Pedagogika resocjalizacyjna - istota i charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3409
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika resocjalizacyjna  - istota i charakterystyka - strona 1 Pedagogika resocjalizacyjna  - istota i charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:


Pedagogika resocjalizacyjna - istota i charakterystyka Pedagogika resocjalizacyjna WYCHOWANIE - proces celowego i świadomego kształtowania ludzkich zachowań, postaw, ról społecznych czy osobowości lub jej ważnych cech zgodnie z wcześniejszymi założeniami, ideami pedagogicznymi, wzorami, modelami człowieka, którego chcemy ukształtować w toku wychowania.
SOCJALIZACJA - całokształt wpływów wywieranych na jednostkę przez środowisko społeczno- kulturowe, w którym ona żyje i rozwija się jakby niezależnie od wysiłków, starań wychowawcy i nauczycieli. Proces socjalizacji jest na ogół spontaniczny i mało kontrolowany. CEL SOCJALIZACJI - poprawne przystosowanie jednostki do adekwatnego funkcjonowania w rolach wyznaczonych jej przez system społeczny. CEL WYCHOWANIA - wykształcenie pozytywnych systemów wartości, dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju osobowości jednostek, daje możliwość współdziałania z otoczeniem. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA (wg. Pytki) - jest dyscypliną teoretyczną i praktyczną zajmującą się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, objawami nieprzystosowania i wykolejenia społecznego, paroprzestrzennego, przestępczości. Mowa tu o osobach w stosunku do których proces wychowania i socjalizacji nie powiódł się, uważamy je za osoby z tzw. odchyleniem od normy.
  RE-SOCJALIZACJA- jest niczym innym jak powtórną socjalizacją. Jest zatem procesem zmian, które zachodzą w osobowości jednostki (resocjalizacja nie jest możliwa bez aktywności samego wychowanka) Pytka twierdzi, iż w kręgu zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej jest jednostka wadliwie zsocjalizowana lub wychowana.
  Cel pedagogiki resocjalizacyjnej: - doprowadzenie do stanu poprawnego przystosowania społecznego jednostki - ukształtowanie takich cech jej zachowania i osobowości, które będą jej gwarantować: optymalne uspołecznienie, twórcze funkcjonowanie w społeczeństwie, respektowanie standarów aksjologicznych (internalizacja wartości i norm pożądanych przez społeczeństwo) Realność celów resocjalizacji: - celem pedagogiki rescjalizacyjnej jest przywrócenie społeczeństwu jednostki niedostosowanej - nie może się to odbywać bez pokazania ideału, wzorca do którego wychowanek dąży
- cele muszą być realne, możliwe do osiągnięcia, ideał musi być obecny może odwoływać się do różny wartości, które należy dopasować do określonego wzorca. Perzedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej :
Przedmiotem jest takie wychowanie, które polega na względnie trwałym oddziaływaniu na psychiczne procesy regulacji czynności, aby dzięki temu wywołać zmienią określonych ustosunkowań cechujących te czynności; zmiana ta ma polegać na eliminowaniu reakcji negatywnych na oczekiwanie społeczne (Jedleński)


(…)

… dotyczących zmian w procesie kształtowania człowieka jak i jego środowiska wychowawczego. Zakres zainteresowań i obszar badań pedagogiki resocjalizacyjnej:
- szkoły, zakłady specjalne dla niedostosowanych społecznie, schroniska dla nieletnich, zakłady karne, zakłady poprawcze. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej:
- teleologia wychowania: (jakie są cele, co chcemy osiągnąć)
- teoria wychowania
…, stosowanych metod,… itp.
Pedagogika penitencjarna - jest wyodrębnionym działaniem pedagogiki resocjalizacyjnej, a ta zaś jest działem pedagogiki specjalnej. Nazwa penitencjarne wywodzi się od słowa penitentia co oznacza - pokutę , skruchę. Inaczej to pedagogika więzienna. Pedagogika penitencjarna na tle pedagogiki wg. M. Machel.
Ped. ogólna -> Ped. specjalna -> Ped. resocjalizacyjna -> Pedagogika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz