chemiczna analiza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemiczna analiza - wykład - strona 1 chemiczna analiza - wykład - strona 2 chemiczna analiza - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1 CHEMICZNA  ANALIZA  INSTRUMENTALNA W I  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” Źródła informacji: •  wykład  (http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~kca/) •  skrypt AGH  W.W. Kubiak, J. Gołaś „ Instrumentalne  metody analizy chemicznej "  Wyd. Nauk. "Akapit" 2006 W I  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” 1)  M. Jarosz „ Nowoczesne techniki analityczne ” Oficyna  Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2006.  2)  J. Minczewski, Z. Marczenko „ Chemia analityczna ” T.1 i T.2,  Wyd. Nauk. PWN W-wa 2008 3)  D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch „ Podstawy chemii  analitycznej ” T.1 i T.2 (tłum. E. Bulska i in.) Wyd. Nauk.  PWN  W-wa 2007 dr hab. inŜ. Bogusław Baś A3 IVp pok.407; tel. 25-29 W I  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” Harmonogramy ćwiczeń laboratoryjnych  ( 2011/2012 ) BB  – dr hab. inŜ. Bogusław Baś ( pok. 407 ) EN  – dr inŜ. Ewa Niewiara ( pok. 419A ) WR  – dr Witold Reczyński ( pok. 416B ) 5 EN 4 WR 2 BB 30.03 5 EN 4 WR 2 BB 29.03 2 BB 3 EN 4 WR 23.03 2 BB 3 EN 4 WR 22.03 1 WR 5 EN 3 BB 16.03 1 WR 5 EN 3 BB 15.03 3 BB 1 WR 5 EN 09.03 3 BB 1 WR 5 EN 08.03 4 WR 2 BB 1 EN 02.03 4 WR 2 BB 1 EN 01.03 Gr. 9 Gr. 8 Gr. 7 Gr. 3 Gr. 2 Gr. 1 Piątek godzina 800 – 1030 Data Czwartek godzina 1645 – 1915 Data 5 EN 4 WR 2 BB 18.05 5 EN 4 WR 2 BB 17.05 2 BB 3 EN 4 WR 11.05 2 BB 3 EN 4 WR 10.05 1 WR 5 EN 3 BB 27.04 1 WR 5 EN 3 BB 26.04 3 BB 1 WR 5 EN 20.04 3 BB 1 WR 5 EN 19.04 4 WR 2 BB 1 EN 13.04 4 WR 2 BB 1 EN 12.04 Gr. 12 Gr. 11 Gr. 10 Gr. 6 Gr. 5 Gr. 4 Piątek godzina 800 – 1030 Data Czwartek godzina 1645 – 1915 Data W I  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” CHEMIA ANALITYCZNA Interdyscyplinarna nauka zajmująca się  opracowaniem  oraz  praktycznym  zastosowaniem  metod pozwalających na określenie  ze znaną  precyzją  i  dokładnością  składu chemicznego  obiektów  materialnych.  Przedmiotem analityki jest: Informacja o rodzaju i zawartości składników włącznie z ich  przestrzennym uporządkowaniem i rozmieszczeniem, a takŜe  zmianami w czasie. Wynikiem badań analitycznych jest  informacja  uzyskiwana  poprzez  materialne  lub  energetyczne  oddziaływanie na badany  obiekt. W I  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” W I  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” Analiza jakościowa  – to identyfikacja pierwiastków i związków  obecnych w próbce. Analiza ilościowa 

(…)

….
Oznaczenie – jest procesem, w którym wyznacza się zawartość
(stęŜenie) danego składnika (analitu) w badanej próbce.
Matryca – pozostała cześć materiału lub próbki, w których znajduje
się analit.
Interferenty – to substancje, które w czasie analizy powodują
powstawanie błędów systematycznych przez zwiększenie lub
zmniejszenie sygnałów analitu lub tła.
1
W I B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna”
W I B…
… ją błąd pomiaru.
MoŜliwe jest uzyskanie bardzo precyzyjnych wyników z wartością
średnią o małej dokładności lub dokładnej wartości średniej dla
wyników o małej precyzji.
5
W I B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna”
Błąd – określa róŜnicę między wartością zmierzoną a wartością
prawdziwą.
Błąd bezwzględny, E, pomiaru pewnej wielkości (x) to róŜnica
między wartością zmierzoną (xi) a wartością prawdziwą (xp).
E = xi − x p
- znak błędu bezwzględnego informuje, czy uzyskana wartość jest
większa czy mniejsza od wartości prawdziwej.
Błąd względny, Er, pomiaru uzyskuje się dzieląc błąd bezwzględny (E)
przez wartość prawdziwą (xp). W zaleŜności od wielkości wyniku błąd
względny moŜe być wyraŜony w procentach, częściach na tysiąc itd.
Er =
xi − x p
xp
⋅ 100%
W I B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna”
RODZAJE BŁĘDÓW W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ
Błąd przypadkowy (losowy, nieokreślony) – odpowiada za mniej lub
bardziej symetryczny rozrzut wyników wokół wartości średniej.
Błędy przypadkowe determinują precyzję pomiaru.
Błąd systematyczny (określony) – generuje istotną róŜnicę między
wartością średnią serii pomiarów a wartością prawdziwą. Jest powodem
istotnego zawyŜenia/zaniŜenia wszystkich wyników danej…
… w sile wyporu powietrza wywieranej na
przedmiotach o róŜnej gęstości.
-
wytworzone w wyniku róŜnicy temperatur ruchy powietrza
wpływają na efekt wyporu szalki i umieszczonego na niej
przedmiotu.
-
ogrzane powietrze znajdujące się wewnątrz pojemnika z
waŜoną substancją ma mniejszą masę niŜ ta sama objętość
powietrza w niŜszej temperaturze.
RóŜnica temperatur powoduje, Ŝe:
Poprawkę na wypór hydrostatyczny…
… jest stosowanie poprawki dla róŜnicy temperatur < 1 oC.
W I B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna”
W I B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna”
Precyzyjne odmierzanie objętości
a) pipeta automatyczna o zmiennej
objętości 100 – 1000 µL.
b) ręczna, sterowana komputerowo
pipeta automatyczna
Do pomiaru objętości stosowane są pipety, biurety i kolby miarowe.
Pipety i biurety są naczyniami kalibrowanymi „na wylew…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz