Podstawowe informacje z Makroekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe informacje z Makroekonomii - strona 1 Podstawowe informacje z Makroekonomii - strona 2 Podstawowe informacje z Makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA - bada duże agregaty takie jak popyt globalny gospodarstw domowych na dobra lub globalne wydatki przedsiębiorstw na maszyny i budowle (dochód narodowy, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, zasób kapitału, budżet państwa, kapitałochłonność) Zajmuje się ona głownie powiązaniami miedzy różnymi częściami gospodarki. Opiera się na uproszczeniach mających na celu zwiększenie operacyjności analizy. Zajmuje się badaniem sposobu działania gospodarki jako całości. Natomiast MIKROEKONOMIA znakomicie przybliża szczegóły. Najważniejsze jest w niej szczegółowe zrozumienie zasad działania konkretnych rynków. Funkcja POZNAWCZA - dostarczanie wiedzy o zjawiskach i procesach gospodarczych o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich przyczynach i skutkach. Funkcja APLIKACYJNA - formułuje wskazówki pod adresem polityki gospodarczej, starając się określic skuteczne sposoby oddziaływania rządu na procesy gospodarcze. CELE gospodarki rynkowej: - stosowny wzrost gospodarczy - pełne zatrudnienie - stabilizacja cen - równowaga handlu zagranicznego - wyrównany podział dochodów AGREGACJA - łączenie danych dotyczacych szczebla mikro. co pozwala uzyskac informacje o kształtowaniu się zjawiska na szczeblu makroekonomicznym. - jednostki naturalne - wartościowo ( ceny bieżące, ceny stałe) ZASOBY - przedstawiają pewne wielkości ekonomiczne na określony dzien np. na koniec roku, kwartału, miesiąca. (zapasy przedstawiane na koniec roku wynoszą tyle i tyle) STRUMIENIE- przedstawiają pewne wielkości ekonomiczne w danym okresie czasu np. w ciagu roku, kwartału, miesiąca. (produkcja, amortyzacja, sprzedaż) . Strumienie korygują wartość zasobów. RUCH OKRĘŻNY PŁATNOŚCI - jest to proces w którym gospodarstwa domowe dostarczaja usługi posiadanych czynników produkcji przedsiębiorstwom które wykorzystują je do wytwarzania dóbr i usług. Przedsiębiorstwa wypłacają dochody za wykorzystanie czynników prod. gospodarstwom domowym, które z kolei wydają zarobione pieniądze na zakup dóbr i usług wytworzonych przez przedsiębiorstwa. Istnieja 3 sposoby mierzenia skali działalności gospodarczej: 1. Wartość wytworzonych dóbr 2. poziom dochodów czynników produkcji który reprezentuje wartość dostarczonych przez nie usług. 3. Wartośc wydatków na dobra i usługi. ODPŁYWY z ruchu okrężnego - są to te części wypłat przedsiębiorstw na rzecz gosp. domowych które nie powracają automatycznie do przeds. jako wydatki gosp. domowych na produkty przedsiębiorstw. Odpływami są oszczędności i podatki pomniejszone o subsydia. DOPŁYW do ruchu okrężnego - są to te źródła przychodów przeds które nie pochodzą z wydatków gospodarstw domowych. Źródłami dopływów są wydatki przedsiębiorstw na inwestycje , wydatki państwa na dobra i usługi oraz eksport netto. Suma odpływów musi być równa sumie przypływów.

(…)

… inflacji na gospodarstwa domowe, czyli konsumentów, gdyż mierzy przeciętny poziom cen typowego koszyka dóbr i usług konsumowanego przez typową rodzinę. 3) Deflator Produktu Narodowego Brutto (deflator PNB) Jest to najobszerniejszy miernik inflacji, który nie mierzy wpływu inflacji tylko na jakąś grupę, np. konsumentów lub producentów, ale obejmuje największą ilość cen. Wzrost gospodarczy jest to stałe…
… wartość dóbr i usług wytworzonych przez społeczeństwo w ciągu danego roku na terenie danego kraju (kiedy rośnie PKB społeczeństwo staje się bogatsze), • produkt narodowy brutto(PNB): całkowita wartość wyrobów i usług wytworzonych przez obywateli danego kraju w ciągu jednego roku, PNB uwzględnia również dochody krajowych firm uzyskane za granicą, nie uwzględnia dochodów obcych firm działających w kraju…
… podatków pośrednich.
PKB w cenach rynkowych jest więc wyższy od PKB w cenach czynników produkcji o wielkość podatków pośrednich. PNB - PRODUKT NARODOWY BRUTTO Jest to miernik efektów rocznej działalności gospodarki, obliczany przez powiększenie produktu krajowego brutto o wartość dochodów netto z tytułu własności za granicą. PNB jest miarą całkowitych dochodów osiąganych w ciągu roku przez obywateli…
… z wykorzystania czynników produkcji (ziemia, praca, kapitał) równa całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług. Oblicza się go przez odjęcie amortyzacji (zużycia) od produktu narodowego brutto (PNB) w cenach czynników produkcji; d.n. jest to więc ilość pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na wydatki na dobra i usługi, po odliczeniu pieniędzy niezbędnych do sfinansowania amortyzacji i utrzymania istniejących…
… i przypadkowych. Wahania sezonowe - obejmują zmiany w działalności gospodarczej dokonujące się na przestrzeni roku kalendarzowego. Są one wynikiem działania np. czynni- kó w przyrodniczych, zwyczajów itd. Wahania przypadkowe są zmianami w działalności gospodarczej powodowa- nymi bliżej nieokreślonymi przyczynami, mającymi charakter losowy. Wahania cykliczne - powtarzające się ze względna regularnością zmiany…
… i - - uwzględnić w podejmowanych decyzjach) - inflacja galopująca - wzrost cen od kilkudziesięciu do 100% w skali rocznej
- hiperinflacja - wzrost cen o więcej niż 50% w skali miesiąca działa ona już destrukcyjnie na gospodarkę i destabilizuje stosunki społeczno-polityczne, osłabi wiarygodność finansową u wierzycieli 3. Miejsce występowania - wewnetrzna - importowana 4. Wpływ na stosunki społ-polit. - cywilizowana - barbarzyńska (degeneruje mechanizm gospodarczy) 5. Przyczyny - popytowa - kosztowa 6. Wg. towarzyszących jej tendencji i reprodukcji dochodu narod. - stagflacja ( w warunkach prostej reprodukcji) - stumpflacja (w warunkach zwężonej reprodukcji)
7. Czas - sekularna (chroniczna), trwała - okresowa 8. Oddziaływanie na jej przebieg - kontrolowana - żywiołowa SKUTKI INFLACJI : - powoduje…
… zasobów kapitału na dotychczasowym poziomie. ROZPORZĄDZALNE DOCHODY OSOBISTE - są to dochody gospodarstw domowych po uwzględnieniu podatków bezpośrednich i płatności transferowych. Wielkośc ta informuje ile gospodarstwa domowe mogą przeznaczyc na dobra i usługi.
PŁATNOŚCI TRANSFEROWE - są to świadczenia społeczne. Są to np. emerytury, zasiłki , subwencje dla firm. Nie maja one wpływu na PKB ani DN…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz