ARiMR - materiały na ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4060
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ARiMR - materiały na ćwiczenia - strona 1 ARiMR - materiały na ćwiczenia - strona 2 ARiMR - materiały na ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.
Krajowe instrumenty to:
dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych,
dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych,
gwarancje i poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych i klęskowych,
poręczenie spłaty kredytów studenckich,
dopłaty do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.
Wszystkie te mechanizmy mają charakter komplementarny do polityki Unii Europejskiej,
która jako jedyna kompleksowa polityka wspólnotowa limituje możliwości samodzielnego
oddziaływania rządów narodowych.
Unijne instrumenty to:
Płatności bezpośrednie
PROW 2007-2013 w skład które wchodzą:
Modernizacja gospodarstw rolnych
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Program rolnośrodowiskowy 2007-2013
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne
Grupy producentów rolnych
Renty strukturalne
Ułatwianie startu młodym rolnikom
Działania informacyjne i promocyjne
Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
Kredyty klęskowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru lub plagi gryzoni.
O udzielenie gwarancji lub poręczenia kredytu klęskowego mogą ubiegać się rolnicy, którzy spełniają warunki do uzyskania kredytu klęskowego, posiadają zdolność kredytową, a którym bank kredytujący nie może przyznać kredytu klęskowego, ze względu na brak pełnego, wymaganego procedurami banku kredytującego, zabezpieczenia kredytu.


(…)

… określonych roślin uprawnych (roślin oleistych, wysokobiałkowych, lnu i konopii włóknistych, wyki, roślin przeznaczone na nasiona oraz łąki i pastwiska zbożowych, a także do chmielu, do ziemniaków z przeznaczeniem na skrobię, do tytoniu i do roślin energetycznych). Wysokość dopłat zależy od kursu euro więc może zmieniać się każdego roku. W ubiegłym roku za sprawą umocnienia się złotówki płatności były wyższe…
… drobnonasiennych (stawka płatności do hektara tych upraw wyniesie ok.  60 euro),
płatność do krów (142,5 euro) i owiec (30 euro).
Dopłaty bezpośrednie nie stanowią znaczącej formy wsparcia dochodu rolniczego dla gospodarstw o małym obszarze. Ich udział w strukturze dochodów największy jest w gospodarstwach średniej wielkości. Wprowadzenie dopłat pozwoliło na wzrost dochodu rolniczego nie tylko gospodarstwom rolnym specjalizującym się w produkcji roślinnej, ale również pośrednio w hodowli zwierząt.
Powolne zmiany struktury agrarnej w Polsce wskazują, iż dopłaty bezpośrednie przez długi jeszcze okres nie będą znaczącym instrumentem wsparcia dochodów dla większości rodzin rolniczych w Polsce, ze względu na duże rozdrobnienie agrarne. Pewnie jest jednak to, że ich znaczenie dla dochodowości polskiego rolnictwa…
… poniesionych strat rolnik może ubiegać się w banku o klęskowy kredyt obrotowy bądź inwestycyjny. Przyznana rolnikowi kwota inwestycyjnego kredytu klęskowego (linia nKL01) nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, a kredytu obrotowego (linia nKL02) - kwoty obniżenia dochodu wynikającej z opinii wojewody, nie więcej jednak niż 4 mln…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz