Bankowość - pomoc na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - pomoc na egzamin - strona 1 Bankowość - pomoc na egzamin - strona 2 Bankowość - pomoc na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Dyskonto weksla w regulowaniu podaży pieniądza (schemat). Operacja dyskonta polega na zakupie weksla przed terminem jego płatności z potrąceniem przez bank oprocentowania (dyskonta). Pozwala więc przekształcić weksel reprezentujący kredyt kupiecki przez kredyt bankowy w pieniądz w formie zapisu na rachunku bankowym kredytobiorcy. Udzielenie kredytu następuje w oparciu o umowę dyskontową. Następnie składamy w banku listę dyskontową, która pełni rolę wniosku kredytowego.
Wysokość kwoty dyskonta obliczamy wg wzoru:
d/100 - stopa dyskonta
t - liczba dni do zapadalności weksla (termin realizacji)
WN - wartość nominalna
Pojęcie i mechanizm tworzenia pieniądza bezgotówkowego Pojęcie i tworzenie pieniądza bezgotówkowego.
Pieniądzem bezgotówkowym - nazywamy zapis (wkład) na rachunku bieżącym w banku, którym klient może w każdej chwili dysponować za pomocą czeków, poleceń przelewu, kart płatniczych, itp.
Powstanie pieniądza bezgotówkowego ma podobną genezę do powstania banknotu. Warunkiem powstania były deponowane w bankach banknoty. Deponowanie banknotów wiązało się z otwieraniem rachunków. Operację taką nazywamy wkładem pierwotnym, w wyniku którego następuje przekształcenie pieniądza gotówkowego w taką samą ilość pieniądza bezgotówkowego.
Otwieranie coraz większej ilości rachunków bankowych przez podmioty gospodarcze stworzyło możliwość dokonywania między nimi rozliczeń bezgotówkowych. Przepływowi towarów odpowiadały zmiany w zapisach na rachunkach bankowych. Przychody ze sprzedaży księgowane były na „dobro rachunku” (uznanie rachunku). Wydatki natomiast ewidencjonowane są w „ciężar rachunku” (obciążenie rachunku).
Doprowadziło to do nadwyżki zasobu pieniądza gotówkowego w banku. W celu zachowania wypłacalności banki tworzą niezbędną rezerwę, a nadwyżkę przeznaczają na kredyty.
K - kredyty
R - rezerwy
D - depozyt
K + R = D
Aktywa Pasywa
K (7.000) + R (3.000)
D (10.000)
W obrocie jest 17.000
Transakcją polegającą na udzieleniu klientowi kredytu w formie otwarcia rachunku bankowego nazywamy tworzeniem wkładu pochodnego. Wkłady pochodne zwiększają podaż pieniądza.
Mechanizm mnożnikowy kreacji pieniądza bezgotówkowego Złożenia:
stopa rezerw niezbędnych, czyli stosunek r = R/D = 0,2 istnieje nieograniczony popyt na kredyt kredytobiorcy korzystają z przyznawanych kredytów wyłącznie z rozliczeń bezgotówkowych. OPERACJE BIERNE (depozyty) OPERACJE CZYNNE (kredyty)

(…)


PASYWA
BANK I
BANK I
Rezerwy + 1000
Depozyty k1 + 100
Rezerwy + 200
Kredyty k2 + 800
Depozyty k1 + 1000
BANK II
BANK II
Rezerwy + 800
Kredyt k3 + 800
Rezerwy + 160
Kredyt k4 + 640
Kredyt k3 + 800
BANK III
BANK III
Rezerwy + 640
Depozyt k5 + 640
Rezerwy + 128
Kredyt k6 + 512
Depozyt k5 + 640
Δ D = Δ R * 1/r
ΔD - przyrost pieniądza
ΔR - przyrost rezerw
1/r - mnożnik kreacji pieniądza depozytowego
ΔD…
….
Organizacja i zasady rozrachunków międzybankowych. Krajowa Izba Rozliczeniowa.
Transakcjom gospodarczym przedsiębiorstw i rozmaitym operacjom bankowym towarzyszą rozliczenia pieniężne przebiegające między różnymi oddziałami banków. W każdym rozliczeniu uczestniczą dwa oddziały: oddział rozpoczynający rozliczenie i oddział przysyłający dokumenty do oddziału dokonującego rozliczeń.
W celu przeprowadzenia rozrachunków międzybankowych uczestniczące w nim banki muszą posiadać w NBP rachunki bieżące. Rozrachunki między bankami przebiegają poprzez obciążenie rachunku bieżącego banku dłużnika w NBP i uznanie rachunku bieżącego banku wierzyciela w NBP.
W 1993 roku rozpoczęła działalność Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. powołana przez związek Banków Polskich. W ramach KIR działa obecnie centrala oraz 17 regionalnych…
… sieci bankowej.
Depozyty osób fizycznych - 52%
Depozyty przedsiębiorstw i instytucji - 20%
Lokaty międzybankowe - 9%
Zobowiązania wobec budżetu - 5%
Zobowiązania wobec NBP - 7%
Pozostałe zobowiązania -7%
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Podstawowym obowiązkiem banku jest zwrot depozytu klientowi; banki zawsze to czynią, jeśli zachowują płynność. Większość polskich banków nigdy nie miała problemów…
… edukacyjny
kredyt obrotowy
konta (osobiste ; a vista ; bony lokacyjne ; lokaty terminowe ; książeczka oszczędnościowa)
depozyty
lokaty
doradztwo inwestycyjne
poręczenia i gwarancje
pośrednictwo w obrocie papierów wartościowych
skrytki sejfowe
Konkurencyjność sektora bankowego. Marketing bankowy.
Rosnąca konkurencja sprawia, że każdy nowoczesny bank musi prowadzić marketing bankowy, mający na celu stworzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz