Cele kształcenia w procesie resocjalizacji - Pedagogika specjalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele kształcenia w procesie resocjalizacji - Pedagogika specjalna - strona 1 Cele kształcenia w procesie resocjalizacji - Pedagogika specjalna - strona 2 Cele kształcenia w procesie resocjalizacji - Pedagogika specjalna - strona 3

Fragment notatki:

Cele kształcenia w procesie resocjalizacji. Cele kształcenia wypływają z przyjętych i uznanych wartości i potrzeb. Stanowią one wy tyczne i zadania dla procesu kształcenia , określają jego wymagania programowe oraz oczeki wane rezultaty. Pojęcie „cele kształcenia” W. Okoń określa jako „świadomie założone skutki jakie społeczeństwo pragnie osiągnąć przez funkcjonowanie systemu kształcenia , zależą one zatem od charakteru społeczeństwa , od poziomu jego kultury i od poziomu całego systemu oświaty i wychowania w danym kraju. Za nadrzędne wartości wszystkich systemów społecz no - politycznych należy przyjąć dobro każdego człowieka , szczęście i wszechstronny rozwój oraz dobro całego społeczeństwa , jego harmonijny rozwój polityczny , ekonomiczny i kultural ny”. 1 Cele kształcenia powinny być ukierunkowane przede wszystkim na wartości poparte tra dycją dziedzictwa kulturowego . Pojęcie „kształcenie” obejmuje przede wszystkim rozwój zdolności poznawczych , tj. myśle nia , spostrzegania , uwagi , pamięci i wyobraźni. Należy jednak pamiętać o ścisłym związku procesu kształcenia z procesami nauczania i wychowania . Celem wychowania resocjalizującego 2 jest przekształcenie osobowości wychowanków , usu nięcie stanu niedostosowania społecznego , będącego negatywną organizacją postaw wobec siebie samego , innych ludzi oraz zasad współżycia społecznego. W wychowaniu res ocjalizu jącym chodzi o takie przekształcenie osobowości nieletnich oraz ich postaw , aby nie były one źródłem reakcji negatywnych i agresywnych wobec norm zabezpieczających funkcjono wanie systemów społecznych , istnienia oraz rozwoju społeczeństwa i kultury. Wychowanie resocjalizujące zmierza więc do przezwyciężenia negatywnego stosunku jednostki do zbioru norm wyznaczających jej określone obowiązki i uprawnienia , do wyeliminowania względnie trwałych , negatywnych ust o sunkowań do oczekiwań społecznych. Zachowanie człowieka zale ży od jego osobowości i od konkretnej sytuacji , w której podejmuje działanie . Skuteczna działalność resocjalizacyjna prowadzi do trwałego przekształcenia dyspozycji do zachowań na zgodne z obowiązującymi normami społecznymi , moralnymi i prawnymi . Wychowanie resocjalizacyjne nie może jednak zmierzać tylko do konformistycznego przystosowania społecznego , ale dążyć do kształtowania osobowości samodzielnych i twórczych na tyle , na ile pozwalają na to posiadane przez osoby niedostosowane zdolności , warunkujące samo dzielne , zgodne z normami , rozwiązywanie problemów .

(…)

… , rozwiązywanie problemów . 1W. Okoń „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej” W.A ŻAK Warszawa 1998 , s.63 - 76
2 Z. Sękowska „Wstęp do pedagogiki specjalnej” WSPS Warszawa 1998 , s. 75 - 76
Z pedagogicznego punktu widzenia resocjalizacja jest włączeniem do życia społecznego
Jednostek , które utraciły możliwość poprawnego współżycia z innymi w następstwie niekorzystnych zmian w ich osobowości. Celem kształcenia osób…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz