zarządzanie instytucjami kredytowymi - slajdy z wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4081
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie instytucjami kredytowymi - slajdy z wykładów - strona 1

Fragment notatki:

Bilans banku komercyjnego
(ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 1994 r.
Nr 121, poz. 591, załącznik nr 2 z późn. zm.)
► Pasywa – uporządkowane według zasady malejącej wymagalności:
Zobowiązania wobec banku centralnego (kredyt lombardowy, techniczny i refinansowy) → Uchwała nr 7/2010 Zarządu NBP, Dz. Urz. NBP z 2010 r. Nr 4, poz. 4; art. 42 ustawy o NBP, Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 938.
Zobowiązania wobec sektora finansowego (bieżące i terminowe, w tym lokaty jednodniowe, terminowe i forward w złotych i walutach obcych).
Zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych i sektora budżetowego (złotowe i walutowe rachunki: rozliczeniowe (w tym bieżące i pomocnicze), lokat terminowych, oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz terminowych lokat oszczędnościowych, rachunki powiernicze → art. 49 ustawy
Prawo bankowe, Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 939 z późn. zm.
► Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych (sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, emisji własnych dłużnych papierów wartościowych, zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych)

(…)

… z 2010 r. Nr 3, poz. 3.
Należności od sektora finansowego (w rachunku bieżącym, terminowe)
Należności od sektora niefinansowego i budżetowego (w rachunku bieżącym i terminowe)
Należności z tytułu papierów wartościowych (zakupionych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe, zakupione akcje i udziały w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, pozostałe papiery…
… do wysokości 50 000 EUR. Izba rozliczeniowa - Euro Banking Association Clearing Company.
Płatności rozliczane przez globalne banki sieciowe mające dostęp do lokalnych sieci clearingowych.
Systemy rozliczeniowe .
. Ryzyko - definicja
Ryzyko to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające sytuację, w której wybranie danego wariantu pociąga za sobą możliwości wystąpienia różnych konsekwencji, znamy…
… standardów w zakresie działalności instytucji kredytowych. Powstał pod koniec 1974 r. z inicjatywy banków centralnych G-10 (Belgia, Francja, Kanada, RFN, Włochy, Japonia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) oraz Szwajcarii i Luksemburga, w następstwie poważnych zaburzeń na rynkach walutowych i bankowych - szczególnie bankructwa banków: Bankhaus Herstatt i Franklin National Bank…
… wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności.
Uchwała Nr 386/2008 KNF:
Płynność płatnicza - zdolność do finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub oddziału instytucji kredytowej lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty.
Płynność bieżąca - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych…
… możliwości wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy.
Par. 3.1. Bank i oddział instytucji kredytowej zobowiązany jest do zarządzania ryzykiem płynności w sposób zapewniający utrzymanie płynności bieżącej, średnioterminowej, krótkoterminowej oraz długoterminowej zgodnie z art. 8 ustawy [Prawo bankowe]. Dla umożliwienia (…) oceny skuteczności…

- analiza luki
- analiza matematyczna (modele symulacyjne)
- LaR - Liquidity at Risk
- LVaR - Liquidity Value at Risk LaR - Liquidity at Risk - to taka różnica pomiędzy spodziewaną wartością netto strumienia przepływów pieniężnych w ciągu dnia operacyjnego, a jego wartością rzeczywistą, że prawdopodobieństwo jej wystąpienia lub przekroczenia w zadanym przedziale czasowym jest równe zadanemu poziomowi…
… euro
EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate)
- średnia ważona oprocentowania depozytów międzybankowych nominowanych w euro w strefie euro, ustalana do godz. 11:00 w Brukseli przez Federation Bancaire L'Union Europeenne (European Banking Federation, Europejską Federację Bankową) na podstawie kwotowań 57 największych banków (zbieranie stawek do 10:45, potem ewentualna korekta). Publikacja stawek - 10:45…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz