Solidarność dłużników - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Solidarność dłużników - omówienie - strona 1 Solidarność dłużników - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

SOLIDARNOŚĆ DŁUŻNIKÓW (BIERNA)
Pojęcie
Solidarność dłużników znamionują następujące cechy:
wierzycielowi przysługuje wierzytelność o spełnienie jednego świadczenia, jeżeli zostanie ono w całości i w należyty sposób spełnione lub jeżeli wierzyciel w inny sposób zostanie zaspokojony zobowiązanie wygasa
po stronie długu występuje kilka podmiotów
wierzyciel może żądać w całości lub w części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie- zaspokojenie przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych dłużników
Solidarność bierna wzmacnia pozycję wierzyciela ponieważ ułatwia mu realizacje jego wierzytelności i stwarza zabezpieczenie w postaci odpowiedzialności majątkowej ponoszonej przez kilku dłużników.
Źródła
Solidarność bierna powstaje tylko wtedy gdy wynika to ze szczególnej podstawy prawnej
Stanowią ją:
odpowiednie postanowienia czynności prawnej- z reguły zawarte w umowie stron
szereg przepisów prawnych łączy powstanie odpowiedzialności solidarnej z określonymi umowami.
Znaczna liczba przepisów przewiduje powstanie solidarności biernej w razie ziszczenia się zdarzeń prawnych innych niż umowy
Są to normy bezwzględnie wiążące
Pozycja prawna dłużników wobec wierzyciela
Pozycję prawną dłużników solidarnych charakteryzuje szereg elementów wskazujących na istnienie wspólnej więzi między nimi w odniesieniu do wierzyciela. Miedzy współdłużnikami obowiązuje zasada reprezentacji na ich korzyść wobec wierzyciela. Działania i zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić pozostałym. Stosunek solidarności może powstać także wtedy gdy każdy z dłużników zobowiązany jest w sposób odmienny. Solidarnością objęte są tylko świadczenia do najniższej wysokości. Dłużnikom solidarnym w razie sporu służą dwojakiego typu zarzuty wobec wierzyciela:
zarzuty osobiste- przysługujące określonemu dłużnikowi wobec wierzyciela. Do tego typu zarzutów należą:
właściwość lub działania dłużnika wpływające na ważność zobowiązania solidarnego
dokonanie przez dłużnika z wierzycielem czynności prawne, które uwalniają go ze zobowiązania wobec wierzyciela lub korzystnie modyfikują jego treść
zarzuty ze względu na sposób powstania lub treść zobowiązania są wspólne wszystkim dłużnikom. Jeżeli zapadł wyrok na korzyść jednego z dłużników solidarnych, jest on uwzględniony także na korzyść innych współdłużników
Roszczenia regresowe
Podstawę do tych roszczeń stanowi wiążący dłużników i wierzyciela stosunek wewnętrzny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz