Bibliotekii publiczne-normy prawne,funkcje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bibliotekii publiczne-normy prawne,funkcje - strona 1 Bibliotekii publiczne-normy prawne,funkcje - strona 2 Bibliotekii publiczne-normy prawne,funkcje - strona 3

Fragment notatki:

Zawiera informacje takie jak: przepisy prawne, biblioteki samorządowe, charakterystyka, liczba bibliotek oraz funkcje i zadania bibliotek publicznych.

ROZDZIAŁ I. POLSKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE PO 1989 ROKU
PRZEPISY PRAWNE
Działalność bibliotek publicznych reguluje szereg aktów prawnych o randze ustawy. Zapis o bibliotekach rozwija ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach, która określa zasady i wymogi działalności bibliotecznej. Akt uznał ważną rolę tych instytucji, jak i ich zbiorów, stwierdzając, że jest to nasze dobro narodowe, ponieważ służą one rozwojowi nauki, kultury i gospodarki narodowej; obywatele posiadają prawo do korzystania z bibliotek na zasadach określonych w ustawie; państwo zapewnia rozwój bibliotek i szerokie udostępnianie ich zbiorów. Korzystanie z bibliotek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej jest bezpłatne.
Rozdział 7 ustawy o bibliotekach precyzuje postanowienia dotyczące organizacji i działalności bibliotek publicznych. Postanowienia te przewidują zadania dla bibliotek publicznych, tj.: służenie w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych w społeczeństwie oraz współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, działania bibliotek publicznych powinny odpowiadać podziałowi administracyjnemu państwa, władze administracyjne zobowiązane są zakładać i utrzymywać biblioteki publiczne oraz zapewnić im dogodne warunki rozwoju, sieć bibliotek publicznych powinna być zorganizowana w sposób zapewniający obywatelom korzystanie z materiałów bibliotecznych dobranych stosowanie do potrzeb ogółu mieszkańców oraz niezbędnych do samokształcenia i rozwoju kulturalnego, biblioteki publiczne stopnia wojewódzkiego, zobowiązane są do wydawania bibliotekom publicznym niższych stopni zaleceń w zakresie treści, organizacji, metod i programu pracy oraz udzielania im pomocy instrukcyjno-metodycznej, szkoleniowej, bibliograficznej i organizacyjnej.
Drugim aktem prawnym jest Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984r. o upowszechnianiu kultury i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury. W ustawie stwierdza się, że upowszechnianie kultury jest częścią polityki społeczno-gospodarczej państwa, a zadania związane z upowszechnianiem kultury są uwzględniane w centralnych i terytorialnych planach społeczno-gospodarczych. Propozycje o znaczeniu ogólnokrajowym przedstawia do projektu planu centralnego minister kultury i sztuki, zaś terenowe organy administracji państwowej przedstawiają odnośne propozycje do projektów planów terytorialnych. Istotnym postanowieniem ustawy jest zobowiązanie rad narodowych do współpracy w zakresie upowszechniania kultury z państwowymi jednostkami organizacyjnymi, spółdzielczymi i społecznymi na danym terenie. Rady narodowe mogą inicjować określone działania i uzgadniać kierunki upowszechniania kultury oraz formy jej realizacji, a także podejmować wspólne inwestycje o charakterze kulturalnym.
Postanowienia ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej regulują sprawy z zakresu działalności Ministra Kultury i Sztuki dotyczące bibliotek a nie objęte postanowieniami ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. Zawarte są w niej istotne sprawy dla działalności bibliotek publicznych, tj. wymagania kwalifikacyjne do zajmowania określonych stanowisk, zapewnienie środków na działalność, określenia sposobu nadawania statutu oraz wymogów odnośnie jego zawartości, trybu wpisu do rejestru instytucji kultury, zasady gospodarki finansowej oraz łączenia, rozdzielania i likwidacji instytucji. Prz

(…)

…. Podporządkowanie bibliotek samorządom stwarzało szanse na doskonalenie i rozwój potrzeb środowiska, co potwierdziła pierwsza kadencja funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-1994. Większość samorządów zapewniła bibliotekom warunki niezbędne do sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju. W wielu gminach powstały nowe placówki biblioteczne, oddano do użytku szereg nowo zbudowanych…
… innych dokumentów wśród dzieci i młodzieży. W społeczeństwie informacyjnym książnice jako naturalny sojusznik szkoły są elementem systemu informacji i edukacji. Dlatego działalność edukacyjna bibliotek publicznych postrzegana jest stale jako najważniejsza. Jak twierdzi Marcin Drzewiecki: „Współczesna biblioteka (szkolna, publiczna) niezależnie od tego czy będzie tradycyjną książnicą czy ośrodkiem „media Centre…
… do Internetu i wydruków dokumentów elektroniczny, publikuje dokumenty elektroniczne w sieci.
Dz. U. 1968 nr 12, poz. 63, art. 1.
Tamże, art. 15.
Tamże, art. 23-28.
Dz. U. 1984 nr 26, poz. 129, art. 3.1.
Dz. U. 1991 nr 114, poz. 493, art. 40.
Tamże, art. 7.2.
Dz. U. 1990 nr 34, poz. 198, art. 1.1.11.
Dz. U. 1991.
Dz. U. 1992 nr 46, poz. 206.
Dz. U. 1992 nr 35, poz. 152.
Dz. U. 1997, art. 18.
Tamże, art. 19…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz