Chemia ogólna-pytania zaliczeniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia ogólna-pytania zaliczeniowe - strona 1 Chemia ogólna-pytania zaliczeniowe - strona 2 Chemia ogólna-pytania zaliczeniowe - strona 3

Fragment notatki:

1) Rozpisa! konfiguracj" elektronow# 11Na (plus wzór kltakowy)
2) Opisa! wiazanie sigma
3) Narysowa! i opisa! katalizator i inhibitor
4) Pi"cokrotna o$ symetrii narysowa! przyk%#d i opisa!
5) Co to jest po%ogniwo tez chyba narysowa! i opisac
Grupa C:
1. Przeanalizuj konfiguracj" elektronow#: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
2. Co to s# izotopy
3. Opisz rodzaje centrowania komórek elementarnych
4. Przedstaw graficznie i opisz reakcj" endotermiczn#
5. Wyja$nij zjawiska rozszczepienia $wiat%a i odbicia $wiat%a. Podaj przyk%ady
wyst"powania tych zjawisk
grupa A
1.omow budowe atomu
2.wypisz i omow odmiany alotropowe w"gla
3. wymien i opisz rodaje st"&en
4. Opisac orbital typu p
5. Wi#zanie wodorowe i van der waalsa. opisac i podac przyklady
gr D
1.13Al rozpisac na powloki itd
2. co to s# elektrony walencyjne i podac przyk%ad
3. opisac wiazanie metaliczne i podac przyklady
4. co to jest komorka elementarna i siec przestrzenna
5.omowic prawo hudsa czy kogostam:P
1. alotropia
2. konfiguracja elektronowa magnezu
3. co to jest orbital
4. weglowodory nienasycone i ich wiazania
5. podzia% kwasów
1)elktrony walencyje
2)co to utlenianie i redukcja na przyk%adach
3)komórka elementarna co to? i siec przestrzenna
4)na przyk%adzie równanie nersta czy jako$ tak
5)za%amanie i rozproszenie swiatr%a
1) weglowodory, podzia% i opis
2) rodzaje centrowania komórek elementarnych
3) Si%a elektromotoryczna
-budowa atomu
- równania dysocjacji kwasu fosforowego
- narysowac i opisa! na przyk%adzie sze$ciokrotn# o$ symetri
- reakcja egzoenergetyczna
-prawa i wzory absorpcji
B
- opisac orbital p
- katalizator i inhibitor (opisac + rysunek)
- dysocjacja jonowa fosforu
- przetwarzanie ropy naftowej
- centrowaniekomorek elementarnych
A
- absorpcja (prawa, wzory)
- wiazanie sigma
- pologniwo
- elektrony walencyjne + przyklad
C:
1. 3s2 3p5 (konfiguracja elektronowa)okresli! po%o&enie w uk%adzie
okresowym(czyli okres i grupa)
2. Wi#zanie wodorowe i van der Walssa
3. Zilustrowa! i opisa! na przyk%adzie rozprosznie $wiat%a
4. Co to jest absorpcja i poda! wzory
5. I jakie$ pytanie z elektrolitami czy cos takiego
1. 15P (15 w dolnym indeksie) napisa! jaka to grupa i okres
2.polimery- jakie maja rodzaje i opisa! przyk%adowe reakcje otrzymywania
3. SEM
4.opisa! stan ciek%y substancji
5.opisa! i poda! przyk%ady deformacji sieci krystalicznej(czy co$)
punktowe defekty
poczatkowy potencja% elektrody jak powstaje
orpital p opisas narysowa!
koloidy opisac przy%ady
weglowodory naturalne 'ród%a :/ to moja a ta druga
-co to jest st"&enie i rodzaje
-hybrydyzacja, przyk%ady
-wi#zanie metaliczne, przyk%ady
-rodzaje centrowania kom. element.
-dysocjacja jonowa wodorotlenku magnezu
A
1 Poj!cie liczby masowej i atomowej.
2.Pojecie polimeru-charakterystyka.
3.poj!cie konfiguracji elektronowej. Zapis klatkowy dla tlenu
Z=8. Przedstaw elektrony walencyjne.
4.scharakteryzuj stan sta"y skupienia.
5. Pojecie za"amania #wiat"a i przyk"ady.
$
B
1.Co to jest uk"ad okresowy pierwiastków.
2. poj!cie izotopu . scharakteryzuj na ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz