Charakterystyka prawna zobowiązania solidarnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka prawna zobowiązania solidarnego - strona 1 Charakterystyka prawna zobowiązania solidarnego - strona 2 Charakterystyka prawna zobowiązania solidarnego - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka prawna zobowiązania solidarnego (E)!! Zasada reprezentacji wzajemnej na korzyść dłużnika. To nie to samo co przedstawicielstwo wg kc (art.95 kc). Czy D 1 może i kiedy działać na korzyść D 2 ? Zasada indywidualizacji więzi prawnej - jest odbiciem zasady 1.
Takiego rozróżnienia nie ma w podręczniku prof. Radwańskiego.
Im większa reprezentacja  tym mniejsza możliwość indywidualizacji więzi.
Ujęcie zasady reprezentacji wzajemnej na korzyść dłużnika .
Zagadnienie . Wyjaśnienie .
1. Sens zasady reprezentacji na korzyść.
Problem skuteczności zdarzeń prawnych powstałych na linii W - jeden z dłużników solidarnych wobec pozostałych dłużników.
W
Czy zdarzenie prawne między D 1 a W oddziałowuje na sytuację prawną W-D 2. Jeżeli tak  jest reprezentacja.
Jeżeli nie  nie ma reprezentacji.
Zdarzenia prawne mogą być korzystne lub niekorzystne dla D.
W zasadzie dla D 2 liczą się tylko korzystne zdarzenia między D 1 -W.
Zdarzenia prawne to zachowania, czynności prawne, inne.
2. Wyraz prawny zasady. Art. 371. Działania i zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić współdłużnikom. 3. Przykłady.
a. w przepisach kc:
Spełnienie świadczenia przez D 1 (zwalnia).
Odnowienie między W i D 1 także zwalnia D 2 , ma wpływ na sytuację prawną D 2 .
Opóźnienie W wobec D 1 - skutek też wobec D 2 : Art. 374. § 2. Zwłoka wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych ma skutek także względem współdłużników. b. Inne sytuacje z judykatury, nauki:
Konfuzja (zlanie się wierzytelności z D 1 , korzysta też D 2 ). Art. 375. § 2. Wyrok zapadły na korzyść jednego z dłużników solidarnych zwalnia współdłużników, jeżeli uwzględnia zarzuty, które są im wszystkim wspólne. D 1 wygrał proces z W- z tej sytuacji korzysta D 2 , jeżeli sąd uwzględni zarzuty, które są im wszystkim wspólne, np. kiedy umowa była nieważna. [art. 840 kpc - też odnośnie powództw przeciwegzekucyjnych]
4. Sytuacje nie objęte zasadą reprezentacji wzajemnej na korzyść.
Inne niż w art. 371, kiedy następuje pogorszenie sytuacji prawnej współdłużnika.
Nie ma zupełnego katalogu (np. 372, 373): Art. 372. Przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. Art. 373. Zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.

(…)

… odpowiedzialności solidarnej są zbieżne, bo ich celem umocnienie pozycji wierzyciela - funkcja gwarancyjna. Weksel - ułatwiony proces dochodzenia należności wekslowych. Gdy występuje solidarność kodeksowa to niezbędny jest proces klasyczny. Gdy dług wynika z weksla można skorzystać z postępowania nakazowego (485 § 2 kpc).
Ale to ta sama solidarność- solidarność kodeksowa uniwersalna też dla solidarności wekslowej…
…)  sytuacja 1.
Zarzut wspólny dla wszystkich dłużników, np. zarzut nieważności całego zobowiązania.
D1 nie możne podnieść zarzutu z innego stosunku niż własny, np. ze stosunku W - D2.  sytuacja 3. [WTRĄCENIE do res inter alios acta.:
Solidarność dłużników wekslowych- czy istnieje odrębna solidarność „kodeksowa” i wekslowa (art. 47 Prawo wekslowe).
Nie - substancjalnie, konstrukcyjnie jest to ta sama solidarność. Występują jedynie różnice natury wtórnej.
Odpowiedzialność solidarna Art. 47 Prawo wekslowe: Kto weksel wystawił, przyjął, indosował lub zań poręczył, odpowiada wobec posiadacza solidarnie.
Posiadacz może dochodzić roszczeń przeciw jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom bez potrzeby zachowania porządku, w jakim się zobowiązali. Takie samo prawo ma każdy dłużnik wekslowy, który weksel wykupił…
… [remitent/indosant].
Dochodzenie sądowe roszczeń przeciw jednemu dłużnikowi nie tamuje dochodzenia przeciw innym dłużnikom, nawet następującym po dłużniku, przeciw któremu najpierw skierowano dochodzenie sądowe.
Solidarność wekslowa:
Dłużnicy wekslowi odpowiadają solidarnie ex lege (nigdy z umowy). Solidarność kodeksowa może powstać też ex contractu.
Spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz