bankowość internetowawykład - Podpis elektroniczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bankowość internetowawykład - Podpis elektroniczny - strona 1 bankowość internetowawykład - Podpis elektroniczny - strona 2

Fragment notatki:

Temat: Bankowoœ Internetowa
Wstp 1. Rozwj bankowoœci internetowej na œwiecie 2. Pojcie bankowoœci elektronicznej i jej elementy Rozwinicie 3. Bankowoœ internetowa w Polsce Wstp 1. Rozwj bankowoœci elektronicznej, podobnie jak Internetu nastpi w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku i jest obecnie w tym kraju jedn z najbardziej rozwinitych gazi usug finansowych dostpnych w sieci WWW. W kocu 2000 r. w USA funkcjonowao 27 bankw wycznie internetowych, ktre nie posiaday wasnych placwek. W okresie od maja 1995 do maja 2002 r. od 1 do 3000 wzrosa liczba instytucji finansowych na œwiecie posiadajcych bankowoœ internetow, a do koca 2005 r. liczba elektronicznych bankw na œwiecie podwoi si. W Europie podobnie jak w USA nastpuje cigy rozwj bankowoœci internetowej. Pod koniec 2000 r. z bankowoœci elektronicznej w Europie korzystao ju 23 mln ludzi. Wœrd krajw europejskich liderem w zakresie bankowoœci internetowej s kraje skandynawskie. 2. Bankowoœ elektroniczna to taka forma bankowoœci, ktra umoliwia klientom korzystanie z usug bankowych poprzez zdalne kanay dostpu przez 24 h na dob, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na œwiecie. Obejmuje wszystkie moliwoœci zdalnej obsugi: telefon, modem, niektre rodzaje bankomatw, telegazet oraz inne urzdzenia umoliwiajce wykonywanie operacji bankowych bez koniecznoœci udawania si do banku. Elementy bankowoœci elektronicznej: 1) samoobsuga - tzw. E-banking czyli aktywnoœ ze strony klienta , dla ktrego zostaa przygotowana przez profesjonalistw specjalna strona („interface”) przystosowana do potrzeb uytkownika poprzez cza telekomunikacyjne: modem , LAN na bezpoœrednie kontaktowanie si z systemem bankowym. 2) dostep do penego zakresu produktw i usug danej instytucji 3) rnorodnoœ narzdzi wykorzystywanych do poczenia si z globalna sieci: PC, Web TV, PDA (personal digital assistant), telefon komrkowy (WAP, GPRS, UMTS) 4) dowolnoœ miejsca - klient moe mie kontakt z wasnym bankiem niezalenie od miejsca pobytu 5) dowolnoœ czasu - dostp do usug bankowych przez 24 h Rozwinicie 3. Jedn z form bankowoœci elektronicznej jest bankowoœ internetowa, ktra stanowi pakiet usug, dostpnych na stronach WWW. Jest ona w fazie najwikszego rozwoju, zdobywa coraz wiksz popularnoœ na œwiecie, a take w Polsce. Banki chc oferowa swoje usugi w Internecie, gdy uwaaj, e jest to najlepszy sposb dotarcia do klientw indywidualnych i przedsibiorstw. W Polsce od 1989 r. nastpiy ogromne zmiany w bankowoœci. Banki rozpoczy konkurowa midzy sob na rynku. Coraz czœciej na wybr banku przez klienta ma wpyw moliwoœ dokonywania operacji na rynku przez Internet. Oferowanie przez banki usug w Internecie zachca firmy komputerowe do opracowania systemu oprogramowania obsugujcego uytkownikw bankw. Firmy komputerowe rywalizuj midzy sob w opracowaniu takiego systemu. W Polsce prace nad wyznaczeniem standardu prowadzone s pod przewodnictwem Rady Bankowoœci Elektronicznej. Gwnym celem RBE jest uœciœlenie systemu, czyli doprowadzenie do sytuacji, w ktrej klienci posiadajcy rachunki w kilku rnych bankach bd mogli kontaktowa si z dowolnym bankiem przez ten sam „interface

(…)

… w Internecie polega na podawaniu numeru karty kredytowej zaszyfrowanej protokoem SSL. Jest on doœ bezpieczny, ale ma kilka barkw. W zwizku z tym Master Card i Visa, wsplnie z firmami komputerowymi stworzyy nowy standard patnoœci internetowych, zwany SET (Secure Electronic Transaction). Wymaga on od uytkownika posiadajcego ju kart patnicz, zaopatrzenia si w danym banku w specjalny program zwany „portfelem”. Bank sprawdza tosamoœ klienta i wystawia mu certyfikat. Jeœli klient chce kupi towar u obsugujcego SET sprzedawcy, wybiera jako opcj patnoœci „karta kredytowa z SET”. Uruchamia si portfel, uytkownik wybiera kart, ktr chce zapaci i zatwierdza patnoœ. Portfel wysya zaszyfrowanie dane wraz z certyfikatem do oprogramowania sprzedawcy, ktry docza do tego swoje dane, potwierdzone certyfikatem. Pakiet danych…
…-over-IP. Banki pracuj te nad wdroeniem skomplikowanej technologii przesyania fonii i wizji. Podstawow ide bankowoœci internetowej jest zapewnienie klientom dostpu do swojego konta przez Sie. Obecnie eby zaoy konto trzeba uda si do banku. Zmiana nastpi dopiero z wejœciem w ycie ustawy o podpisie elektronicznym, ktry jest niezbdny do zawarcia umowy rachunku bankowego. W Polsce 11.10.2001 r. prezydent podpisa stosowna ustaw, ktra wejdzie w ycie po 9 miesicach od ogoszenia. Podstawow zalet tej ustawy jest prawne usankcjonowanie skutecznych i sprawdzonych sposobw weryfikacji komunikatw elektronicznych, tak aby kady uytkownik by w peni usatysfakcjonowany do podpisu elektronicznego. Zgodnie z ustaw bezpieczny podpis elektroniczny to dane suce do identyfikacji osoby skadajcej ten podpis. Podpisy…
…, pozwala to na przetworzenie podpisywanego dokumentu przez komputer). Podpis elektroniczny gwarantuje bezpieczestwo, wiarygodnoœ, jak rwnie oznacza szybkoœ i niskie koszty funkcjonowania stron transakcji dokonywanych za pomoc narzdzi elektronicznych. Bank eby zapewni pene bezpieczestwo w Internecie tworzy pewne systemy zabezpiecze, klient zaœ wybiera ten oddzia internetowy, ktre daje mu najwiksze poczucie…
… by Telbank, ktry planuje stworzenie portalu usugowego, umoliwiajcy bankom prowadzenie usug internetowych bez inwestowania znacznych œrodkw na budow wasnej infrastruktury. Dziaania prowadzone przez Telbank maj na celu uatwienie przedsibiorstwom majcym rachunki w kilku bankach dokonywa wszystkich operacji korzystajc z jednej strony internetowej. - Szerokie moliwoœci dziaania stwarzaj bankom elektroniczne giedy typu business - to business, ktre uatwiaj klientom wyszukiwanie potencjalnego partnera korzystajc z bankowej bazy danych o klientach. W Polsce giedy tego typu s w fazie rozwoju jednym z pierwszych bankw, ktry pozwala na dokonywanie patnoœci za pomoc Internetu jest Citibank. - Kolejna oferta usug internetowych to e-cash, czyli pienidz elektroniczny, ktry jest przechowywany w pamici urzdzenia…
… bezpieczestwa. Wszystkie informacje przekazywane od klienta i z banku do klienta s szyfrowane, gdzie przy poczeniach wykorzystuje si technologie kryptologii niesymetrycznej (para kluczy - prywatny, publiczny d. 1024 bity, im duszy klucz tym wyszy poziom bezpieczestwa). Przy transakcji danych stosuje si technologi kryptografii symetrycznej (klucz sesyjny o d. 128 bitw). Najwyszy poziom bezpieczestwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz