Ekonomia - Przedsiębiorczość

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - Przedsiębiorczość - strona 1 Ekonomia - Przedsiębiorczość - strona 2 Ekonomia - Przedsiębiorczość - strona 3

Fragment notatki:

Tematyka zajęć:
1.Lokalność jako koncepcja rozwoju
-cele
-cechy
-podmioty gospodarki lokalnej
-znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym
2. przedsiębiorczość jako kategoria o charakterze interdyscyplinarnym
- istota przedsiębiorczości
-rozwój wiedzy o przedsiębiorczości itd.
3.Przedsiębiorcza i przedsiębiorstwo
-funkcje przedsiębiorcy
-rozwój wiedzy o przedsiębiorstwie
4. przedsiębiorcza orientacja -cechy organizacji przedsiębiorczej
5.Przedsiębiorczość i innowacje
- Przedsiębiorczość intelektualna
-specyfika i fazy rozwoju przedsiębiorczości w układach lokalnych6. 6.Psychologiczne i społeczne aspekty przedsiębiorczości.
7. Endogenne i egzogenne czynniki pobudzania rozwoju przedsiębiorczości oraz stymulowania rozwoju regionalnego
Literatura:
1.A. Szewczuk, M. Kogut, M.Zioło : Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Wyd.C.H Beck, Warszawa 2011
2.m. Strużyński: Przedsiębiorczość w teorii i praktyce. Wyd. SGH, Warszawa 2006
3. Piecuch T: Przedsiębiorczość- podstawy teoretyczne wyd. C.H. Beck Warszawa 2010
4. W, Janasz: Innowacje w rozwoju przedsiębiorstw w integracji z UE. Wyd. Difin Warszawa 2005
5. P. Drucker :Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. Wyd. Studio Emka Warszawa 2004
6. M. Juchnowicz : Kapitał ludzi a kształtowanie przedsiębiorczości. Wyd. Poltext, Warszawa 2004
7. K. Kuciński : Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Wyd. Difin, Warszawa 2010
8. M. Adamowicz : Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym. Wyd PWSZ Biała Podlaska 2006
9. K. Brzozowska : Partnerstwo publiczno- prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Wyd. Cedetu PL, Warszawa 2008
10. J.Wołoszyn : Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości. Wyd. SGGW Warszawa 2012
Wykład 1 Lokalność jako koncepcja rozwoju Pojęcie i istota rozwoju lokalnego. Cele, składniki i specyficzne cechy rozwoju lokalnego. Podmioty gospodarki lokalnej. Rozwój zrównoważony- istota i zasady. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym.
Endogeniczne czynniki- wewnętrzne czynniki tkwiące w danym systemie społecznym, w środowisku lokalnym.
Czynniki lokalne się uzupełniają- są komplementarne
Podstawową jednostka terytorialną jest gmina.
Podział terytorialny Polski z uwzględnieniem obowiązującej w Kajach UE Nomenklatury Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych :
- NUTS 1- regionalny (centralny, południowy, wschodni, północno- zachodni, południowo- zachodni, północny)


(…)

… przedsiębiorstwo różni się od organizacji non- profit, których cel działania sprowadza się do realizacji celów społecznych.
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy posiada:
- odrębność ekonomiczną
- osobowość prawną ( następuje to z chwilą wpisania do właściwego rejestru)
W ujęciu ekonomicznym przedsiębiorstwo to jednostka gospodarcza wyróżniona pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym która prowadzi…
… prawnych
Podstawowa definicja przedsiębiorcy została sformułowana w „Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej” i uważana jest za……..
Przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy jest osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywania przez nich działalności gospodarczej.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. nr 173, poz. 1807) z późniejszymi zmianami.
Definicja prawna przedsiębiorcy różni się od definicji stosowanej w ekonomii (w tym nauce o przedsiębiorcy). Według definicji prawnej przedsiębiorca jest osoba podejmująca i wykonująca działalność gospodarczą…

Przedsiębiorczość jako rodzaj transgresji
Przedsiębiorczość i innowacje
Innowacje i innowacyjność w wymiarze regionalnym i lokalnym
Przedsiębiorczość niezależna i korporacyjna (intraprzedsiebiorczość)
Przedsiębiorczość jako zjawisko przypisuje się osobie lub grupie osób. Początkowo przedsiębiorczość przypisywano także osobom działającym niezależnie od istniejących już organizacji (przedsiębiorstw). Określa…
… w praktyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków.
Rodzaje innowacji i kryteria ich wyodrębnienia:
Sfera w której realizowane są innowacje:
-ekosfera- innowacje realne- łatwiej są wprowadzane
-noosfera- innowacje noetyczne- strefa ludzkiej świadomości
Oryginalność innowacji:
- innowacje kreatywne
-innowacje imitacyjne
Złożoność innowacji:
- innowacje proste
-innowacje złożone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz