Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 6363
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji - strona 1 Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji - strona 2 Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji - strona 3

Fragment notatki:

Kiedy nie stosujemy przepisów konstytucji bezpośrednio?
- wtedy gdy konstytucja odsyła do innej ustawy
- bezpośrednie stosowanie konstytucji w doktrynie uznaje się za sądowe bezpośrednie stosowanie konstytucji: sąd może wydać bezpośrednie orzeczenie na podstawie konstytucji (wydanie aktu indywidualnego), w tym rozumieniu wydanie ustawy nie jest aktem bezpośredniego stosowania konstytucji, bo jest ona aktem generalnym,
- sąd będzie rozstrzygał tylko na podstawie normy konstytucyjnej (w praktyce będzie to współstosowanie) - są dwa przypadki, gdy mogą rozstrzygać bezpośrednio na podstawie norm konstytucyjnych:
- art. 77 ust. 1 -odpowiedzialność odszkodowawcza, jeśli brakuje normy ustawowej (np. sąd uznał, że KC jest niezgodny z konstytucją)
- art. 105 ust. 3 - (był on w praktyce stosowany w momencie wejścia w życie konstytucji), TK: tam gdzie jest odesłanie do ustawy nie oznacza, że nie można takiego przepisu stosować bezpośrednio, postępowanie karne może toczyć się dalej, ale sądy muszą poinformować sejm o toczącym się postępowaniu, jeśli nie ma reakcji z sejmu to może się ono toczyć dalej.
- bezpośrednie stosowanie konstytucji - działanie organów państwa bezpośrednio na podstawie konkretnej kompetencji przewidzianej w konstytucji, np. jeśli ustawodawca uchwala ustawę to stosuje konstytucje bezpośrednio.
Upoważnienie ustawowe - jest potrzebne by wydać rozporządzenie (poza ogólną kompetencja w konstytucji) - współ stosowanie normy konstytucyjnej i ustawowej, wskazuje organ właściwy do wydania rozporządzenia (charakter podmiotowy); określa zakres spraw przekazanych do uregulowania (charakter przedmiotowy); określa wytyczne dotyczące treści aktu (charakter treściowy).
- przykłady bezpośredniego stosowania konstytucji: prezydent stosuje prawo weta/wysłania ustawy do TK - bezpośrednie stosowanie konstytucji, skarga konstytucyjna i wniosek do RPO - obywatele bezpośrednio korzystają z uprawnień przewidzianych przez przepisy konstytucyjne
Prezydent nie jest organem administracji (nie ma odwołania od jego decyzji), ale jest organem władzy - NSA nie może zajmować się kwestią ewentualnych odwołań.
Sądowe bezpośrednie stosowanie konstytucji - sąd będzie rozstrzygał tylko na podstawie normy konstytucyjnej (norma konstytucyjna i norma ustawowa).
Sąd rozstrzyga na podstawie konstytucji: art. 77, ust.1, art. 105, ust.3 i 6.
Systematyka i struktura konstytucji
- preambuła i 13 rozdziałów, rozdziały dzielą się na artykuły, artykuły na ustępy i punkty
- część ogólna i szczegółowa; cześć szczegółową interpretujemy przez cześć ogólną (postanowienia wyjęte przed nawias).
- w ramach konstytucji do części ogólnej zalicza się:

(…)

…, a także umożliwiające i zapewniające prawidłowość procesu prawotwórczego i procesu podejmowania decyzji państwowych.
Funkcje Konstytucji
a) Funkcja prawna-polega no możliwości pełnienia przez Konstytucję roli aktu prawnego z zakresu stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych, które są przez nią regulowane. Kształtuje ona ten sposób otaczającą ją rzeczywistość i zapobiega chaosowi prawnemu stając się lex…
…. - Źródła prawa (część ogólna konstytucji); - cześć szczegółowa - dalsze rozdziały.
Część ogólna - ma bardzo istotne znaczenie przy interpretacji dalszych rozdziałów.
Preambuła - ważna dla interpretacji postanowień konstytucji, znajduje się w niej dużo wypowiedzi o walorze normatywnym, pojawia się w niej zasada pomocniczości (subsydiarności)
Konstytucja zawieraà normy prawne - nakaz lub zakaz określonego…
…:
Gwarancje zgodności prawa z konstytucją to ogół rozwiązań i instytucji ustrojowych służących zapewnieniu realizacji norm konstytucyjnych. Do tych czynników i instytucji prawnych bezspornie należy układ sił społeczno-politycznych, kultura polityczna i prawna, a także organa państwa specjalnie w tym celu powołane. Do najczęściej występujących w literaturze prawniczej klasyfikacji tych gwarancji należy podział na gwarancje bezpośrednie i gwarancje pośrednie. Gwarancje bezpośrednie są tworzone po to, aby zapewnić przestrzeganie konstytucji. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim sądownictwo konstytucyjne i instytucje odpowiedzialności konstytucyjnej. Funkcja zapewnienia realizacji nadrzędności konstytucji w systemie prawa jest dla gwarancji pośrednich jedna z wielu przez nie wypełnianych. Ta grupa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz