Charakterystyka rynku pieniężnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka rynku pieniężnego - strona 1 Charakterystyka rynku pieniężnego - strona 2 Charakterystyka rynku pieniężnego - strona 3

Fragment notatki:

doc zajmuje 24 strony i zawiera charakterystykę rynku pieniężnego. Jest to część przedmiotu bankowość, który wykłada dr Michał Wiśniewski na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach.

Plik porusza takie tematy jak: rynek lokat międzybankowych, instrumenty dłużne rynku pieniężnego, rodzaje banków, instytucje pozabankowe, system bankowy, model anglosaski i niemiecko-japoński, system dwupoziomowy, koncepcje polityki monetarnej (Keynesowska, monetarystyczna, stabilności kursu walutowego, bezpośredniego celu inflacyjnego), instrumenty polityki pieniężnej, rezerwa obowiązkowa, oprocentowanie rezerwy, kredyty refinansowe, kredyt lombardowy, operacje otwartego rynku oraz pozostałe instrumenty polityki pieniężnej.

Dodatkowo wyjaśnia zagadnienia takie jak: procedura kredytowa, analiza zgromadzonych informacji, zdolność kredytowa, rozliczenia pieniężne, rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, rozliczenia krajowe i zagraniczne, uwarunkowane formy zapłaty, formy nieuwarunkowane, zabezpieczenia kredytów, rodzaje kredytów, system rozliczeń międzybankowych, jednolity obszar płatności w euro (SEPA), NBP, aspekty niezależności banku oraz centralnego, system finansowy.

Notatka pozwoli zapoznać się z działaniem rynku pieniężnego, zobrazować działania NBP, poznać wybrane zagadnienia z zakresu finansów i transakcji pieniężnych między podmiotami, a także przygotować się odpowiednio na zajęcia.

1.Charakterystyka rynku pieniężnego (rynek międzybankowy, rynek papierów dłużnych)
Rynek pieniężny  
Rynek pieniężny jest to rynek, na którym pożycza i lokuje się środki na krótkie terminy (do 1 roku). Jest on wykorzystywany głównie do zarządzania płynnością sektora bankowego.  
Rynek pieniężny to rynek instrumentów finansowych o bardzo wysokim poziomie płynności i bezpieczeństwa. Charakter instrumentów rynku pieniężnego jest jednolity - są  to instrumenty wierzycielskie (lub inaczej dłużne). Emitentem instrumentów na tym rynku są  np. Skarb Państwa, banki, NBP, wybrane przedsiębiorstwa.
Rynek pieniężny składa się  z dwóch segmentów: rynku lokat międzybankowych oraz rynku papierów dłużnych. 
Rynek lokat międzybankowych
Lokaty międzybankowe to transakcje polegające na przyjęciu/udzieleniu lokaty (depozytu) przez jeden bank drugiemu w ściśle określonej wysokości, na określony czas i po z góry ustalonej stopie procentowej. Są to podstawowe instrumenty zarządzania płynnością w bankach. Lokaty mogą być udzielane na różne okresy. Najpopularniejsze na rynku są lokaty jednodniowe, które dzielą się na lokaty:
overnight (O/N) - jednodniowa lokata rozpoczynająca się w dniu zawarcia transakcji i zapadająca w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu zawarcia transakcji,
tomnext (T/M) - lokata rozpoczynająca się w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji i zapadająca następnego dnia roboczego,
spot/next - lokata rozpoczynająca się w drugim dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji (na datę waluty „spot") i zapadająca następnego dnia roboczego.
Wszystkie pozostałe lokaty (depozyty) rozpoczynają się zwyczajowo od daty waluty spot (drugi dzień roboczy po dniu zawarcia transakcji) i trwają w zależności od umowy od 1 tygodnia do 12 miesięcy lub dłużej.
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) - średnia arytmetyczna stóp procentowych, po jakich najważniejsze banki są skłonne przyjmować depozyty,
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) - średnia arytmetyczna stóp pro­centowych, po jakich najważniejsze banki są skłonne sprzedawać swoje nadwyżki dla lokat O/N, T/N,

(…)

… może potwierdzić czek rozrachunkowy, rezerwując jednocześnie na rachunku wystawcy odpowiedni fundusz na jego pokrycie.
Polecenie przelewu to udzielona bankowi dyspozycja dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela, w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego. 
Polecenie zapłaty, stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Przeprowadzanie rozliczeń poleceniem zapłaty jest dopuszczalne po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo bankowe. Przykładowo, obie strony rozliczenia muszą posiadać rachunki w tych bankach, które podpisały porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty, a maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie może przekroczyć 1 tys…
…, który działa od 1993 r. a od lipca 2004 r. realizuje wszystkie rozliczenia międzybankowe; umożliwia rozliczanie płatności detalicznych denominowanych w złotych, takich jak: polecenie przelewu, płatności z ZUS, podatkowe, polecenie zapłaty, czeki; jest systemem rozrachunku netto,  
- EuroELIXIR będący uniwersalnym systemem rozliczeń międzybankowych obsługującym płatności zarówno krajowe, jak i paneuropejskie…
…  przelewu - SEPA Credit Transfer
-polecenie  zapłaty - SEPA Direct Debit
-karty płatnicze 
zasada rozdziału  pomiędzy standardami a infrastrukturą
  Harmonogram  SEPA 
1) „Roadmap 2004-2010”
• 2004 - 2005 - opracowanie modelu i przygotowanie prac
• 2006 - 2007 - rozpoczęcie wdrażania i testy
• 2008 - 2010 - uruchomienie SEPA - zakończenie wdrażania 
2) 28 stycznia 2008r
- udostępnienie paneuropejskich…
… polskiego najpóźniej do 1 listopada 2009 roku. Pełnienie roli „wczesnego użytkownika” oraz promocja tej roli wśród władz publicznych i administracji
Podstawowe obowiązki  Banków w procesie wdrażania SEPA: Udostępnienie produktów SEPA- polecenia przelewu, polecenia zapłaty oraz kart płatniczych- zgodnie z przyjętym harmonogramem (EPC i SEPA PL)
Przystąpienie do SCT i SDD Scheme Migracja płatności (krajowych…
…, takich jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozrachunków Międzynarodowych.
Rola i funkcje banku centralnego 
NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych, którymi są banknoty i monety opiewające na złote i grosze. Funkcja emisyjna oznacza uprawnienia NBP do organizowania gospodarki znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej, określania…
…  udzielania kredytów oraz dokonywaniem na ich podstawie rozliczeń bezgotówkowych. Na zlecenie  klientów, wykonują różne operacje pośredniczące  i świadczą inne usługi bankowe.
Banki  uniwersalne (universal banks) - oferują wiele różnorodnych usług świadczonych przez współczesną bankowość. Udzielają kredytów krótko, średnio i długoterminowych, przyjmują różne lokaty, a także wkłady oszczędnościowe  ludności…
… zabezpieczonych hipoteką  na nieruchomości. Udzielanie kredytów hipotecznych refinansowane jest sprzedażą specjalnych papierów wartościowych - listów zastawnych. Banki hipoteczne funkcjonują w systemie bankowym jako samodzielne pod względem prawnym jednostki lub też jako instytucje wyodrębnione ze struktur banków uniwersalnych.  Kasy  oszczędnościowe gromadzą rozproszone oszczędności indywidualne i najczęściej udzielają na ich podstawie kredytów (w tym konsumpcyjnych) lub korzystnie lokują zgromadzone zasoby. Ich zadaniem jest  ścisłe powiązanie ich działalności z potrzebami  drobnych wytwórców, gospodarstw domowych, jak  również samorządów. 
Kasy oszczędnościowe  są samodzielnymi bankami uniwersalnymi. Działają  często w powiązaniu z urzędami pocztowymi,  które dysponują gęstą siecią placówek  (np. niemiecka…
… się do dotychczasowej i perspektywicznej kondycji ekonomiczno-finansowej firmy oraz jakości proponowanych zabezpieczeń prawnych kredytu. Metody i zakres oceny zdolności kredytowej uzależnione są od: 
rodzaju udzielanego kredytu - w przypadku kredytu obrotowego będzie to analiza finansowa, w przypadku kredytu inwestycyjnego analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego,
kredytobiorcy ubiegającego się o kredyt - chodzi…
…, dlatego określany jest jako pieniądz bankowy. Należy rozróżnić bezgotówkowy pieniądz banku centralnego, czyli zapisy (depozyty) na rachunkach w banku centralnym i bezgotówkowy pieniądz pozostałych banków, czyli zapisy (depozyty) na rachunkach w pozostałych bankach, zwany też pieniądzem wkładowym albo depozytowym. 
Ostatnią formą pieniądza, związaną z rozwojem technologii komputerowej jest pieniądz elektroniczny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz