Charakterystyka ryzyka kredytowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka ryzyka kredytowego - strona 1 Charakterystyka ryzyka kredytowego - strona 2 Charakterystyka ryzyka kredytowego - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka ryzyka kredytowego
Ryzyko kredytowe to możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę kontraktu, co oznacza, iż strona narażona na ryzyko nie otrzyma w oczekiwanym terminie płatności określonej warunkami kontraktu.
Inaczej mówiąc jest to możliwość obniżenia bądź podwyższenia wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa w wyniku zmian zdolności kredytowej, w tym zwłaszcza przejścia do stanu niewypłacalności bądź bankructwa dłużników.
Podział ryzyka kredytowego
Ze względu na źródła powstania:
- zewnętrzne - niezależne od przedsiębiorstwa
- wewnętrzne - zależne od przedsiębiorstwa
Najważniejsze czynniki ryzyka zewnętrznego:
- wielkość podaży pieniądza,
- Poziom stóp procentowych banku centralnego,
- kursy walutowe
Ze względu na rodzaj elementów bilansu ryzyko kredytowe można podzielić na:
- ryzyko aktywne,
- ryzyko pasywne.
Ryzyko aktywne wiąże się z udzieleniem kredytu i występuje w momencie zaprzestania spłaty przez pożyczkobiorcę płatności kredytowych w ustalonej w umowie wysokości i terminie. Ryzyko aktywne dotyczy także operacji pozabilansowych, w której przedsiębiorstwo stanowi stronę czynną np. poręczeń, gwarancji.
Ryzyko pasywne wiąże się z refinansowaniem, czyli pozyskiwaniem przez podmiot środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej. Stanowi ono zagrożenie wcześniejszego wycofania przez deponenta ulokowanych środków lub zagrożenie nieuzyskania kredytów refinansowych. Dotyczy to także sytuacji uzyskania środków na niekorzystnych warunkach np. przez gwałtowną zmianę oprocentowania. W tym zakresie podmiot stanowi stronę pasywną więc jego możliwości oddziaływania na ryzyko są ograniczone.
Ze względu na zakres przedmiotowy ryzyko można podzielić na ryzyko:
- pojedynczego kredytu - ryzyko indywidualne,
- portfela - łączne zaangażowanie kredytowe podmiotu.
Pojedyncze ryzyko jest funkcją wysokości możliwej straty i prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Można je ograniczyć przez: analizę wiarygodności kredytowej przed udzieleniem kredytu, ograniczenie wysokości kredytu, zabezpieczenie kredytu, monitorowanie wiarygodności kredytowej po udzieleniu kredytu.
Łączne ryzyko zależy od wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia i współzależności między pojedynczymi kredytami. Polityka kontrolowania łącznego ryzyka kredytowego polega na:
- dywersyfikacji ryzyka,
- ubezpieczeniu przed ryzykiem,
- transferze ryzyka,
- prowadzeniu odpowiednich przedsięwzięć organizacyjnych i kadrowych.


(…)

… od obligacji, niedokonanie płatności z tytułu transakcji terminowej - np. depozytu futures).
Ryzyko rozliczeniowe - ryzyko powstające w momencie wymiany strumieni pieniężnych, trwające od chwili dokonania płatności na rzecz partnera do chwili otrzymania świadczenia wzajemnego. Źródłem takiego ryzyka może być niewypłacalność partnera, problemy z płynnością czy przyczyny natury operacyjnej. Ryzyko to jest szczególnie istotne na rynku walutowym, gdy wzajemne płatności dokonywane są w różnych walutach a strony transakcji działają w różnych strefach czasowych. Ograniczaniu lub eliminacji ryzyka rozliczeniowego mogą służyć takie rozwiązania jak system rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS - Real Time Gross Settlement) albo rozliczenia saldami netto, bądź to dwustronne bądź wielostronne.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz