleń na budowę,
wartość zamówień na budowę fabryk,
liczba wybudowanych domów prywatnych,
wskaźniki współbieżne :
GDP,
dochody osobiste,
inwestycje,
zatrudnienie,
wskaźnik bezrobocia,
zyski netto,
wskaźniki działające z opóźnieniem :
dochody osobiste,
kredyty konsumpcyjne,
bankowe stopy procentowe,
średni czas pozostawania bez pracy.
Wzrost gospodarczy - powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości ekonomicznych, takich jak np. PNB, dochód narodowy, konsumpcja.
Rozwój gospodarczy - zmiany ilościowe i jakościowe w strukturze wytwarzanych dóbr i usług oraz w strukturze konsumpcji.
Podstawowy miernik - stopa wzrostu gospodarczego Czynniki wzrostu gospodarczego: wewnętrzne wielkość zatrudnienia,
wydajność pracy,
czynniki społeczne (kwalifikacje, kultura pracy), zewnętrzne innowacje zagraniczne,
handel zagraniczny,
kredyty zagraniczne,
kooperacja międzynarodowa.
Rodzaje wahań koniunkturalnych: sezonowe - związane ze zmianami aktywności gospodarczej w różnych porach roku, przypadkowe - związane z występowaniem strajków, klęsk żywiołowych, wojen, ataków terrorystycznych, cykliczne - czasowo powtarzające się spadki i ożywienia koniunktury. Cykl koniunkturalny: powtarzające się periodycznie wahania podstawowych parametrów gospodarczych, takich jak np. dochód narodowy, zatrudnienie, podaż pieniądza, poziom cen, stóp procentowych.
Cechy cykli koniunkturalnych: faza recesji (kryzys) - osłabienie aktywności gospodarczej, produkcja i ceny spadają, wzrost stopy bezrobocia, faza depresji (dno) - stabilizacja produkcji i cen na niskim poziomie, wysokie bezrobocie, faza ekspansji (ożywienie) - wzrost produkcji i cen, spadek bezrobocia,

(…)

… zatrudnienie bez wzrostu podaży dóbr i usług (np. roboty publiczne)
dotacje do nierentownych przedsiębiorstw lub ich nacjonalizacja
protekcjonizm w zakresie handlu zagranicznego (cła, kontyngenty, embarga i bariery pozataryfowe np. utrudnienia odpraw celnych, dotacje dla przedsiębiorstw podejmujących produkcję eksportową) polityka monetarna - kształtowanie podaży pieniądza dopasowanej do potrzeb gospodarki…
… jest przez zmiany w kapitale obrotowym, Kitchin badał transakcje bankowe oraz ceny hurtowe w USA i Wlk. Brytanii
Kondratiewa
zwany cyklem długim
trwa 40-60 lat, powodowany jest przez innowacje technologiczne (maszyna parowa, kolej, elektryfikacja, samochód), Kondratiew badał wydobycie i wykorzystanie ród żelaza w Wlk. Brytanii i Niemczech Popyt, podaż a cykle koniunkturalne
Przyczyny powstawania cykli
Cykle…
…, że w gospodarce istnieją mechanizmy, które powodują wahania.
Na ogół przyjmuje się, że na wahania koniunktury wpływ mają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
Interakcje mnożnika z akceleratorem:
Spadek produkcji w firmie zmniejszy dochód i wydatki (zmiany mnożnikowe). Wzrost produkcji indukuje (za pośrednictwem akceleratora) nowe inwestycje, które prowadzą do wzrostu produkcji (za pośrednictwem mnożnika). Recesja gospodarcza zawiera źródło poprawy, bo kiedy inwestycje osiągają dno muszą przestać spadać.
Prognozowanie cykli:
Za pomocą technik ekonometrii dopasowuje się dane, aby uzyskać szacunki parametrów wskaźników takich jak np. MPC lub PNB. Na każdym stadium dokonuje się oceny poprawności wyników.
Model po sprawdzeniu zestawia się i „puszcza w ruch” w postaci układu równań. Jeśli przyjmie się za pewne kształty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz