Czym jest teoria-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czym jest teoria-opracowanie - strona 1 Czym jest teoria-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

CZYM JEST TEORIA? JAKIE BYŁY PRÓBY KREOWANIA PEDAGOGIKI JAKO NAUKI TEORETYCZNEJ?
Stefan Nowak:
„Teoria to zespół uporządkowanych praw w taki sposób, aby stanowiły pewne wewnętrznie spójne konstrukcje logiczne bez względu na to, czy twierdzenia dotyczą zjawisk mniej lub bardziej obserwowalnych”.
JAN SUCH-TEORIE MOŻNA POSTRZEGAC NA 2 SPOSOBY1) „Teoria to zbiór logicznie uporządkowanych praw 2)„Teoria to zbiór luźno powiązanych ze sobą twierdzeń dotyczących danej dziedziny; lub teoriami nazywa się koncepcje mniej lub bardziej szczegółowo opracowane.” Prawa rozumiane są jako twierdzenia ogólne. Można na nie spoglądać ze względu na dwa aspekty ●ontyczny - realne relacje ●epistemiczny - zdania opisujące owe relacje.
TEORIA (w zależności od zasięgu):1)teorie ogólne (największy zasięg; przyjmuje się, że teorie ogólne odzwierciedlają doktryny filozoficzno-światopoglądowe) - przyjmują 3 rodzaje założeń●ontologiczne (dotyczą pola badanej rzeczywistości) ●epistemologiczne (dotyczą granic i możliwości poznania rzeczywistości) ●metodologiczne (dotyczą sposobów gromadzenia materiału aktograficznego oraz budowania twierdzeń) 2)teorie sredniego zasiegu (mają charakter metodologiczny i mają na celu eksplantację /wyjaśnienie/ określonego elementu rzeczywistości) 3)teoriee szczegółowe/empiryczne (mają najmniejszy zasięg; mają na celu wykazywanie zależności między zmiennymi; zależności te mają charakter kauzalny /przyczynowy/ albo korelacyjny).
FUNKCJE TEORII ●eksplanacyjna - stara się wyjaśnić rzeczywistość, która jest przedmiotem badań danej teorii ●prognostyczna - pozwala na przewidywanie faktów ●heurystyczna - formułuje nowe problemy i hipotezy.
POJMOWANIE TEORII WYCHOWANIA:1)obejmowanie jako zbioru przesłanek teoretycznych, dotyczących funkcjonowania rzeczywistych systemów wychowania 2)pojmowanie jej jako aksjonormatywnych założeń postulujących pewien wzorzec praktyki pedagogicznej (np. teoria wychowania socjalistycznego) 3)traktowanie jej jako zbiorów sądów, których celem jest integracja teoretycznych wyników badań nad wychowaniem 4)jako zbiór usystematyzowanych sądów pojawiających się w innych dyscyplinach nauk humanistycznych i społecznych.
ZADANIA TEORII WYCHOWANIA 1)Teoria powinna opisywać i określać przedmiot badań poprzez ukazanie jego aspektywnego charakteru (to zadanie służy budowaniu szczegółowych teorii) 2)Konstruowanie podstawowych założeń A)założenia ontologiczne: pytanie o istotę (czym jest wychowanie?) B)założenia epistemologiczne: droga doświadczenia i droga rozumu, empiryzm i racjonalizm (jak poznać wychowanie?) C)założenia metodologiczne: jakimi metodami posługiwać się podczas poznawania teorii 3)Definiowanie, typologizacja oraz ustalanie wzajemnych powiązań między podstawowymi pojęciami (dążenie do tworzenia struktury pojęć / siatki pojęć)

(…)

… jako dyscyplina praktyczna, która buduje teorią praktycznego działania (prakseologiczna); była promowana przez H. Muszyńskiego; zajmuje się tym, jakimi środkami można zrealizować cele pedagogiczne 5)Pedagogika jako dyscyplina teoretyczna autorka koncepcja Palki, którą cechuje to, że A)tworzy Metateoria wychowania, kształcenia i samowychowania B)odkrywa i systematyzuje prawidłowości i inwarianty (niezmienniki) wychowania, kształcenia i samowychowania C)analizuje i porządkuje dorobek naukowy pedagogiki praktycznie zorientowanej.
Pedagogika teoretyczna ma cechować niezależność od doraźnych sytuacji światopoglądowych, kulturowych i ideologicznych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz