cchemia organiczna - alkany - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
cchemia organiczna - alkany - omówienie - strona 1 cchemia organiczna - alkany - omówienie - strona 2 cchemia organiczna - alkany - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2009-10-21 1 Kurs podstawowy Wykład 2 2009-10-21 2 C nH2n+2 - alkany C nH2n - cykloalkany Alkany – zwi ą zki organiczne posiadaj ą ce w swej strukturze  wył ą cznie atomy w ę gla i wodoru. Hybrydyzacja atomów w ę gla w  alkanach to sp3 cyklopropan cyklobutan cyklopentan cykloheksan cykloheptan cyklooktan alkany  liniowe cykloalkany 2009-10-21 3 C C C C C H H H H H H H H H H H H C C C C C H H H H H H H H H H H H H3C H2 C C H2 H2 C CH3 C 5H12 - pentan Wzór Kekulego Wzór Kekulego pełny Wzór Kekulego uproszczony Wzór szkieletowy CH 3CH2CH2CH2CH3 Wzór liniowy H3C H2 C CH3 C H2 H2 C CH3 H3C H3C CH CH3 CH3 Propan – C 3H8 Butan – C 4H10 2009-10-21 4 C H2 H2 C CH3 H2 C H3C H3C CH CH2 CH3 CH3 H3C C CH3 CH3 H3C Pentan – C 5H12 C H2 H2 C CH2 CH2 CH3 H3C H3C CH CH2 CH3 CH2 CH3 H3C H2 C CH CH2 CH3 CH3 H3C CH CH CH3 CH3 CH3 Heksan – C 6H14 H3C C CH2 CH3 CH3 H3C 2009-10-21 5 Zwi ą zki o tym samym wzorze sumarycznym ró ż ni ą ce si ę  budow ą   nazywamy  izomerami konstytucyjnymi H3C CH C H2 CH3 CH C H2 H2C CH3 C CH3 CH3 CH3 4-Etylo-2,2,6-trimetyloheptan Pierwszorz ę dowy atom w ę gla jest zwi ą zany tylko z jednym atomem  w ę gla Drugorz ę dowy atom w ę gla jest zwi ą zany z dwoma atomami w ę gla Trzeciorz ę dowy atom w ę gla jest zwi ą zany z trzema atomami w ę gla Czwartorz ę dowy atom w ę gla jest zwi ą zany z czterema atomami w ę gla 2009-10-21 6 H3C CH CH CH CH CH CH3 CH3 CH3 CH2 H3C CH3 H2C H2 C CH3 H3C CH CH CH CH CH CH3 CH3 CH3 CH2 H3C CH3 H2C H2 C CH3 Nazewnictwo zwi ą zków chemicznych zostało usystematyzowane po  raz pierwszy w roku 1892 przez IUPAC Jakie s ą  zasady przy tworzeniu nazw zwi ą zków? Zasada 1. Znalezienie najdłu ż szego ła ń cucha w ę glowego lub w przypadku  równej długo ś ci dwóch ła ń cuchów wybranie tego z najwi ę ksz ą  ilo ś ci ą   podstawników H3C CH CH CH CH CH CH3 CH3 CH3 CH2 H3C CH3 H2C H2 C CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H3C CH CH CH CH CH CH3 CH3 CH3 CH2 H3C CH3 H2C H2 C CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zasada 2. Okre ś lenie pocz ą tku numerowania z uwzgl ę dnieniem  najmniejszych lokantów dla podstawników poprawne niepoprawne 2009-10-21 7 H3C CH CH CH CH CH CH3 CH3 CH3 CH2 H3C CH3 H2C H2 C CH3 Zasada 3. Nazwanie podstawników CH3 - metyl CH 3CH2 - etyl Zasada 4. Nazwy podstawników umieszczane s

(…)


hipotetyczna budowa cykloalkanów z zachowaniem kąta 109o
wartości kątów w
pierścieniu przy założeniu
płaskiej budowy
Zależność ciepła spalania od kąta w pierścieniu
15
2009-10-21
cyklopropan
cyklobutan
cyklopentan
16
2009-10-21
cykloheksan
H H
H
H
H
H
H
H
H
H
H H
Takie ułożenie węgli i wodorów pozwala uzyskać optymalny kąt 109o
pomiędzy atomami
17
2009-10-21
18
2009-10-21
te protony są wyżej
względem sąsiada…
… pomiędzy rodnikami polega na nakładaniu się orbitali
atomowych połowicznie zapełnionych przez elektrony
24
2009-10-21
Rodniki łączą się poprzez uwspólnianie dwóch niesparowanych
elektronów
Homoliza vs heteroliza - porównanie
A
B
- duża różnica elektroujemności lub duża polaryzacja
wiązania, przesunięcie wspólnej pary elektronowej w
stronę bardziej elektroujemnego pierwiastka
cecha: elektroujemność
A
B…
… alkanów ?
Reaktywność alkanów jest pochodną reaktywności wiązań C-C i C-H
Typy tworzenia wiązania:
jonowe
A+
B-
Tworzenie
wiązania
A
B
Rozerwanie
wiązania
A+
B-
heteroliza wiązania
Cząsteczka bądź atom posiadający Cząsteczka bądź atom posiadający
wolną parę elektronową lub będący lukę elektronową lub będący kationem
anionem to nukleofil
to elektrofil
Reakcja pomiędzy nukleofilem a elektrofilem polega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz