Bankowosc - pojecia, calosc wykladow - Ewa MIklaszewska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowosc - pojecia, calosc wykladow - Ewa MIklaszewska - strona 1

Fragment notatki:


Struktura sektora (wg EBC): Bank Centralny Pozostałe monetarne instytucje finansowe (licencjonowane -banki uniwersalne, komercyjne, specjalistyczne, spółdzielnie kredytowe) Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych Międzynarodowe organizacje finans owe NIF -niebankowe instytucje finansowe Dlaczego istnieją banki? Koszty transakcyjne Asymetria informacji Potrzeba płynności (kreacja pieniądza) Transformacja informacji Instytucja pośrednictwa finansowego transformacji środków finansowych i ryzyka Główne funkcje pełnione przez banki: mobilizacja oszczędności, realokacja środków od deponentów do kredytobiorców, w tym analizowanie informacji i nadzór nad pożyczkobiorcami, prowadzenie rozliczeń finansowych transformacja aktywów i zarządzanie ryzy kiem Czynności zastrzeżone dla banków: (art. 5 Prawa bankowego) przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie gwarancji bankowych, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych czynności zastrzeżonych wyłącznie dla banków. Bank wykonywać może też szeregi innych czynności (art. 7), konkurując z szeregiem innych instytucji rynku finansowego Bank: instytucja nastawiona na zysk, mająca wyłączne prawo (licencję) do prowadzenia działalności depozytowo-kredytowej „ osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym Proste i złożone struktury organizacyjne banków: Złożone -koncern, konglomerat, holding, grupa finansowa Konglomerat: prowadzi działalność podstawową w sekt. finansowym i obejmuje przynajmniej 2 z 3 sektorów finansowych: bankowość, rynki kapitałowe, ubezpieczenia Grupa kapitałowa: podmiot, utworzony dla realizacji wspólnych celów, składający się z samodzielnych prawnie podmiotów, powiązanych kapitałowo Typy grup kapitałowych:  Operacyjne sp. matka prowadzi działalność kluczową, sp. córki działalność wspierającą; cel-specjalizacja, ale niska elastyczność i innowacyjność, Przedsiębiorstwo (silna koncentracja)  Zarządcze : sp. matka tylko zarządza sp. córkami, które prowadza komplementarną działalność,

(…)

… lub parlament.
Europejski Bank Centralny (ECB)
Utworzony w 1998 r. jako organ centralny Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), którego uczestnikami są narodowe banki centralne (NBC) wszystkich państw Unii Europejskiej.
Centrala we Frankfurcie. Prezydent J. C. Trichet
Modelowany na Bundesbanku, charakteryzuje się dużą niezależnością ECB nie jest odpowiedzialny za nadzór bankowy. Na 15 państw…
… międzybankowym -silnie negatywny, zniechęcający do korzystania
2. Okres przedkryzysowy: ewolucja rynków finansowych związaną z globalizacją
Globalizacja - swobodny przepływ towarów, kapitału, usług technologii -jest przyczyną zmian rynkowych, ale i odpowiedzią na możliwości jakie stawia rynek Globalizacja stała się strategią konkurowania dla wielu korporacji, w tym finansowych, które realizują główne zyski…
…):
Bezwarunkowe polecenie przekazania przez bank określonej kwoty wskazanemu beneficjentowi.
polecenie zapłaty (direct debit):
Wierzyciel (po upoważnieniu) poleca bankowi obciążenie rachunku dłużnika wskazaną kwotą i przekazanie jej bezpośrednio na swój rachunek
Czek
papier wartościowy (prawo czekowe z 1936r.) w którym wystawca poleca bankowi dokonać bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej…
… dokonywania płatności transgranicznych i krajowych
Obniżenie cen usług płatniczych, obniżenie kosztów funkcjonowania infrastruktury płatniczej
Zwiększenie konkurencyjności banków europejskich i efektywności gospodarki UE
Główne produkty SEPA Produkty obecne:
Polecenie przelewu (SEPA Credit Transfer)
Polecenie zapłaty (SEPA Direct Debit)
Karta płatnicza (SEPA Cards Framework)
Uruchomienie w 2009 r…
… Kapitałowa z 1988 r.
wymogi kapitałowe oparte na ryzyku kredytowym współczynnik adekwatności kapitałowej -kapitał własny w wysokości 8% aktywów ważonych ryzykiem, z czego przynajmniej 4% tzw. kapitał pierwszego stopnia (akcyjny). poprawka (1996) dotyczyła uwzględniania ryzyka rynkowego (ryzyka walutowego, stopy procentowej).
Podpisało ją dobrowolnie ponad 100 krajów. Miała podstawowe znaczenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz