Badania rynkowe i marketingowe - źródła informacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4193
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania rynkowe i marketingowe - źródła informacji - strona 1 Badania rynkowe i marketingowe - źródła informacji - strona 2 Badania rynkowe i marketingowe - źródła informacji - strona 3

Fragment notatki:

Obejmują zakres tematyczny badań rynkowych i marketingowych. Mają 45 stron, format doc. W treści notatki można spotkać się z następującymi zagadnieniami: co to jest rynek, co to są podmioty i przedmioty rynkowe, badanie rynku, mechanizm rynkowy, subiektywny charakter badań marketingowych, obiektywny charakter badań rynkowych, definicje pojęć, dane, informacja, cel badań, model systemu informacji marketingowej, różnice między badaniami marketingowymi a systemem informacji marketingowej, czemu służą badania marketingowe, podział badań marketingowych, zakres badań marketingowych, procedura badań marketingowych, źródła informacji, dobór próby, ćwiczenie, przykład, ankieta, rodzaje ankiet, wzór ankiety, etapy budowy kwestionariusza, skala, skalowanie, list przewodni, panel metoda ilościowa, metody projekcyjne, wywiad, pomiary fizjologiczne, metody heurystyczne, metoda delficka, burza mózgów, metoda ekspercka, faza identyfikacji problemów decyzyjnych, problem decyzyjny, faza ustalania problemów, metody budowy kwestionariusza, błąd pomiaru, odpowiedzi, rodzaje pytań i zasady ich budowy, formułowanie pytań i inne.

Badania rynkowe i marketingowe
Badania rynkowe
Rynek to ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi, oferującymi towary lub usługi i reprezentującymi podaż a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na towary i usługi, reprezentującymi popyt.
podmioty rynkowe - sprzedający i kupujący
przedmioty rynkowe - towary i usługi
Wzajemne stosunki i zależności między podmiotami i przedmiotami rynku kształtują podaż i popyt oraz wpływają na poziom cen. Tak pojęty rynek działa w otoczeniu gospodarczym i społecznym, które ma wpływ na popyt, podaż i cenę.
Badanie rynku to oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania decyzji.
Mechanizm rynkowy to wszelkie popytowo - podażowe sprzężenie między sprzedającymi i kupującymi różne rodzaje zasobów, co umożliwia wystąpienie podobnych sprzężeń w sferze dóbr finalnych.
Badania rynkowe są ściśle związane z badaniami marketingowymi ale się od nich istotnie różnią.
Badania rynkowe mają z reguły:
Badania marketingowe mają z reguły:
- charakter obiektywny
- charakter subiektywny
- są prowadzone w skali makro
- są prowadzone w skali mikro
- najczęściej wykorzystywane są metody ilościowe
- najczęściej wykorzystywane są metody ilościowe i jakościowe
- dane pochodzą przeważnie ze źródeł wtórnych
- dane pochodzą przeważnie ze źródeł pierwotnych
- mają charakter pełny i wyczerpujący
- są niezupełne, niewyczerpujące, niereprezentatywne
Marketingowy system informacyjny jest to skoordynowany zespół ludzi, działań i narzędzi, głównie systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych dostarczonych przez badania marketingowe.
Dzięki organizacji sieci przepływu danych w ramach przedsiębiorstwa decydenci są na bieżąco zaopatrywani w niezbędne informacje.
Dane są symbolami przenoszonymi a pomocą sygnałów, czyli nośników danych.
Informacja natomiast jest zawarta w danych. Dane (informacje) przemieniają się w informacje w chwili ich odbioru i interpretacji przez człowieka.
O użyteczności informacji przesądzają:
dostępność
dokładność (kto dokonał, dla kogo, jakie metody i instrumenty zostały wykorzystane)
aktualność (kiedy nastąpił pomiar pierwotny)
odpowiedniość (w jakim stopniu zaspakajają potrzeby informacyjne w naszej firmie)
porównywalność (czy tak samo są liczone wskaź

(…)

….
W badaniach marketingowych stosuje się następujące skale pomiarowe:
nominalną
porządkową
przedziałową
stosunkową
Skalowanie
skala nominalna - polega na nadawaniu etykietek interesującym nas obiektom; nie wartościuje ich ani nie porządkuje jedynie przypisuje je do określonych kategorii; umożliwia stwierdzenie różnic lub równości między mierzonymi cechami lubię lody
nie lubię lodów
skala porządkowa
… jest skala nominalna, której poszczególne pozycje są oceniane przez respondentów za pomocą jednostkowych skal porządkowych; respondent ocenia zgodnie ze swoimi preferencjami każdą pozycję skali nominalnej określającej cechy produktu; oceny tej dokonuje się za pomocą skali porządkowej dołączonej do każdej pozycji skali nominalnej;
skala semantyczna - zestaw kilku lub kilkunastu skal porządkowych, niezależnie…
…; wystarczy zastosowanie po jednym przymiotniku dla jednej skali; nie uwzględnia się przedziałów neutralnych; skala Stapela jest zatem przykładem skalowania wymuszającego.
skala Likerta - zestaw skal porządkowych
skale nominalne
składają się z wielu pozycji ; krótkie zdanie oznajmujące charakterystycznie określone postawy wobec obiektu
wszystkie pozycje skali mają przyporządkowane skale intensywności będące skalami dwubiegunowymi zazwyczaj pięciostopniowymi
stopnie skali opisane są werbalnie i numerycznie; kierunek przyporządkowania wartości numerycznych nie musi się zgadzać z wartościami werbalnymi
wyższe wartości numeryczne odzwierciedlają postawy pozytywne lub niższe negatywne
Skale pomiarowe
skala nominalna
skala porządkowa
skala przedziałowa
skala stosunkowa
Skala do pomiaru prób
prosta skala pomiarowa…
… dobrej jakości ?
czy proszek do prania Persil jest tak znakomity jak zawsze ?
pytania klasyfikacyjne (metryczkowe)
płeć: kobieta mężczyzna
wiek respondenta (przedziały muszą być rozłączne)
status głowy gospodarstwa domowego:
wykształcenie
dochody (pytamy w zależności od:
na rynku przemysłowym:
wielkości firmy (mierzoną liczbą pracowników lub wielkością obrotów)
branży, w której działa firma
położenia…

prosty dobór losowy stosujemy tylko wówczas gdy mamy operat
dobór losowy - przypadek losowy decyduje o tym, które jednostki zostają dobrane, każdy ma szansę
prosty dobór losowy - mała jednostka ma jedną szansę..................................... losowanie - zastępuje się poszczególne jednostki losami, które miesza się w naczyniu, następnie losuje się odpowiednią liczbę losów niezbędną do badań
liczby…
… - błędnie zdefiniowana populacja generalna, która jest przedmiotem badań
błąd struktury - operat losowania nie zawiera wszystkich elementów
błąd losowy próby - polega na tym, że struktura próby i jej parametry są inne niż te wielkości w populacji generalnej; ten typ błędu wyraża stopień reprezentatywność próby określonej za pomocą doboru losowego
błąd wyboru - zdarza się często przy nielosowym doborze…
… a nie sklepów
Rejestracja skoringowa - elektryczny odczyt numerów produktów oznaczonych kodem kreskowym (skaner) DEGUSTACJE I OCENY PRÓBEK
W pomiarach w formie degustacji biorą udział tylko zmysły degustatora. Degustacja to ocena jakości towarów żywnościowych, zwłaszcza używek. Dokonuje się jej przeważnie grupowo. EKSPERYMENT RYNKOWY
Przeprowadzany jest w warunkach naturalnych. Umożliwia pomiar preferencji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz