Badanie marketingowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie marketingowe - wykład - strona 1 Badanie marketingowe - wykład - strona 2 Badanie marketingowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Badania marketingowe
• Badania marketingowe można określić
jako „...zbiór technik i zasad
systematycznego gromadzenia, zapisywania
i interpretowania informacji, które ułatwiają
podejmowanie decyzji marketingowych”.
Badania marketingowe
• Podstawową cechą badań marketingowych
jest ich systematyczność. Powinny być
starannie zaprojektowane i zorganizowane.
Dotyczy to zarówno procesu gromadzenia
informacji jak i późniejszego ich
przetwarzania, analizowania i
interpretowania.
Badania marketingowe
• Błędem jest utożsamianie badań
marketingowych z etapem zbierania
informacji!
• Badania marketingowe wspomagają proces
podejmowania decyzji a nie zastępują go!
1
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Badania marketingowe
Badania
marketingowe

środkiem
ograniczającym ryzyko i niepewność przy
opracowywaniu planu marketingowego.
Nie dają nigdy 100% pewności powodzenia,
ale w niektórych kwestiach dostarczają
wiarygodnych informacji o badanym
problemie przez co pozwalają podjąć
optymalne decyzje marketingowe.
Badania marketingowe
• W różnych fazach procesu marketingowego badania
pełnią inne funkcje.
– Na etapie formułowania celu działania podstawową
funkcją badań jest dokonanie oceny realistyczności celu,
analiza podstawowych możliwości i zagrożeń działania.
– Przy opracowywaniu i realizacji planu marketingowego
chodzi głównie o dostarczenie informacji służących
wyborowi poszczególnych instrumentów (np. ustalenie
ceny, wybór środków promocji)
– W fazie oceny skuteczności realizowanego planu celem
badań jest kontrola (np. ustalenie tendencji sprzedaży,
udziału w rynku)
Podstawowe obszary badań marketingowych:
1. badania warunków działania przedsiębiorstwa
a. badanie zjawisk zewnętrznych:

badania ogólnych warunków działania
analizy ekonomicznych warunków działania
analizy politycznych i prawnych warunków działania
analizy technologii i technik wytwarzania
analiza uwarunkowań społecznych i kulturowych

badania struktury podmiotowej rynku

badania potrzeb i popytu

analizy liczby i wielkości konkurentów, ich działań
analizy atutów i słabości konkurentów
analizy:
– postępowania nabywców na rynku,
– zwyczajów konsumpcyjnych,
– wzorców zakupów
analizy wielkości potencjalnego rynku
studia segmentacyjne
2
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Podstawowe obszary badań marketingowych:
1. badania warunków działania przedsiębiorstwa
b. badanie zjawisk wewnętrznych


badania technik i technologii wytwarzania
produktów, technik kształtowania asortymentu
towarów oraz organizacji przedsiębiorstwa
badania finansowych, rzeczowych oraz ludzkich
zasobów przedsiębiorstwa
Podstawowe obszary badań marketingowych:
2.
badania instrumentów oddziaływania przedsiębiorstwa na
rynek
a.
badania związane z produktem (analiza relacji między potrzebami
konsumentów a cechami jakościowymi i ilością produktów: czy produkt
spełnia oczekiwania, w jakich kierunkach należy go udoskonalać, co
konsumenci sądzą o produkcie i opakowaniu, badanie przywiązania
konsumentów do danego produktu, ...)
badania związane z ceną (badanie elastyczności popytu względem ceny,
sposobów kształtowania cen, strategii kształtowania cen przez konkurencję,
testowanie cen)
badania związane z dystrybucją (ocena funkcjonowania kanałów
dystrybucji, roli pośredników w sprzedaży, zbieraniu informacji o rynku i
prowadzeniu kampanii reklamowej, roli poszczególnych kanałów w
oddziaływaniu na rynek)
badania związane z aktywizacją sprzedaży (określanie wielkości
niezbędnego budżetu promocyjnego, skuteczności poszczególnych
instrumentów wspierania sprzedaży – reklamy, sprzedaży osobistej,
promocji, public relations oraz optymalnej struktury ich zastosowania.
b.
c.
d.
Podstawowe obszary badań marketingowych:
3. badanie rezultatów działania przedsiębiorstwa
a. badania wyników sprzedaży (analiza wielkości sprzedaży w
różnych przekrojach)
b. badania udziałów w rynku
c. badania wizerunku (image) przedsiębiorstwa (to, jak
przedsiębiorstwo jest postrzegane przez konsumentów,
pośredników i innych uczestników rynku, jaki jest stopień
znajomości przedsiębiorstwa, itp.)
3
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Funkcje badań marketingowych:
1. Dzięki badaniom możemy ograniczyć zakres
subiektywnych przesłanek podejmowania decyzji,
takich jak: intuicja, rutyna, emocje nabywców
2. Dzięki badaniom możemy oprzeć zarządzanie
marketingiem na dokładnych i bezstronnych
rezultatach badań
3. Badania nie eliminują całkowicie ryzyka, ale właściwe
wykorzystanie badań pozwala je istotnie zmniejszyć
(np. niepewność towarzyszącą działaniom
menadżerów, szczególnie przy podejmowaniu decyzji
marketingowych)
Etapy badań marketingowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
identyfikacja i określenie problemu będącego
przedmiotem badania
formułowanie hipotez badawczych
wybór metod i technik gromadzenia informacji
gromadzenie i przetwarzanie informacji
analiza i interpretacja wyników badań
opracowanie raportu z badań
Typy badań marketingowych
Badania dzielimy ze względu na

horyzont czasowy badań:


badania jednorazowe, badania regularne, badania ciągłe
typ badania:


jakościowe i ilościowe
podmiot prowadzący badanie:


badania pierwotne i badania wtórne
potrzeby informacyjne decydentów:badania opisowe, wyjaśniające, prognostyczne, innowacyjne i
kontrolne
badania eksploracyjne i eksplanacyjne (przyczynowe i opisowe)
przedmiot badań:

badania rynku i sprzedaży, badania przedsiębiorstwa i działalności
gospodarczej, badania produktu, efektywności badania narzędzi
marketingowych, itp….
4
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Typy badań marketingowych (cd.)
Badania wyjaśniające – eksploracyjne (przeważnie
jakościowe) prowadzone są w celu rozpoznania i
zdefiniowania sytuacji na rynku Stosowane są wówczas
gdy niewiele wiemy o problemie.
Ich cechami charakterystycznymi są nieustrukturalizowanie
i elastyczność. Głównym celem ich prowadzenia jest
sformułowanie problemu bardziej wąsko, pogłębienie
jego znajomości, szczegółowe określenie podstawowych
celów przyszłego badania, identyfikacja alternatywnych
sposobów działania, rozwijanie hipotez i izolacja
kluczowych zmiennych i stosunków dla przyszłego
badania
Typy badań marketingowych (cd.)
Badania rozstrzygające – eksplanacyjne (przeważnie ilościowe),
które z kolei dzielą się na:
przyczynowe – określające powód lub zależności przyczynowoskutkowe (eksperymentalne) prowadzone są w celu identyfikacji
przyczyn wywołujących określone zjawiska na rynku (np.
testowanie różnych wariantów opakowania) Pozwalają one na
kontrolowaną manipulację zmienną niezależną. Ich celem z kolei
jest zrozumienie co jest przyczyną a co skutkiem oraz ustalenie
między nimi związku
opisowe – prowadzone w celu scharakteryzowania określonych
wielkości. Badania te opisują (najczęściej w liczbach) jaka jest
rzeczywistość, po której porusza firma bardzo często są
poprzedzone badaniami eksploracyjnymi. Badania te są
ustrukturalizowane i zaplanowane. Często ich zadaniem jest
potwierdzenie lub zaprzeczenia stawianym przez nas hipotezom.
Głowy cel to opisanie charakterystyk istotnych grup, ocena
percepcji właściwości produktu oraz ocena siły relacji między
zmiennymi.
Typy badań marketingowych (ad. 2)
• Badania eksploracyjne są użyteczne
wówczas, gdy niezbędne jest zrozumienie
istoty określonego zjawiska lub procesu oraz
ustalenie zakresu informacji, które należy
zgromadzić.
• Natomiast badania eksplanacyjne to badania,
które mają ściśle określony cel badawczy i
zakres niezbędnych informacji.
5
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Typy badań marketingowych (cd.)
• W badaniach jakościowych kładzie się nacisk
przede wszystkim na zebranie informacji,
dotyczących motywów, postaw i preferencji. Badania
te wyjaśniają i pozwalają zrozumieć analizowane
zjawiska, które jednak nie mogą być potwierdzone
statystycznie.
• W badaniach ilościowych dąży się do zgromadzenia
danych, które można poddać obróbce statystycznej
(użyć metod statystycznych do analizy danych)
Typy badań marketingowych (cd.)
• Badania wtórne – polegają na analizie dostępnych
danych, które zostały przygotowane/zebrane i
opracowane wcześniej. Ich zaletami jest szybka
dostępność wyników i niska cena (wykorzystywane
do badań eksploracyjnych i opisowych)
• Badania pierwotne – planowane i przeprowadzane
na potrzeby konkretnej sytuacji marketingowej
– Wady: duży koszt, opóźnienia
– Zalety: precyzja i trafność wyników
Badania marketingowe
Metody pomiaru w badaniach pierwotnych:

Ankieta

Wywiad

Metoda delficka (ekspercka)

Obserwacja

Rejestracja i spis

Eksperyment

Pomiary fizjologiczne
6
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Badania marketingowe
Ankieta – metoda wysoce ustrukturyzowana, oparta
na kwestionariuszu ankietowym. Każdy
respondent ma takie same warunki udzielania
odpowiedzi.
Dzielimy na:
Badania z udziałem ankietera
Badania bez udziały ankietera
Rodzaje ankiet
Badania ankietowe z udziałem ankietera
– Badania z bezpośrednim udziałem ankietera
• Ankieta audytoryjna
• Ankieta bezpośrednia
– Ankieta telefoniczna
• Badania ankietowe bez udziału ankietera

Ankieta opakowaniowa
Ankieta ogólna
Ankieta komputerowa/internetowa
Ankieta prasowa
Ankieta pocztowa
Badania marketingowe
Wywiad – ankieter bezpośrednio lub przez telefon zadaje
respondentom pytania, a następnie sam zapisuje odpowiedzi.
Kwestionariusz wywiadu może mieć formę zbliżoną do
kwestionariusza ankiety (wywiady standaryzowane) lub być
zbiorem uszeregowanych pytań/zagadnień, które ankieter
kolejno porusza w trakcie badania.
Wywiad ma swobodniejsza formę niż ankieta
Wywiad kwestionariuszowy - pytania powinny być proste,
jednoznacznie sformułowane, a odpowiedzi powinny być
wyskalowane, ale nie nadmiernie (nie powinny zawierać zbyt
wielu wariantów odpowiedzi).
Wywiady dzielimy na:


indywidualne i grupowe (zogniskowane) – przeprowadza je moderator
Kwestionariuszowe/standaryzowane (ankieter ściśle trzyma się
kwestionariusza) i niestandaryzowane/swobodne (ankieter na dużą
swobodę w zadawaniu pytań)
7
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Badania marketingowe
Metoda delficka (ekspercka) – polega na kilkakrotnym
wysyłaniu kwestionariuszy do wybranej grupy
respondentów zwanej panelem, z prośbą o liczbowe
lub jakościowe opinie. Pisemne odpowiedzi od
różnych ekspertów są analizowane i redagowane
przez koordynatora, a następnie przesłane ponownie
do tej samej grupy ekspertów. Pomiar najczęściej
dokonuje się drogą pocztową, co zapewnia
anonimowość i uniemożliwia kontaktowanie się
ekspertów (wpływanie nawzajem na swoje opinie).
Badania marketingowe
metoda panelu konsumenckiego
‘panel konsumencki’ – stała grupa klientów, którzy zgadzają się
dostarczać danych badaczowi w pewnym czasie. Uczestnicy są
poddani pomiarowi wielokrotnie. Celem panelu jest określenie
zmian zachodzących w badanym okresie. Uczestnicy mogą
być poproszeni o obserwację rynku lub testowanie
otrzymanego produktu
Rodzaje paneli :

Panel pocztowy – Co pewien określony czas (np. raz w
tygodniu) uczestnicy przesyłają dane (informacje) zawarte w
prowadzonym przez nich DZIENNIKU (zapisywane są tam na
bieżąco określone informacje np. co do zmian ceny produktu,
jego walorów użytkowych).

Panel telefoniczny – co pewien czas (umówiony, np. wtorek
godz.21.00) przeprowadzany jest wywiad telefoniczny z dana
grupą ludzi.
Badania marketingowe
Obserwacja – obserwowana osoba jest biernym
uczestnikiem pomiaru i zwykle nie jest świadoma
faktu bycia obserwowanym.
Rejestracja i spis – najprostszym przykładem jest
inwentaryzacja sklepowa, badanie co i ile w danym
okresie zostało sprzedane. Do tej metody zaliczamy
również rejestrację skanningową (odczytywanie
kodów kreskowych przez skaner). Pozwala ona na
bieżąco prowadzić statystykę sprzedawanych
produktów.
8
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Badania marketingowe
Eksperymenty (badania przyczynowe) – wybrana
grupa osób (tzw. rynek eksperymentalny)
poddana jest działaniu określonych bodźców w
warunkach kontrolowanych (tj. takich, w
których kontrolowane i - o ile się da eliminowane są czynniki zewnętrzne). Często
także
wyniki
uzyskane
z
rynku
eksperymentalnego porównywane są z
wynikami uzyskanymi na rynku referencyjnym
(tj. bez oddziaływania badanego bodźca)
Badania marketingowe
Pomiary fizjologiczne – pomiar na podstawie obserwacji
zachowań człowieka (jego ciała). Dostarcza nam
informacji o postawach, emocjach związanych z
oceną produktu, ceny, instrumentów promocji.
Przykładowe rodzaje pomiarów fizjologicznych:

pomiar fal mózgowych
pomiar ruchu gałek ocznych
pomiar wielkości źrenic
pomiar wrażliwości (np. wilgotności) skóry
pomiar natężenia głosu
Badania marketingowe
Pojęcia:

Populacja generalna

Próba
9
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Badania marketingowe
Metody doboru próby:
1. Metody doboru losowego


losowanie proste
losowanie systematyczne
2. Metody dobory nielosowego


metoda doboru jednostek przeciętnych, typowych
metoda doboru warstwowego
Badania marketingowe

Kwestionariusz – jest to podstawowy i
najczęściej stosowany instrument pomiarowy.
Jest to zbiór pytań zapisany w odpowiedni
sposób w celu uzyskania oczekiwanych ,
szukanych odpowiedzi.


Kwestionariusz ankietowy (- metoda pomiaru:
ankieta)
Kwestionariusz wywiadu (- metoda pomiaru:
wywiad)
Badania marketingowe

Skalowanie, to czynność odwzorowywania
mierzonej cechy za pomocą wybranej skali.
Pytania, ze względu na skalowanie, dzielimy
na:
pytania otwarte (- odpowiedzi niewyskalowane)
pytania zamknięte ( - odpowiedzi wyskalowane)
+ pytania półotwarte
10
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Badania marketingowe
Rodzaje pytań – pytania zamknięte
1.
Dychotomiczne – pytanie z dwiema
możliwościami odpowiedzi

Czy w ciągu ostatniego urlopu korzystał
Pan/Pani z oferty przelotów American
Airlines?
□ Tak
□ Nie
Badania marketingowe
Rodzaje pytań – pytania zamknięte
2. Wyboru wielokrotnego – pytanie z trzema lub
więcej możliwościami odpowiedzi.

Z kim odbywał Pan/Pani wówczas podróż
samolotem?
□ sam
□ z małżonkiem
□ z małżonkiem i dziećmi □ tylko z dziećmi
□ ze znajomymi
□ z dalszą rodziną
Badania marketingowe
Rodzaje pytań – pytania zamknięte
3.
Skala Likerta – Pytanie, które daje możliwość
wyboru stopnia akceptacji danego stwierdzenia.

Małe linie lotnicze zapewniają wyższy poziom usług
niż duże
□ Całkowicie się nie zgadzam
□ Nie zgadzam się
□ Nie mam zadania
□ Zgadzam się
□ Całkowicie się zgadzam
11
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Badania marketingowe
Rodzaje pytań – pytania zamknięte
4. Zróżnicowania semantycznego – skala
zawarta jest miedzy dwoma skrajnymi
wyrazami. Respondent wybiera punkt, który
najlepiej oddaje jego pogląd.
Małe
Olbrzymie
Niedoświadczone
Doświadczone
Przestarzałe
Nowoczesne
Badania marketingowe
Rodzaje pytań – pytania zamknięte
5. Skala ważności – skala szeregująca pewne
atrybuty od „w ogóle nie istotne” do „bardzo
istotne”.


Posiłki na pokładzie samolotu są dla mnie:
Bardzo istotne
Istotne
Dość istotne
Niezbyt istotne
Zupełnie nieistotne
Badania marketingowe
Rodzaje pytań – pytania zamknięte
6. Skala ocen – skala szereguje pewne atrybuty od
„zły” do „znakomity”.
Jedzenie w samolotach American Airlines jest:
□ Znakomite
□ Bardzo dobre
□ Dobre
□ Zadowalające
□ Złe
12
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Badania marketingowe
Rodzaje pytań – pytania zamknięte
7. Skala intencji zakupu – skala opisująca intencje
zakupu respondenta.
Jeśli istniałaby możliwość zakupu biletu przez Internet, to:
□ Z pewnością bym skorzystał
□ Prawdopodobnie bym skorzystał
□ Nie wiem czy bym skorzystał
□ Prawdopodobnie bym nie skorzystał
□ Z pewnością bym nie skorzystał
Badania marketingowe
Rodzaje pytań - pytania otwarte
1. Całkowicie niesprofilowane – pytanie, na które
można odpowiedzieć w dowolny sposób.
Jaka jest Twoja opinia o American Airlines?
…………………………………………………
Badania marketingowe
Rodzaje pytań - pytania otwarte
2. Skojarzeń słownych – przedstawia się kilka
słów jednocześnie i prosi respondenta, by podał
pierwsze słowo jakie przychodzi mu na myśl

Jakie słowo przychodzi Ci na myśl jako
pierwsze, gdy słyszysz:
Linia lotnicza - …………………………
Amerykańska - ….……………………..
Podróż - ………………………………..
13
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Badania marketingowe
- pytania otwarte
Rodzaje pytań
3. Uzupełnianie zdań – Respondentowi
przedstawia się jednocześnie kilka
niedokończonych zdań i prosi, aby je
dokończył.

Najważniejszym elementem decydującym o
wyborze przeze mnie linii lotniczej jest:
…………………………………………
Badania marketingowe
Rodzaje pytań - pytania otwarte
4. Uzupełnianie anegdoty – Respondentowi
przedstawia się niedokończone opowiadanie i
prosi o jego dokończenie

„Kilka dni temu leciałem samolotem American
Airlines i zauważyłem, że samolot pomalowany
był wewnątrz i na zewnątrz jasnymi kolorami.
Wzbudziło to we mnie następujące odczucia i
myśli:„ (Dokończ tę opowieść)
……………………………….
Badania marketingowe
Rodzaje pytań - pytania otwarte
5. Uzupełnianie rysunku – Rysunek z dwiema
postaciami, z których jedna wypowiada zdanie,
przestawiany jest respondentowi. Ma on za
zadanie zidentyfikowanie się z drugą osobą i
uzupełnienie rysunku.
Polecicie liniami
American Airlines,
właśnie kupiłem
bilety przez Internet.
Uzupełnij „obłok”
14
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Badania marketingowe
- pytania otwarte
Rodzaje pytań
6. Test percepcji tematycznej – Prezentowany
jest rysunek i respondent ma stworzyć
opowiadanie o tym, co jego zdaniem wydarzy
się na rysunku.
Stwórz opowiadanie o tym, co widzisz
Zasady budowy kwestionariusza
1. Układając treść pytań należy wziąć pod uwagę:
a.
Niezbędność pytania – Każde pytanie musi wnosić nową
informację, niezbędną z punktu widzenia celu badania.
Pytania nie mogą się powtarzać ani dublować (z wyjątkiem
sytuacji gdy celowo wprowadzamy tzw. pytania
sprawdzające)
b. Zdolność respondenta do udzielenia dokładnych odpowiedzic.
Respondent może nie znać odpowiedzi na dane pytanie
respondent może nie pamiętać określonych faktów
respondent może niedokładnie sformułować odpowiedź
Skłonność respondenta do udzielenia dokładnych
odpowiedzi (pytania trudne dot. sfery intymnej, higieny,
nałogów, przyzwyczajeń, dochodów, itp. należy wprowadź
stopniowo ‘otwierając’ respondenta)
Zasady budowy kwestionariusza
2. Formułując pytania należy zwrócić uwagę aby
były:
a. Jednoznaczne
b. Jasne, klarowne, przejrzyste (odpowiedni dobór słownictwa)
c. Pozbawione zabarwienia emocjonalnego (unikać pytań
sugestywnych i zastraszających, sugerujących odpowiedź,
tendencyjnych)
d. Umieszczone w odpowiednim kontekście wcześniejszych
pytań (pamiętać o odpowiednim układzie odniesienia,
zwłaszcza gdy pytania mogą być różnie rozumiane i
interpretowane)
15
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Zasady budowy kwestionariusza
3. Zasady szeregowania pytań w odpowiedniej
kolejności:
a. Zasada przechodzenia od pytań ogólnych do szczegółowych
b. Zasada stopniowego wyczerpywania tematu (dopiero po
zakończeniu pytań dotyczących jednej kwestii przechodzi
się do kolejnego tematu)
c. Zasada wzbudzania zainteresowania
4. Instrukcje kwestionariuszowe
a.
b.
c.
d.
Informujące o sposobie odpowiedzi
Kierujące procesem pomiaru
Wyjaśniające określone pytania, sformułowania, skróty…
Kierujące uwagę respondenta
Siedmioetapowy proces budowy kwestionariusza
O k re ś le n ie c e lu i p ro b le m u b a d a w c z e g o
s f o r m u ło w a n ie w s tę p n e j lis ty p y ta ń
w s tę p n e s k a lo w a n ie o d p o w ie d z i
p o p rz e z r o z m o w y z k o le g a m i
w s tę p n e s p ra w d z a n ie
w k o n s u lta c ja c h z k ie r o w n ic tw e m
p o p rz e z k o n s u lta c je n a u k o w e
k o n s tr u k c ja k w e s tio n a riu s z a p ró b n e g o
p o m ia r p ró b n y
+
e w e n tu a ln e m o d y f ik a c je p o z y c ji
k w e s tio n a riu s z a w w y n ik u a n a liz y lo g ic z n e j
o p ra c o w a n ie o s ta te c z n e j w e rs ji k w e s tio n a riu s z a
Kwestionariusz – błędy
1. Z powodu poważnego zagrożenia Polski przez
ugrupowania terrorystyczne powinniśmy:
a. Zwiększyć wydatki na ochronę
b. Zmniejszyć wydatki na ochronę
c. Pozostawić je na niezmienionym poziomie
2. Jeżeli nasze zaopatrzenie w importowaną ropę
naftową zostałoby odcięte, czy byłbyś za
użyciem siły militarnej w celu zapewnienia
dostaw ropy, której potrzebujemy do przeżycia?
a. Tak
b. Nie
c. Nie wiem
16
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Kwestionariusz – błędy
3. Jak oceniasz zaradność prezydenta Cartera w
sprawach krajowych i zagranicznych?
a.
b.
c.
d.
e.
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
4. Czy uważasz, że Carter będzie ponownie
nominowany i wybrany?
a. Tak
b. Nie
c. Nie wiem
Kwestionariusz – błędy
5. Czy kupiłeś wyposażenie domowe w ciągu
ostatnich 6 miesięcy?
a. Tak
b. Nie
6. Jak potoczą się sprawy następnego lata w
porównaniu z obecnym – lepiej czy gorzej?
a.
b.
c.
d.
e.
Znacznie lepiej
Lepiej
Tak samo
Gorzej
Znacznie gorzej
Kwestionariusz – błędy
7. Czym jest spowodowana obecna inflacja –
większym popytem czy kosztami?
a. Większym popytem
b. Zarówno jednym jak i drugim
c. Większymi kosztami
8. Czy uważasz, że stopa dyskontowa jest za
wysoka?
a. Tak
b. Nie
c. Nie wiem
17
Badania marketingowe – konwersatorium
Sem. letni 2012-2013
Kwestionariusz – błędy
9. Jeżeli nastąpiłby kryzys gospodarczy, to
policja powinna otrzymać:
a. Dużo większy zakres władzy
b. Nieco większy zakres władzy
c. Zakres władzy nie powinien zostać zmieniony
10. Czy głosujesz na Demokratów czy
Republikanów?
a. Demokratów
b. Republikanów
18
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz