Bankowość - pojęcia, wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 3423
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - pojęcia, wykłady  - strona 1 Bankowość - pojęcia, wykłady  - strona 2 Bankowość - pojęcia, wykłady  - strona 3

Fragment notatki:


Struktura sektora (wg EBC): Bank Centralny Pozostałe monetarne instytucje finansowe (licencjonowane -banki uniwersalne, komercyjne, specjalistyczne, spółdzielnie kredytowe) Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych Międzynarodowe organizacje finans owe NIF -niebankowe instytucje finansowe Dlaczego istnieją banki? Koszty transakcyjne Asymetria informacji Potrzeba płynności (kreacja pieniądza) Transformacja informacji Instytucja pośrednictwa finansowego transformacji środków finansowych i ryzyka Główne funkcje pełnione przez banki: mobilizacja oszczędności, realokacja środków od deponentów do kredytobiorców, w tym analizowanie informacji i nadzór nad pożyczkobiorcami, prowadzenie rozliczeń finansowych transformacja aktywów i zarządzanie ryzy kiem Czynności zastrzeżone dla banków: (art. 5 Prawa bankowego) przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie gwarancji bankowych, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych czynności zastrzeżonych wyłącznie dla banków. Bank wykonywać może też szeregi innych czynności (art. 7), konkurując z szeregiem innych instytucji rynku finansowego Bank: instytucja nastawiona na zysk, mająca wyłączne prawo (licencję) do prowadzenia działalności depozytowo-kredytowej „ osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym Proste i złożone struktury organizacyjne banków: Złożone -koncern, konglomerat, holding, grupa finansowa Konglomerat: prowadzi działalność podstawową w sekt. finansowym i obejmuje przynajmniej 2 z 3 sektorów finansowych: bankowość, rynki kapitałowe, ubezpieczenia Grupa kapitałowa: podmiot, utworzony dla realizacji wspólnych celów, składający się z samodzielnych prawnie podmiotów, powiązanych kapitałowo Typy grup kapitałowych:  Operacyjne sp. matka prowadzi działalność kluczową, sp. córki działalność wspierającą; cel-specjalizacja, ale niska elastyczność i innowacyjność, Przedsiębiorstwo (silna koncentracja)  Zarządcze : sp. matka tylko zarządza sp. córkami, które prowadza komplementarną działalność,

(…)

… lub parlament.
Europejski Bank Centralny (ECB)
Utworzony w 1998 r. jako organ centralny Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), którego uczestnikami są narodowe banki centralne (NBC) wszystkich państw Unii Europejskiej.
Centrala we Frankfurcie. Prezydent J. C. Trichet
Modelowany na Bundesbanku, charakteryzuje się dużą niezależnością ECB nie jest odpowiedzialny za nadzór bankowy. Na 15 państw…
… międzybankowym -silnie negatywny, zniechęcający do korzystania
2. Okres przedkryzysowy: ewolucja rynków finansowych związaną z globalizacją
Globalizacja - swobodny przepływ towarów, kapitału, usług technologii -jest przyczyną zmian rynkowych, ale i odpowiedzią na możliwości jakie stawia rynek Globalizacja stała się strategią konkurowania dla wielu korporacji, w tym finansowych, które realizują główne zyski…
…):
Bezwarunkowe polecenie przekazania przez bank określonej kwoty wskazanemu beneficjentowi.
polecenie zapłaty (direct debit):
Wierzyciel (po upoważnieniu) poleca bankowi obciążenie rachunku dłużnika wskazaną kwotą i przekazanie jej bezpośrednio na swój rachunek
Czek
papier wartościowy (prawo czekowe z 1936r.) w którym wystawca poleca bankowi dokonać bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej…
… dokonywania płatności transgranicznych i krajowych
Obniżenie cen usług płatniczych, obniżenie kosztów funkcjonowania infrastruktury płatniczej
Zwiększenie konkurencyjności banków europejskich i efektywności gospodarki UE
Główne produkty SEPA Produkty obecne:
Polecenie przelewu (SEPA Credit Transfer)
Polecenie zapłaty (SEPA Direct Debit)
Karta płatnicza (SEPA Cards Framework)
Uruchomienie w 2009 r…
… Kapitałowa z 1988 r.
wymogi kapitałowe oparte na ryzyku kredytowym współczynnik adekwatności kapitałowej -kapitał własny w wysokości 8% aktywów ważonych ryzykiem, z czego przynajmniej 4% tzw. kapitał pierwszego stopnia (akcyjny). poprawka (1996) dotyczyła uwzględniania ryzyka rynkowego (ryzyka walutowego, stopy procentowej).
Podpisało ją dobrowolnie ponad 100 krajów. Miała podstawowe znaczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz