Aspiracje edukacyjne młodzieży, wpływ mediów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aspiracje edukacyjne młodzieży, wpływ mediów - strona 1 Aspiracje edukacyjne młodzieży, wpływ mediów - strona 2 Aspiracje edukacyjne młodzieży, wpływ mediów - strona 3

Fragment notatki:

ASPIRACJE EDUKACYJNE MŁODZIEŻY, WPŁYW MEDIÓW W okresie szkolnym (gimnazjum, liceum) pojawiają się i kształtują aspiracje. Od nich zależy przyszłość młodego pokolenia i całego społeczeństwa. Aspiracje nowego pokolenia kształtuje środowisko rodzinne, media, lokalna społeczność, środowisko rówieśnicze i nauczyciele. Analizując aspiracje możemy wnioskować o wartościach stanowiących przedmiot dążeń danej grupy czy całego społeczeństwa. Media mogą decydująco oddziaływać poprzez uzupełnianie bądź modyfikację przedmiotów aspiracji. Aspiracje silnie i długotrwale współdecydują o planach życiowych, wyborze zawodu i zamierzeniach młodzieży. Wpływ mediów w edukacji, wychowaniu i kształtowaniu wartości i aspiracji jest znaczący. Współczesna młodzież różni się zasobem posiadanej wiedzy i doświadczeniem życiowym od rodziców i dziadków. Awans społeczny uwarunkowany jest najczęściej posiadaną wiedzą, zawodem i uzdolnieniami. Wykształcenie obecnie przestało być celem, a stało się środkiem do realizacji celu. Studia nie przedłużają już młodości, są niezbędne do kariery zawodowej. Dzięki studiom młodzi ludzie chcą zdobyć wysokopłatną pracę. Studia są często inwestycją we własną przyszłość, a wyniki osiągane decydujące o sukcesie w pracy zawodowej. Zachodzące ostatnio zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze powodują inny sposób patrzenia na świat i wyzwalają inne oczekiwania młodych ludzi.
Aspiracje edukacyjne są dziś bardzo mocno wpisane w system wartości. Odgrywają one ważną role w edukacji młodzieży, motywują zamierzenia dotyczące wyników pracy szkolnej, ukończenia określonej szkoły i uzyskania zamierzonego poziomu wykształcenia. Często określane są jako życzenia, zamierzenia czy pragnienia. Zachodzące ostatnio zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze warunkują inne oczekiwania młodego pokolenia.
PODSTAWOWE POJĘCIA ASPIRACJI Z pojęciem aspiracji spotykamy się w literaturze psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej. Aspiracje są różnie interpretowane przez przedstawicieli tych dziedzin. W mowie potocznej aspiracje rozumiane są jako „dążenie do czegoś, pragnienie osiągnięcia czegoś (najczęściej w odniesieniu do ambitnych zamierzeń, celów, ideałów życiowych itp.).” zgodnie ze „Słownikiem Psychologicznym” terminem aspiracji określa się:
pragnienia osiągnięcia czegoś znaczącego, dążenie do znaczącego celu, ambicje,
przekonanie o własnych możliwościach w danym szerszym lub węższym zakresie aktywności, będącej dla człowieka podstawą osiągniętych efektów działania. Alicja Sokołowska pisze, że aspiracje to „(...) ogół pragnień i dążeń dotyczących osobistej przyszłości jednostki” W ujęciu W. Łukaszewskiego aspiracje są określane jako idealne rezultaty działania uświadomionego przez człowieka w postaci pragnień i stanowiącego część składową „ja idealnego”.

(…)

… satysfakcję” W socjologii dominuje nieco inne ujęcie poziomu aspiracji. Aspiracje ludzi rozpatrywane są na tle pragnień i dążeń dużych i małych grup społecznych. Płaszczyzną odniesienia staja się więc aspiracje tych grup. Sporo uwagi poświęca się w tych badaniach hierarchia celów czy hierarchia wartości. W pracach pedagogicznych poziom aspiracji najczęściej rozumiany jest podobnie, jak w opracowaniach…
… istnieje wiele definicji rodziny. Zdaniem W. Okonia rodzina to, „(…) mała grupa społeczna składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych. Rodziców łączy więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci wobec siebie.” To właśnie miedzy innymi pod wpływem rodziny kształtują się aspiracje edukacyjne dziecka.
Andrzej Janowski…
… do korzystania z dóbr kulturalnych takich jak kino, koncerty, biblioteki, teatr, domy kultury. Takiego zdania jest Mirosław Szymański, który stwierdza, że pozaszkolne instytucje kulturalno - oświatowe rozwijają się głównie w miastach i dużych skupiskach ludzkich. Druga grupę stanowi środowisko pedagogiczne, a więc celowe i świadome oddziaływania, które składają się na proces dydaktyczno-wychowawczy…
… osobowości, np. postawy ryzykanckie i asekuranckie. Zauważa, że istnieje związek między aspiracjami, poziomem neurotyzmu, samoakceptacją, obrazem własnej osoby oraz innymi elementami osobowości. Natomiast Mikołaj Kozakiewicz wymienia czynniki negatywnie wpływające na aspiracje edukacyjne, nazywając je „barierami awansu poprzez wykształcenie”. Według niego barierami psychologicznymi są: niski stopień…
… do celu oraz motywy kierujące ich osiągnięciem. Motywy zachowania się jednostki są determinowane przez jej twórczy stosunek do otaczającego świata. Dlatego w psychologii większą uwagę zwraca się nie tyle na motywy zachowania jednostki, co na obiekt aspiracji, dzięki któremu lepiej można zrozumieć samą naturę czy jakość aspirowania bądź dążenia . Socjologowie traktują aspiracje jako dążenia wyznaczone…
… sprawy w życiu, uzyskuje gorsze wyniki w nauce.
Nowego znaczenia nabiera wykształcenie w okresie intensywnych zmian w kierunku demokracji „ wykształcenie stało się korelatem zmiany społecznej. Umacnianie postaw prodemokratycznych, akceptacja dla reform gospodarczych i społecznych, które z reguły generują stan niepewności, stałe narażanie na ambiwalencję, konieczność dokonywania wyborów- to stany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz