Chemiczna analiza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemiczna analiza  - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

1 W II  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” CHEMICZNA  ANALIZA  INSTRUMENTALNA Obliczenia w chemii analitycznej cd kandela Światłość A amper Natężenie prądu elektrycznego mol mol Liczność substancji K kelwin Temperatura s sekunda Czas m metr Długość kg kilogram Masa Skrót Nazwa jednostki Wielkość fizyczna Podstawowe jednostki SI Międzynarodowy Układ Jednostek  ( SI ) jest oparty na siedmiu podstawowych jednostkach. W II  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” 10-18 a atto- 10-15 f femto- 10-12 p piko- 10-9 n nano- 10-6 μ mikro- 10-3 m mili- 10-2 c centy- 10-1 d decy- 101 da deka- 102 h hekto- 103 k kilo- 106 M mega- 109 G giga- 1012 T tera- Mnożnik Skrót Przedrostek Przedrostki w jednostkach Aby wyrazić za pomocą kilku cyfr niewielką lub dużą wartość wielkości mierzonej, stosuje się przedrostki do nazw jednostek. W II  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” Masa  - jest niezmienną miarą ilości materii w obiekcie. Ciężar  jest siłą przyciągania, działającą między obiektem a  otoczeniem, głównie ziemią. Ciężar powiązany jest z masą relacją: w  – ciężar obiektu;  m  – masa;  g  – przyspieszenie ziemskie zawartość  – ilość składnika, wyrażona w jednostkach masy,  (objętości) zawarta w próbce stężenie  – zawartość składnika w ściśle określonej ilości próbki Jeżeli znana jest wielkość badanej próbki ( M ) to zawartość ( m )  i stężenie ( c ) mogą być wzajemnie przeliczane: M m c = cM m = g m w ⋅ = W II  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” Względna i bezwzględna masa atomowa Atomy mają małe rozmiary i bardzo małe masy. Dla najlżejszego  pierwiastka wodoru wielkości te wynoszą: 2r = 1.06 · 10−8 cm ; m = 1.67 · 10−24 g o ile wielkość różnych atomów nie przekracza 5 średnic atomu H,  to bezwzględne masy pozostałych atomów  są rzędu  10 − 24 – 10 − 22 g . Posługiwanie się  bezwzględnymi masami  atomów i cząstek  jest niepraktyczne ze względu na ich wymiar. W praktyce stosuje się  względne masy atomowe , a jako  jednostkę masy atomowej,  u , przyjęto  1/12 masy  najbardziej  rozpowszechnionego izotopu węgla  12C . W II  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” W praktyce, relacje ilościowe odnosi się do określonej, zawsze  takiej samej, liczby cząstek ta liczba cząstek to  6.022·1023 – liczbowo  równa  stałej Avogadra . Ilość substancji, która zawiera  6.022·1023  indywiduów chemicznych (atomów, cząsteczek, jonów, elektronów itd.) nazywa się  molem .  Masa molowa

(…)

… chemicznego
Liczba moli (liczność), nX, substancji, X, o masie molowej, Mx,
wyrażona jest wzorem:
nX =
mX
MX
Ułamek molowy – stosunek liczności materii określonego składnika
do sumy liczności materii wszystkich składników układu.
xB =
nB
∑ ni
Suma ułamków molowych składników mieszaniny jest równa jedności.
W II B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna”
W II B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna”
Roztwory i ich stężenia
Stężenie molowe (molowość), cB, substancji chemicznej, B, w
roztworze jest równe liczbie moli, nB, tej substancji zawartych w 1 litrze
roztworu. Jednostka stężenia molowego to mol/L.
cB =
nB
V
Stężenie procentowe. Powszechnie stosowane są trzy sposoby
wyrażania stężenia w procentach.
- procent masowy (m/m) – (masa substancji rozpuszczonej / masy
roztworu) x 100%
- procent objętościowy (V/V…
… ]
Dla rozcieńczonych wodnych roztworów, których gęstości w
przybliżeniu równe są 1.00 mg/L, 1 ppm = 1.00 mg/L.
Stężenie często wyrażane jest w postaci pX, która oznacza
ujemny logarytm dziesiętny stężenia molowego cząstek X
pX = − log[ X ]
BEZWZGLĘDNE I
POŚREDNIE METODY
ANALIZY
zaletą takiej notacji jest możliwość wyrażania stężeń, różniących
się o wiele rzędów wielkości, za pomocą małych dodatnich liczb.
np…
…. stężenie H+ = 10-3 mol/L to pH+ = -log[10-3] = 3
W II B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna”
Metody bezwzględne (absolutne)
- to metody nie wymagające wzorcowania. Są z reguły oparte na
reakcjach chemicznych przebiegających całkowicie i zgodnie ze
znaną stechiometrią.
Metoda
Wielkość mierzona
Grawimetria
objętość titranta
Gazometria
objętość gazu
Kulometria
ładunek
Elektrograwimetria
masa substancji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz