Brzeziński, r.1-5+12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Brzeziński, r.1-5+12 - strona 1 Brzeziński, r.1-5+12 - strona 2 Brzeziński, r.1-5+12 - strona 3

Fragment notatki:

empiryczna. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Krystyna Golonka. Notatka składa się z 15 stron.
Rozdział 1. Cele poznania naukowego 1). Zewnętrzne - badania stosowane do realizacji zadań teoretycznych lub praktycznych, cele praktyczne - umożliwienie człowiekowi jak najefektywniejszego działania; efektywne działanie wymaga godzenia ze sobą środków i celów- wymaga to przewidywania przyszłych zjawisk Behawioryści - predykcja jest podstawową, a może nawet jedyną funkcją teorii naukowych Wartość predyktywna tym wyższa im wyższe jest prawdopodobieństwo trafnego przewidywania zjawiska przez dana teorię Wyjaśnianie - jest to funkcja teoretyczna nauki Funkcja eksplanacyjna - opisywanie i wyjaśnianie wew. Mechanizmów czynności ludzkich Wewnętrzne - czysto poznawcze cele naukowca 2). 3 podstawowe funkcje nauki: 1) deskryptywna (opis) 2) eksplanacyjna (wyjaśnianie) 3) prognostyczna (przewidywanie) Klasyfikacja nauk Sucha - psychologia jest dziedziną nauki empirycznej społecznej. Nauki empiryczne dzielimy na społeczne i przyrodnicze. Cele wewnętrzne są podporządkowane celom zewnętrznym. Są one środkami ich realizacji. 4). Wszystkie te cele poznania naukowego są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się warunkują.  Ogólność - im bardziej ogólna tym więcej można wyprowadzić wniosków konfrontowanych z rzeczywistością; jest to ilość zdań, z których da się wyprowadzić wnioski, najlepiej na jak najwięcej klas obiektów  Ścisłość - jak najbardziej ścisła, matematyczne ujęcie; dzięki temu hipoteza jest lepiej sprawdzalna  Wysoka informatywna zawartość -warunkuje stopień sprawdzalności wiedzy (im jest jej więcej, im więcej można z niej wniosków wyprowadzić etc., tym będzie łatwiejsza do sprawdzenia);  Pewność 1. psychologiczna - wiarygodność, subiektywne przekonanie, że dane twierdzenie jest prawdziwe 2. epistemologiczna - mówi o stopniu konfirmacji danego twierdzenia w świetle uzyskanych danych empirycznych 3. logiczna - określa stopień niezawodności w sensie teorii prawdopodobieństwa Pewność psychologiczna i epistemologiczna zwykle osiągają wysoki stopień, ale logiczna nie.  Prostota (poniższe rodzaje są ujemnie skorelowane) 1. prostota matematyczna - jest mniejsza, gdy prostota logiczna jest wysoka tj. proste logicznie postulaty wymagają skomplikowanych operacji matematycznych 2. prostota logiczna - jest większa, gdy ilość postulatów wyjściowych teorii jest mniejsza, ale ich zawartość informatywna jest duża Twierdzenia mają być coraz prostsze logicznie, ale posługujące się coraz bardziej matematycznym aparatem logicznym. 5). Schemat poznania naukowego

(…)

… przeprowadza się procedurę sprawdzania hipotez - losowy + tabelaryzacja, prezentacja graficzna na wykresach oraz opis w jęz. statystyki opisowej. 6) Wybór modelu statystycznego W modelu eksperymentalnym:  Model testu t (modele testów nieparametrycznych)  Model ANOVA jednozmiennowa analiza wariancji  Model MANOVA wielozmiennowa analiza wariancji W modelu korelacyjnym:  Model wielokrotnej regresji/korelacji…
… niezależnych oraz obserwuje zmienną/e zależne” (Kerlinger) Cechy eksperymentu:  Manipulacja zmienną niezależną główną - musi tu być randomizacja w przypisywaniu wartości zmiennych do grup  Kontrola zmiennych niezależnych ubocznych i zakłócających  Obserwacja i pomiar zmienności zmiennej zależnej 3). Kanon jedynej różnicy (Mill) - grupa eksperymentalna i kontrolna mają identyczne warunki, poza jednym…
… arytmetyczna poszczególnych wariancji grupowych  Wariancja międzygrupowa (MG), inaczej wariancja kontrolowana - wariancja średnich arytmetycznych wyróżnionych grup  Wariancja całkowita - suma wariancji grup Jeżeli zmienna niezależna X kontroluje zmienność zmiennej zależnej Y, to WG powinno być mniejsze od MG! Aby obliczyć stosunek MG do WG stosuje się jest F analizy wariancji ANOVA. 8). Randomizacja
… jedną z dwóch wartości - Efekt główny zmiennej X1 - suma efektów prostych zmiennej X1; gdy efekt proste obu zmiennych różnią się od siebie, wówczas mamy do czynienia z interakcją zmiennych, a gdy są sobie równe - interakcji nie ma ANOVA model statystyczny, który umożliwia określenie procentowego udzialu interakcji obu czynnikow w wyjaśnianiu zmienności zmiennej zaleznej Y  Jaki jest rodzaj obrazu…
… z narzędzi pomiarowych - oparta jest o TBO (narzędzie wybrane zgodnie z TOZ musi przystawać do TBO) 5) Wybór modelu badawczego a) Eksperymentalny b) Korelacyjny 6) Wybór modelu statystycznego (znajomość TS - teorii statystyki) a) Statystka opisowa b) Statystka indukcyjna (testowanie hipotez): i) Jednowymiarowa ii) Wielowymiarowa c) Techniki doboru próby i) Losowa ii) Nielosowa 7) Ocena RB 5). Kontekst…
… zmiennej niezależnej = warunki eksperymentalne  Wartość 0 zmiennej niezależnej = warunki kontrolne (grupa kontrolna powinna być „odpowiadająca” grupie badanej, nie całkowicie losowa) 6). Kontrola zmiennych  Ograniczona - przy planie eksperymentu, gdzie kontroluje się jedną zmienną i jej wpływ na zmienną Y („wszystko albo nic”)  Nieograniczona - gdy plan eksperymentu zakłada badanie wpływu dowolnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz