Przedsiębiorczość - modele, schematy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Przedsiębiorczość - modele, schematy - omówienie - strona 1  Przedsiębiorczość - modele, schematy - omówienie - strona 2  Przedsiębiorczość - modele, schematy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2. Przedsiębiorczość - modele, schematy, strategie. W opisywanym przez nas podpunkcie często będzie się pojawiały pojęcia przedsiębiorczość i innowacyjność, dlatego też najlepiej będzie napisać jak te pojęcia się łączą i dlaczego. Pojęcie innowacyjności według prof. Mieczysława Moszkowicza jest to „skłonność i zdolność przedsiębiorstwa (gospodarki) do wdrażania innowacji której składowymi są pozostające do dyspozycji zasoby (środki) i stosowane przy ich wykorzystaniu metody”. Z punktu widzenia działalności gospodarczej przedsiębiorczość jest postrzegana jak np. organizowanie zasobów ekonomicznych w zyskowne przedsięwzięcia. Temu zjawisku często towarzyszą nierutynowe decyzje. Równie często działania o charakterze przedsiębiorczym wiążą się z ryzykiem Jednak skutki tych działań mają swoje odzwierciedlenie w postaci nowych produktów, sposobów wytwarzania czy form organizacji biznesu. Są one także postrzegane przez pryzmat indywidualnych działań zmierzających do tworzenia firm. Postawa o której mowa (przedsiębiorcza) może być utożsamiana właśnie dlatego z postawą innowacyjną. Szczególnie ważna jest przedsiębiorczość rozwojowa o wysokim poziomie innowacyjności, nakładów, ale i efektów. Wiąże się ona głównie z funkcjonowaniem większych organizacji.
„Kojarzenie słów „przedsiębiorczość” i „innowacyjność” ma swoje uzasadnienie, gdyż wywodzi się z poglądów J. Schumpetera. Schumpeter postrzegał bowiem przedsiębiorczość jako wprowadzanie zmian określanych jako innowacje. Przedsiębiorczość w jego rozumieniu to działalność, która polegała na wprowadzaniu nowych kombinacji czynników produkcji, wyrobów i metod, zdobywaniu nowych rynków zbytu i nowych źródeł zaopatrzenia oraz na tworzeniu nowych, bardziej efektywnych form organizacyjnych działalności gospodarczej. Według tych poglądów przedsiębiorczość wiąże się wprost z innowacjami, a efektem działań przedsiębiorczych są innowacje”.
2.2. Strategie przedsiębiorczości
Jednym z najbardziej znanych poglądów o przedsiębiorczości jest spojrzenie na nią od strony zarządzania strategicznego. W literaturze przedmiotu opisywane są dwie główne ścieżki rozwojowe przedsiębiorstw w odniesieniu właśnie do zarządzania strategicznego. Pierwszą z nich jest ścieżka o charakterze przedsiębiorczym (innowacyjnym). Natomiast druga ścieżka odnosi się do charakteru restrukturyzacyjnego. Ciekawym aspektem w tym przypadku jest jednak fakt iż niektóre działania restrukturyzacyjne mogą mieć również charakter innowacyjny, np. związany z outsourcingiem. Pojęcie outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. „Pierwotnie outsourcing rozumiany był jako strategia zaopatrzenia stosowana przez firmy produkcyjne, głównie motoryzacyjne, polegająca na rezygnacji z wytwarzania wszystkich prefabrykatów niezbędnych do produkcji, na rzecz pozyskiwania ich od innych producentów.

(…)

… i innowacyjność jako system działania. Źródło: Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. Praca zbiorowa pod redakcją M. Moszkowicza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005 r., str. 181
Powyższy schemat przedstawia pewną reakcję między wcześniej wymienionymi kategoriami. Tłumacząc dosłownie schemat strategia to relacje między celami a metodami. Oznacza on wymiar w ramach, którego rozstrzyga…
… bądź porządkujące. Silne nasilenie działań przedsiębiorczych często występuje na etapach ostatnich, w rozbudowanych modelach rozwoju korporacji, w sytuacjach konieczności dokonywania odnowy organizacyjnej”. W odniesieniu do samo odnawianej organizacji można wyróżnić cztery możliwe strategie innowacyjne przedsiębiorstw, oczywiście z uwzględnieniem aspektów przedsiębiorczości: - zarządzania wiedzą
… strategii i przedsiębiorczości w tworzeniu wartości - źródło: R.D. Ireland, J.W. Webb, „Strategie…”, s. 49-59.
Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. Praca zbiorowa pod redakcją M. Moszkowicza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005 r., str. 181
Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje - aspekty strategiczne. A. Chodyńki, str. 32.
The Muddles over Outsourcing. „Journal of…
…, począwszy od eksportu przez niezależnego przedstawiciela, przez tworzenie filii, aż do budowy zakładu produkcyjnego na rynkach obcych. W modelu tym zwraca się uwagę na rolę dystansu kulturowego i uczenia się. W modelu S. Reida występuje pięć faz prowadzących do ugruntowania eksportu. Zwraca się przy tym uwagę na szczególną rolę pierwszych etapów internacjonalizacji, powiązanie cech firmy z cechami…
…://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/768
Beyond productivity: how leading companies achieve superior performance by leveraging their human capital, G.G. Dess, J.C. Picken, AMACOM, New York 1999 r.
Model przedsiębiorczości strategicznej, Dr Marek Szarecki - artykuł z kwietnia 2009 r.
Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship, “Entrepreneurship…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz