Chemia odpowiedzi 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia odpowiedzi 1 - strona 1 Chemia odpowiedzi 1 - strona 2 Chemia odpowiedzi 1 - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzi:
Pytanie 1.
jednostka masy atomowej - 1/12 masy izotopu 12C
jednostka ładunku elementarnego - jest to ładunek elektronu, najmniejszy dotychczas wykryty ładunek elektryczny. Wszystkie inne ładunki stanowią jego wielokrotność. Wartość 1,60217733 *10^-19 [C]
liczby magiczne - Liczby protonów, neutronów dla których wypełnione są powłoki nuklidowe. Liczby magiczne to 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 liczba masowa - to wartość opisująca liczbę nukleonów (czyli protonów i neutronów) w jądrze atomu (nuklidzie) danego izotopu danego pierwiastka. mol -jest to liczność materii układu zawierającego 6,0221367*10^23 cząstek równą liczbie atomów zawartych w 12g 12C
mas atomowa - liczba określająca ile razy masa jednego reprezentatywnego atomu danego pierwiastka chemicznego jest większa od masy 1/12 izotopu 12C, przy czym pod pojęciem reprezentatywnego atomu rozumie się atom o średniej masie wyliczonej proporcjonalnie ze wszystkich stabilnych izotopów danego pierwiastka, ze względu na ich rozpowszechnienie na Ziemi. liczba Avogadra - 6,0221367(36)*10^23; przelicznik między mikroświatem a makroświatem
stała Faradaja - ładunek jednego mola jonów jednowartościowych. Oznaczenie F, wartość 96485 [C/mol]
Pytanie 2. Opisz leptony, bariony, mezony i kwarki
Kwarki - cząstki fundamentalne, mają ładunek kolorowy. Są trzy generacje kwarków - pierwsza to kwarki górny (u) i dolny (d), druga to powabny (c) i dziwny (s), trzecia to prawdziwy (t) i piękny (b). Istnieją odpowiednie im antykwarki, cząsteczki antagonistyczne - są identycznie odwrotne, tylko spin mają identyczny.. Kwarki drugiej i trzeciej mają specyficzne właściwości, nazywane zapachami, odpowiednio do swych nazw: powab (c, 1 dla c, 0 dla pozostałych), dziwność (s, 1 dla s, 0 dla pozostałych), prawdę (t 1 dla t, 0 dla pozostałych), piękno (b, 1 dla b, 0 dla pozostałych). Kwarki pierwszej generacji charakteryzują się tym, że posiadają izospin - 1/3 dla u i -1/3 dla d. Wszystkie kwarki dysponują liczbą barionową wynoszącą 1/3 i spinem +1/2. Kwarki u,c,t mają ładunek 2/3, kwarki d,s,b mają ładunek -1/3 ładunku elementarnego. Posiadają własny moment pędu = h/2pi (stała Plancka). Długość wektora spinu określa sqrt(s(s+1)). Stosuje się dla nich zasadę zachowania liczby barionowej i momentu pędu. Dla zapachów zasady zachowania są łamane, gdyż podlegają one oddziaływaniom słabym. Nigdy nie występują „luzem”, zawsze związane w hadrony.
Leptony - Cząstki fundamentalne, są nieczułe na oddziaływania kolorowe, tak jak w przypadku kwarków są trzy generacje leptonów i każdemu odpowiada odwrotne antylepton. Leptony pierwszej generacji to elektron i neutrino elektronowe, drugiej to mion i neutrino mionowe, trzeciej taon i neutrino taonowe. Cięższe leptony ulegają rozpadowi na lżejsze (tmion-e) z zachowaniem ładunku i wydzieleniem niezbędnych do zbilansowania rozpadu antyneutrin. Leptony nie posiadają ładunku, mają spin równy ½.


(…)

…= nie jest znane żadne trwałem jądro o liczbie masowej większej niż 209]
[wszystko?]
Pytanie 9. Z jakimi wielkościami fizycznymi opisującymi stan elektronu w atomie związane są liczby kwantowe?
Liczby kwantowe:
n - główna liczba kwantowa (n = 1,2,3...) opisuje energię elektronu, a w praktyce oznacza numer jego orbity (powłoki elektronowej)
l - poboczna liczba kwantowa (l = 0,1,...,n − 1) oznacza wartość bezwzględną orbitalnego momentu pędu, którą obliczyć można używając relacji J2 = l(l + 1)(h / 2π)2, gdzie h jest stałą Plancka, a w praktyce oznacza numer podpowłoki, do której przypisany jest elektron, m - magnetyczna liczba kwantowa (m = − l,..., − 1,0,1,...,l) opisuje rzut orbitalnego momentu pędu na wybraną oś, którego długość oblicza się używając wzoru Jz = mh / 2π, s - spinowa liczba kwantowa s oznacza spin elektronu, stały dla danej cząstki elementarnej i w przypadku elektronu wynoszący ½
ms - magnetyczna spinowa liczba kwantowa (ms = − s,s = 1 / 2, − 1 / 2) pokazuje, w którą stronę skierowany jest spin, danej cząstki elementarnej (tu elektronu). [?] Pytanie 10. Jakimi liczbami kwantowymi opisane są elektrony walencyjne jonów Tl+, Zn2+, In+, Cd2+ w stanie podstawowym?
(n,l,m,s,ms) dla Tl…
… są wiązania między atomami węgla oraz węgla i wodoru w alkanach. Wiązanie pojedyncze umożliwia obrót poszczególnych części cząsteczki wokół osi wiązania. Znacznie silniejsze od wiązań pi.
Wiązanie pi, π, kowalencyjne wiązanie molekularne powstałe w wyniku nakładania się orbitali atomowych prostopadle do osi łączącej jądra pierwiastków. Wiązanie tego typu występuje jako składnik wiązań wielokrotnych (pierwsze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz