Bariery wzrostu innowacyjności - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bariery wzrostu innowacyjności - wykład - strona 1 Bariery wzrostu innowacyjności - wykład - strona 2 Bariery wzrostu innowacyjności - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Bariery wzrostu innowacyjności Rozwój i wprowadzanie innowacji natrafia na szereg wewnętrznych i zewnętrznych przeszkód. Cechą innowacji braną pod uwagę na etapie podejmowania decyzji o wprowadzaniu zmian jest stopień ryzyka jakie towarzyszy ich wprowadzaniu. Ryzyko towarzyszy każdorazowo przyswajaniu innowacji. W sytuacji innowacyjnej jest ono spotęgowane. O ile bowiem w dotychczasowym działaniu można było na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia przewidzieć skutki podejmowanych decyzji i ewentualnie zapobiec ich ujemnych stronom to w sytuacji innowacyjnej jest to znacznie trudniejsze, co nie oznacza, że niemożliwe. Tę cechę innowacji należy odnosić do różnej skłonności poszczególnych ludzi do podejmowania działań ryzykownych. Często jednakże większym ryzykiem jest niewprowadzanie zmian, szczególnie wtedy kiedy istnieją ku temu warunki. Konsekwencje bierności i stagnacji i to często bardzo przykre mogą się bowiem ujawniać i to już w niedługim czasie. Znacznie łatwiej i szybciej wprowadzone są innowacje o charakterze materialnym, odznaczające się mniejszym stopniem złożoności, radykalności i ryzyka, chyba że sytuacja wymusi ich urzeczywistnianie. Trud istnienia współczesnego człowieka tzn. człowieka cywilizacji zachodniej wynika z faktu, że stały rozwój nauki i techniki wymusza zmiany społeczne, a te wymagają od ludzi szeregu dyspozycji psycho - społecznych np. odwagi, umiejętności podejmowania nierutynowych decyzji, szybkiego uczenia się. Do podstawowych barier związanych z wprowadzaniem i rozwojem innowacji zalicza się przede wszystkim : natury ekonomicznej; formułowanie jako brak własnych środków finansowych przy równocześnie zbyt wysokim oprocentowaniu kredytów finansujących innowacyjność,
natury rynkowej; określane jako brak rozpoznania potrzeb rynkowych i w konsekwencji wysoki stopień niepewności zbytu nowych produktów,
związanych ze słabością sfery naukowej i badawczo - rozwojowej; przez co rozumie się brak właściwej bazy rozwojowej, brak przepływu informacji do gospodarki, słaba współpraca instytucjonalna w tym zakresie, natury legislacyjnej; bariery wynikające z regulacji prawnych aktów, norm, przepisów, których praktyczna wykładnia nie działa stymulująco za zachowania i działania proinnowacyjne. Bariery innowacyjności występują zarówno po stronie otoczenia przedsiębiorstw, jak i w ich wnętrzu. Wśród barier pierwszej grupy najważniejsze znaczenie ma ogólny stan gospodarki, który dostatecznie nie wyzwala sprawnych mechanizmów ssania innowacji przez przedsiębiorstwa. Ograniczony jest również popyt rynkowy, który również nie generuje wystarczającego zapotrzebowania na zaawansowane pod względem technicznym produkty. Barier wzrostu innowacyjności należy upatrywać również po stronie polityki przemysłowej. W ostatnich latach wprawdzie wprowadzono w życie wiele programów mających stymulować działalność innowacyjność, to jednak nie doprowadziło to do zasadniczego przełomu we wzroście innowacyjności .


(…)

… rozwojowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw
J. Gugliński, Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, „Innowacje” 2001, nr 9. s. 15. E. Okoń - Horodyńska, Narodowy System Innowacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998, s. 203.
J. Bogdanienko, Zarządzanie ..., op. cit., s. 80.
Ibidem, s. 80.
M. Golińska - Pieszyńska, Regionalne systemy innowacyjne, Zeszyty Naukowe…
… grupie odbiorców.
Najszerszą działalność prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jest ona państwową osobą prawną utworzoną 01.01.2001 r. na bazie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która działała w latach 1995-2000. Agencja podlega Ministrowi Gospodarki. Z dniem 31 marca 2002 r. PARP przejęła zadania i obowiązki Agencji Techniki i Technologii…
… opinii o technicznych i ekonomicznych perspektywach, możliwościach i warunkach wykorzystywania w gospodarce nowych technik i technologii, które w szczególności mogą być przedstawiane przy ubieganiu się o pożyczkę lub kredyt.
Z inicjatywy obecnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 1996 roku powstał Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obecnie w systemie działa blisko 150…
…, Regionalne..., op. cit. s. 93.
Ibidem, s. 94. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości, Dz. U. z dnia 13 grudnia 2000 r. Nr 109, poz. 1158, art. 1.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Dz. U. z dnia 7 marca 2003 r. Nr 39, poz. 336, § 11.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu..., op. cit., art. 6.
J. Wadecka, Przedsiębiorco skorzystaj, Polska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 5.
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s.9.
G. Gorzelak, Gminna Przedsiębiorczość. Promocja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1992, s. 19.
W. Danielak, Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości, Wydawnictwo Uniwersytetu w Zielonej Górze…
… programy badawcze, itp., rozbudowa infrastruktury wspomagającej działalność innowacyjną - parki technologiczne, sieć pomocy technicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, centra innowacji i transferu technologii, informacja - ośrodki i sieci informacyjne, biblioteki, usługi doradcze dla MŚP, finanse - pożyczki, ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe, prawo i regulacje - kontrola monopoli, ochrona…
… przede wszystkim wysokie koszty usług oraz brak rzetelnej informacji i wiedzy o możliwych formach wsparcia ze strony różnych instytucji i firm działających w obszarze doradztwa. W tych warunkach coraz większą rolę odgrywają, nie nastawione na zysk, organizacje pozarządowe, które w poważnym stopniu uzupełniają rynek usług komercyjnych i umożliwiają dostęp do informacji gospodarczej oraz profesjonalnego doradztwa licznej…
… nowych miejsc pracy. Agencja świadczy małym i średnim przedsiębiorcom usługi doradcze w zakresie ubiegania się o pomoc publiczną, ułatwia wymianę doświadczeń między przedsiębiorcami wdrażającymi innowacje oraz środowiskami badawczymi przez organizację szkoleń, seminariów i konferencji. Promuje przedsiębiorców wdrażających innowacje, a także innowacyjne produkty między innymi poprzez organizację…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz