Chemia organiczna - materialy do seminarium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia organiczna - materialy do seminarium - strona 1 Chemia organiczna - materialy do seminarium - strona 2 Chemia organiczna - materialy do seminarium - strona 3

Fragment notatki:

  1  Wydział In Ŝ ynierii Materiałowej i Ceramiki   Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  kierunek: Technologia Chemiczna                  Materiały pomocnicze do zaj ęć  seminaryjnych z przedmiotu    „CHEMIA ORGANICZNA”                                                                                                                   Opracowanie:                                                                    dr in Ŝ . Edyta Stochmal              Kraków 2009              2          SPIS TRE Ś CI                                                                                                                                                                                                                            Str.                                                       1. Wskazówki dotycz ące nazewnictwa wybranych grup       zwi ązków organicznych ...............................................................................    3   2. Seminarium, cz ęść I: Budowa i nazewnictwo związków organicznych .....   17  3. Seminarium, cz ęść II: Reakcje związków organicznych ............................   36                                                                                                                                                           Zasady nazewnictwa    3  1. WSKAZÓWKI DOTYCZ Ą CE NAZEWNICTWA      WYBRANYCH GRUP ZWI Ą ZKÓW ORGANICZNYCH           1. Alkany  (zawieraj ą jedynie wiązania pojedyncze C-H i C-C)    Nazwy  alkanów  maj ą  końcówkę   –an .  Ich  ogólny  wzór  to  CnH2n+2  (n-dowolna  liczba  całkowita).      Nazwy pierwszych dziesi ęciu alkanów normalnych (o strukturze prostołańcuchowej):    Liczba atomów        Nazwa    Wzór CnH2n+2  w ęgla (n)    1        metan      CH4      CH4  2        etan      C2H6     CH3CH3  3        propan      C3H8     CH3CH2CH3  4        butan      C4H10     CH3CH2CH2CH3  5        pentan      C5H12     CH3CH2CH2CH2CH3  6        heksan      C6H14 

(…)

…, np.: kwas
mrówkowy, octowy, propionowy, benzoesowy.
HCOOH
kwas mrówkowy
CH3COOH
COOH
kwas octowy
kwas benzoesowy
14. Pochodne kwasów karboksylowych (halogenki kwasowe, bezwodniki kwasowe, estry,
amidy)
O
O
R C X
Halogenek
kwasowy
O
O
R C O C R
Bezwodnik
kwasowy
R C OH
O
Kwas
O
R C O R'
R C NH2
Ester
Amid
11
Zasady nazewnictwa
O
R C
Pochodne kwasów karboksylowych zawierają charakterystyczną grupę…
… funkcyjne
2. Ogólne zasady nazewnictwa wybranych grup związków organicznych
-
Węglowodory alifatyczne nasycone i nienasycone: alkany, alkeny, alkiny,
cykloalkany, cykloalkeny
-
Węglowodory aromatyczne (areny)
-
Halogenopochodne alkilowe i arylowe
-
Alkohole, fenole, etery
-
Aldehydy i ketony
-
Kwasy karboksylowe i ich pochodne
-
Związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy
3. Rzędowość atomów węgla…
… karbonylową poprzedzając je
słowem „keton”.
O
O
CH3CCH3
propanon
(keton dimetylowy,
aceton)
CH3CH2CCH3
butan-2-on
(keton etylowo-metylowy)
10
Zasady nazewnictwa
13. Kwasy karboksylowe (charakterystyczna grupa –COOH w cząsteczce)
CH3
CH3CHCH2COOH
kwas 3-metylobutanowy
kwas 2-metylopropanokarboksylowy
Nazwy systematyczne kwasów karboksylowych tworzy się dwojako:
1o sposób
Do nazwy macierzystego alkanu…
… lub zwyczajową).
O
O
CH3 C Cl
C Br
Chlorek etanoilu
Chlorek acetylu
Bromek benzoilu
Związki te moŜna równieŜ nazywać w oparciu o nazwę kwasu macierzystego poprzedzając ją
nazwą odpowiedniego halogenku.
O
O
C Cl
CH3CH2 C Br
Bromek kwasu
propanowego
Chlorek kwasu
benzoesowego
Bezwodniki kwasowe
W przypadku bezwodników symetrycznych (otrzymywanych z takiego samego kwasu
karboksylowego) nazwy tworzy się, zastępując…
…, czynniki elektrofilowe, czynniki nukleofilowe
2. Rodnikowe reakcje halogenowania alkanów (substytucja rodnikowa, SR)
3. Rozszczepianie wiązania podwójnego w alkenach – ozonoliza
4. Reakcje przyłączania elektrofilowego (addycja elektrofilowa, AE); addycja HX oraz
halogenów do alkenów, reguła Markownikowa, trwałość karbokationów,
przegrupowanie karbokationów, addycja HX oraz halogenów do alkinów
5. Reakcje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz