Controlling strategiczny- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling strategiczny- opracowanie - strona 1 Controlling strategiczny- opracowanie - strona 2 Controlling strategiczny- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Controlling strategiczny
Istota controllingu strategicznego
Głównym celem controllingu strategicznego jest zapewnienie przedsiębiorstwu długofalowego rozwoju oraz niezbędnego potencjału umożliwiającego realizację tego zamierzenia. Controlling strategiczny ma za zadanie wspomagać kierownictwo firmy w realizacji strategii przez:
Określanie i przekazywanie celów strategicznych do wszystkich kierowniczych szczebli
Uczestnictwo w planowaniu strategicznym
Wskazywanie metod, mierników i narzędzi realizacji celów strategicznych
Uwidacznianie kluczowych czynników sukcesu
Określanie odchyleń od założonych stanów lub wielkości
Ustalanie niezbędnych w przyszłości zasobów przedsiębiorstwa
Badanie czynników zewnętrznych warunkujących rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości.
Controlling strategiczny spełnia szereg zadań w każdej fazie procesu strategicznego, kolejno na etapie: analizy strategicznej, formułowania strategii, wdrażania i realizacji strategii, oraz kontroli strategicznej. W ramach analizy strategicznej wykorzystywane są takie instrumenty jak: analiza SWAT, analiza struktury branż M. Portera, struktura tworzenia wartości, bilans strategiczny, analiza potencjałów. Etap formułowania strategii ma na celu ustalenie różnych wariantów strategicznych, ich ocenę i wybór odpowiedniej strategii. Zadaniem controllingu jest tu wsparcie kierownictwa przy wyborze narzędzi oceny poszczególnych koncepcji.
W fazie dotyczącej implementacji i realizacji strategii, rola strategicznego controllingu sprowadza się do tworzenia warunków umożliwiających realizację przyjętej strategii, a także do przełożenia planów strategicznych na plany operacyjne.
Ostatni etap - kontrola strategiczna, integruje cały proces strategiczny poprzez obecność w każdej fazie opracowywania strategii. Controlling strategiczny powinien być tworzony jako ciągły proces, równoległy z planowaniem strategicznym, który informuje odpowiednio wcześnie o konieczności zweryfikowania wybranych celów.
Analiza SWAT
Analiza SWAT jest metodą kompleksowej oceny sytuacyjnej, syntezującej poszczególne analizy odcinkowe, odnoszące się do zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działania organizacji. Czynniki wpływające na obecną i przyszłą sytuację strategiczną podmiotu gospodarczego są dzielone wg:
Miejsca powstawania: wewnętrzne, zewnętrzne
Sposobu oddziaływania: pozytywne, negatywne
Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na sytuację strategiczną przedsiębiorstwa. Po skrzyżowaniu ich ze sobą powstają cztery grupy czynników: szanse, zagrożenia, mocne strony, słabe strony.


(…)

… i wydatków inwestycji przy określonej stopie dyskonta. Określa korzyści jakie przyniesie inwestycja w całym okresie życia projektu. Matematyczną interpretację tego miernika przedstawiamy następująco:
Wzór 9
Jeżeli projekt ma być zaakceptowany, wartość NPV dla inwestycji musi być dodatnia lub co najmniej równa zero. Oznacza to, że zdyskontowane wpływy przewyższają lub są co najmniej równe zdyskontowanym wydatkom. Im wyższa stopa dyskonta, tym mniejsza będzie wartość wpływów z projektów. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to stopa dyskontowa, przy której NPV równa się zero. Jej wartość możemy ustalić stosując następującą formułę:
Wzór 10
IRR określa maksymalną stopę procentową, jaką projekt może zapłacić za wykorzystanie środków. Jest to stopa zwrotu z reinwestycji kapitału, pozostającego na koniec każdego…

Rodzaj kontroli
Kontrola strategiczna (SWO-System wczesnego ostrzegania, SKW-Strategiczna Karta Wyników)
Kontrola wykonania budżetu
Charakter zadań
Zadania jakościowe, słabo strukturalizowane (wielkości niewymierne)
Zadania ilościowe i jakościowe, dobrze strukturalizowane ( wielkości wymierne)
Przedmiot zadań
Zapewnienie rozwoju przedsiębiorstwa
Efektywne wykorzystanie zasobów
Osoby zajmujące…
… z benchmarkingu części strategii firmy
Dogłębne poznanie procesów biznesowych we własnej firmie
Odpowiedni wybór partnera
Powszechny dostęp do informacji uzyskanych w procesie porównywania z najlepszymi
Zapał i zaangażowanie osób zaangażowanych w proces wprowadzania zmian.
Reengineering
Reengineering oznacza odejście od systemu przedsiębiorstwa opartego na orientacji funkcjonalnej, na rzecz systemów organizacji…
… i instrumenty. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Warszawa 2003; s.58.
Całkowity sukces w przeprojektowaniu procesów produkcyjnych i organizacyjnych zależy w dużym stopniu od zmiany dotychczasowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Reengineering zarządzania polega na określeniu obecnych metod zarządzania, zanalizowaniu ich pod kątem zgodności z wdrażanymi radykalnymi zmianami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz